1033/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan maa- ja metsätalousministeriöstä 21 päivänä lokakuuta 1983 annetun asetuksen (804/83) 32§,

muutetaan 14, 15, 16 ja 25§ sekä 29§:n 1 momentin 2 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 14, 15 ja 16§ osittain muutettuina 17 päivänä helmikuuta 1984, 8 päivänä helmikuuta 1985 ja 14 päivänä helmikuuta 1986 annetuilla asetuksilla (191/84, 137/85 ja 164/86), sekä

lisätään 29§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 14 päivänä helmikuuta 1986 annetulla asetuksella, uusi 7 ja 8 kohta seuraavasti:

14 §

Ministeriössä on seuraavat sopimuspalkkaiset virat:

1) kansliapäällikkö;

2) neuvotteleva virkamies;

3) maatalousosaston osastopäällikkö, jolla on ylijohtajan arvonimi;

4) metsäosaston osastopäällikkö, jolla on ylijohtajan arvonimi;

5) kalastus- ja metsästysosaston osastopäällikkö, jolla on ylijohtajan arvonimi;

6) apulaisosastopäälliköitä, joista yksi toimii metsäosastossa ja yksi kalastus- ja metsästysosastossa;

7) toimistopäälliköitä, joista yksi toimii taloustoimiston, yksi maatalouspolitiikan toimiston, yksi tuotantotoimiston, yksi suunnittelutoimiston, yksi kalataloustoimiston ja yksi metsästystoimiston päällikkönä ja joista maatalouspolitiikan toimiston, tuotantotoimiston ja suunnittelutoimiston toimistopäälliköillä on maatalousneuvoksen arvonimi;

8) lainsäädäntöneuvos; sekä

9) erikoistutkija.

Ministeriössä on seuraavat peruspalkkaiset virat:

1) hallitusneuvos osastopäällikkönä;

2) eläinlääkintöosaston osastopäällikkö, jolla on ylijohtajan arvonimi;

3) hallitusneuvos toimistopäällikkönä;

4) hallitusneuvos;

5) toimistopäälliköitä, joista yksi toimii kansainvälisten asiain toimiston, yksi vesitoimiston, yksi eläintautitoimiston ja yksi elintarvikehygienian toimiston päällikkönä ja joista eläintautitoimiston ja elintarvikehygienian toimiston toimistopäälliköillä on eläinlääkintöneuvoksen arvonimi;

6) vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä;

7) ylitarkastajia;

8) erikoistutkija;

9) eläinlääkintötarkastajia;

10) ylikamreeri, joka toimii tilitoimiston toimistopäällikkönä;

11) tiedotuspäällikkö;

12) suunnittelijoita;

13) esittelijöitä;

14) taloussihteeri;

15) kamreeri;

16) tarkastajia;

17) reviisori;

18) osastosihteereitä, ministerin sihteeri, kirjaaja, pääkirjanpitäjä, toimistosihteereitä, apulaiskirjaaja, kirjanpitäjiä, konekirjoittajia ja toimistovirkailijoita; sekä

19) ylivirastomestari, virastomestareita, vahtimestari ja nuorempi vahtimestari.

Lisäksi ministeriössä on tulo- ja menoarvion rajoissa tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

15 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on kansliapäällikön kelpoisuusvaatimuksista säädetty sekä lisäksi perehtyneisyys maatalousalan kysymyksiin;

2) neuvottelevalla virkamiehellä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

3) hallitusneuvoksella sekä vanhemmalla ja nuoremmalla hallitussihteerillä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin kelpoisuusvaatimuksista säädetty;

4) maatalousosaston osastopäälliköllä virkaan soveltuva maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin ja perehtyneisyys hallintotehtäviin;

5) metsäosaston osastopäälliköllä virkaan soveltuva maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin ja perehtyneisyys hallintotehtäviin;

6) kalastus- ja metsästysosaston osastopäälliköllä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksista säädetty sekä lisäksi hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

7) eläinlääkintöosaston osastopäälliköllä, että asianomainen on laillistettu eläinlääkäri sekä hyvin perehtynyt osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin ja perehtynyt hallintotehtäviin;

8) apulaisosastopäälliköllä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on apulaisosastopäällikön kelpoisuusvaatimuksista säädetty sekä lisäksi hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

9) maatalouspolitiikan toimiston toimistopäälliköllä, tuotantotoimiston toimistopäälliköllä ja suunnittelutoimiston toimistopäälliköllä virkaan soveltuva maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

10) eläintautitoimiston toimistopäälliköllä ja elintarvikehygienian toimiston toimistopäälliköllä, että asianomainen on laillistettu eläinlääkäri sekä perehtynyt toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

11) muulla kuin edellä 9 ja 10 kohdassa mainitulla toimistopäälliköllä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on toimistopäällikön kelpoisuusvaatimuksista säädetty sekä lisäksi perehtyneisyys toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

12) lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä että asianomainen on aikaisemmassa toiminnassaan osoittanut lainvalmistelutyössä vaadittavaa taitoa ja kykyä;

13) erikoistutkijalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tutkimus- tai suunnittelutoimintaan;

14) maatalousosaston ylitarkastajalla virkaan soveltuva maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys maataloudelliseen tutkimustoimintaan;

15) ylitarkastajalla, tiedotuspäälliköllä, taloussihteerillä, suunnittelijalla ja esittelijällä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

16) eläinlääkintötarkastajalla, että asianomainen on laillistettu eläinlääkäri;

17) ylikamreerilla ja kamreerilla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä kirjanpidon ja valtion tililaitoksen tuntemusta;

18) kalastus- ja metsästysosaston tarkastajalla tehtävien laadun mukaan virkaan soveltuva tutkinto, kuitenkin niin, että oikeudellisia asioita tai vesioikeudellisia kalatalousasioita hoitavalta tarkastajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

19) eläinlääkintöosaston tarkastajalla ja osastosihteerillä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai ylioppilastutkinto ja kauppaopiston tai vastaavan oppilaitoksen tutkinto ja muulla osastosihteerillä varanotaarin tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;

20) kirjaajalla varanotaarin tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;

21) reviisorilla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai kauppaopiston tutkinto sekä kirjanpidon ja valtion tililaitoksen tuntemusta;

22) pääkirjanpitäjällä virkaan soveltuva tutkinto sekä kirjanpidon ja valtion tililaitoksen tuntemusta; sekä

23) muilla virkamiehillä sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoito edellyttää.

16 §

Kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön ja hallitussihteerin nimittämisestä on säädetty valtioneuvoston ohjesäännössä.

Neuvottelevan virkamiehen ja hallitusneuvoksen osastopäällikkönä nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Hallitusneuvoksen toimistopäällikkönä ja hallitusneuvoksen sekä toimistopäällikkönä toimivan ylikamreerin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Lainsäädäntöneuvoksen nimittää valtioneuvosto.

Muut ministeriön virkamiehet ja työsopimussuhteisen henkilökunnan nimittää tai ottaa ministeriö.

25 §

Kansliapäällikön oikeudesta ratkaista ministeriössä päätettäviä asioita on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty. Sen lisäksi kansliapäällikkö ratkaisee, mikäli tässä asetuksessa ei ole toisin säädetty, asiat, jotka koskevat:

1) edellä 14§:n 2 momentin 18 ja 19 kohdassa sekä 14§:n 3 momentissa mainittujen virkamiesten nimittämistä tai ottamista ja henkilökunnan ottamista työsopimussuhteeseen sekä heidän virkasuhteensa tai työsopimussuhteensa irtisanomista;

2) virkavapautta sellaisesta virasta tai tehtävästä, johon kansliapäällikkö nimittää tai ottaa;

3) edellä 2 kohdassa tarkoitetun viran tai tehtävän väliaikaista hoitamista;

4) ulkomaille tehtäviä virkamatkoja koskevien määräysten antamista ministeriön virkamiehille; sekä

5) ministeriön virkamiesten sivutoimilupia.

29 §

Eläinlääkintöosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


2) lihantarkastuslaissa (160/60) tarkoitettujen tarkastuseläinlääkäreiden ja tarkastusapulaisten nimittämistä tai ottamista taikka työsopimussuhteeseen ottamista sekä heidän virkasuhteesta tai työsopimussuhteesta johtuvia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan;


7) tilapäisten virkamiesten ja työsopimussuhteisen henkilökunnan ottamista eläinlääkintötoimen tilapäisluonteisiin tehtäviin niihin nimenomaisesti osoitettujen määrärahojen rajoissa;

8) ulkomaille tehtäviä virkamatkoja koskevien määräysten antamista eläinlääkintöosaston virkamiehille niihin nimenomaisesti osoitettujen eläinlääkintätoimen määrärahojen rajoissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Täytettäessä virkaa, jonka hakuaika päättyy ennen 1 päivää tammikuuta 1988, sovelletaan hakuajan päättyessä voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala0

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.