977/1987

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Laki asuntosäästöpalkkiolain 3 ja 4§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun asuntosäästöpalkkiolain (862/80) 3§:n 1 momentin 1 ja 3 kohta ja 2 momentti sekä 4§ näin kuuluviksi:

3 §

Asuntosäästöpalkkioon on oikeutettu asuntosäästötallettaja, joka:

1) ennen tallettamisen alkamista on täyttänyt 18 mutta ei 40 vuotta;


3)on tallettanut sopimuksessa tarkoitetulle tililleen vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä kunakin vähintään 1 000 markkaa ja enintään 10 000 markkaa.

Asuntosäästöpalkkio maksetaan 1 momentissa säädetyin edellytyksin yhteisesti kahdelle tai useammalle tallettajalle, jotka ovat yhdessä tehneet asuntosäästösopimuksen. Jos kysymyksessä ovat puolisot, he ovat oikeutettuja asuntosäästöpalkkioon, vaikka toinen puoliso ennen tallettamisen alkamista on täyttänyt 40 vuotta.

4 §

Asuntosäästösopimuksella tarkoitetaan asuntosäästötallettajan ja rahalaitoksen välistä sopimusta, jossa asuntosäästötallettaja sitoutuu tallettamaan sopimuksessa tarkoitetulle tililleen (asuntosäästöpalkkiotili) talletuksia määrän, joka vastaa viittätoista prosenttia ensimmäiseksi omistusasunnoksi hankittavan asunto-osakkeen tai -osuuden tai omakotikiinteistön arvioidusta kauppa- tai hankintahinnasta ja jossa rahalaitos ja asuntosäästötallettaja sopivat vastaantulolainasta. Milloin asuntosäästötallettajalle myönnetään valtion asuntolaina, on talletettavaksi sovittavan määrän kuitenkin vastattava kahtakymmentäviittä prosenttia arvioidun kauppa- tai muun hankintahinnan ja valtion asunto- sekä lisälainan erotuksesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tämän lain 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun tallettamisen on, jolleivät asuntosäästötallettaja ja rahalaitos mainitun säännöksen rajoissa muusta sovi, tapahduttava vuoden 1988 loppuun saakka peräkkäisinä kalenterivuosineljänneksinä siten, että talletus tehdään kunakin neljänneksenä vain yhtenä rahaeränä.

Asuntosäästötalletuksen vähimmäisraja kalenterivuosineljänneksenä on 750 markkaa, jos asuntosäästötalletus on aloitettu ennen tämän lain voimaantuloa 1 päivänä tammikuuta 1984 tai sen jälkeen ja 500 markkaa, jos asuntosäästötalletus on aloitettu ennen tammikuun 1 päivää 1984.

Tämän lain 4§:ää sovelletaan ennen lain voimaantuloa tehtyihin asuntosäästösopimuksiin vain jos asuntosäästötallettaja ja rahalaitos niin sopivat.

Hallituksen esitys 109/87
Valtiovarainvaliok. miet. 36/87
Suuren valiok. miet. 71/87

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.