961/1987

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Laki maidon ja sianlihan vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maidon ja sianlihan vientikustannusmaksusta 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun lain (1101/82) 1§, 5§:n 1 momentti sekä 6, 10 ja 29§,

sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 29 § 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1003/85) ja 6§ muutettuna 17 päivänä kesäkuuta 1983 ja 21 päivänä marraskuuta 1986 annetuilla laeilla (511/83 ja 822/86), sekä

lisätään lakiin uusi 5 a§ seuraavasti:

1 §

Valtiolle on vuosilta 1983-1989 suoritettava maataloustulolaeissa (1102/77 ja 629/82) tarkoitettuina markkinoimismaksuina maidon ja sianlihan vientikustannusmaksua sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Vientikustannusmaksut katsotaan osaksi maataloustulolain (629/82) 15§:ssä tarkoitettua maatalouden osuutta maataloustuotteiden vientikustannuksista.

5 §

Maidon vientikustannusmaksua suoritetaan sen maitomäärän perusteella, jolla meijerin kalenterivuoden aikana vastaanottama maitomäärä ylittää vuonna 1986 tuottajilta vastaanotetun maitomäärän eli perustuotantomäärän.


5 a §

Jos meijerin maidontuottajien lukumäärä on vuoden 1986 aikana tai sen jälkeen muuttunut meijerien sulautumisen johdosta tai sen vuoksi, että meijerin maidontuottajiksi on siirtynyt aikaisemmin toiseen meijeriin maitoa toimittaneita maidontuottajia, maatilahallituksen on hakemuksesta vahvistettava meijerin perustuotantomäärä uudelleen siten, että perustuotantomäärään lisätään se maitomäärä, jonka edellä tarkoitetulla tavalla meijerin maidontuottajiksi siirtyneet ovat vuonna 1986 toimittaneet toiseen meijeriin. Maatilahallituksen on vastaavasti vähennettävä sen meijerin perustuotantomäärää, josta maidontuottaja on siirtynyt.

Jos maatilan omistus- tai hallintaoikeus on siirtynyt maidontuottajalle vuoden 1986 jälkeen, otetaan perustuotantomäärää 1 momentissa tarkoitetulla tavalla vahvistettaessa huomioon maatilan entisen omistajan tai haltijan vuonna 1986 tuottama maitomäärä.

6 §

Maidon vientikustannusmaksun suuruus meijerin perustuotantomäärän ylittävästä maitomäärästä on 50 penniä litralta.

10 §

Vientikustannusmaksun suorittamiseen velvollisen on oma-aloitteisesti suoritettava vientikustannusmaksu kunkin kalenterikuukauden aikana teurastamastaan sianlihasta maatilahallituksen postisiirtotilille viimeistään seuraavan kalenterikuukauden 25 päivänä. Meijerin perustuotantomäärän ylittävästä maitomäärästä suoritettava vientikustannusmaksu on maksettava yhtenä eränä maatilahallituksen postisiirtotilille viimeistään asianomaista kalenterivuotta seuraavan helmikuun 25 päivänä.

29 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983. Sitä sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen vuosina 1983-1989 vastaanotettuun maitoon ja teurastettuun sianlihaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 80/87
Valtiovarainvaliok. miet. 43/87
Suuren valiok. miet. 78/87

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.