938/1987

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987

Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain 1§:n 1, 2 ja 4 momentti, 2 ja 6§, 7§:n 1 momentti, 8§:n 1 momentti, 9§:n 3 momentti, 10§ ja 13§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 1 momentti 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa laissa (589/86), 1§:n 2 momentti ja 9§:n 3 momentti 30 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (1085/80), 1§:n 4 momentti, 7§:n 1 momentti ja 10§ 7 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (20/82), 2§ 4 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (3/85), 6§ muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 30 päivänä joulukuuta 1982 annetulla lailla (1084/82), 8§:n 1 momentti 8 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa (596/86) ja 13§:n 1 momentti mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

1 §

mRintamasotilaalla ja rintamapalvelukseen osallistuneella henkilöllä on oikeus rintamasotilaseläkkeeseen, rintamalisään ja ylimääräiseen rintamalisään sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Rintamasotilaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle on annettu rintamasotilastunnus, ja rintamapalvelukseen osallistuneella henkilöllä sellaista henkilöä, jolle on annettu rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus siten kuin niistä on erikseen säädetty.


Rintamasotilaseläkettä ei makseta rintamasotilaalle eikä rintamapalvelukseen osallistuneelle henkilölle, joka saa kansaneläkettä, perhe-eläkelain (38/69) mukaista leskeneläkkeen jatkoeläkettä tai invaliidirahalain (374/51) mukaista invaliidirahaa. Jos rintamasotilaseläke myönnetään samalta ajalta, jolta on maksettu kansaneläkettä tai perhe-eläkettä, pidetään viimeksi mainittuja rintamasotilaseläkkeen ennakkosuorituksena.

2 §

Rintamasotilaalle ja rintamapalvelukseen osallistuneelle henkilölle, joka on täyttänyt 55 vuotta mutta ei 60 vuotta ja joka ei alentuneen työkykynsä vuoksi pysty tekemään tai saamaan hänelle sopivaa toimeentuloaan turvaavaa työtä, samoin kuin rintamasotilaalle ja rintamapalvelukseen osallistuneelle henkilölle, joka on täyttänyt 60 vuotta mutta ei 65 vuotta, maksetaan rintamasotilaseläkettä, jonka täysi määrä vuodessa on ensimmäisessä kuntaryhmässä 10 848 markkaa ja toisessa kuntaryhmässä 10 416 markkaa.

Rintamasotilaalle tai rintamapalvelukseen osallistuneelle henkilölle, jonka puoliso saa rintamasotilaseläkettä tai kansaneläkettä, maksetaan rintamasotilaseläkettä, joka täysimääräisenä on 80 prosenttia 1 momentissa säädetyistä markkamääristä.

6 §

Jos rintamasotilaan tai rintamapalvelukseen osallistuneen henkilön tai hänen puolisonsa 16 vuotta nuorempi lapsi elää samassa taloudessa hänen kanssaan tahi jos rintamasotilas tai rintamapalvelukseen osallistunut henkilö tahi hänen samassa taloudessa asuva puolisonsa muulla tavoin huolehtii lapsen toimeentulosta, lasketaan rintamasotilaseläke siten, että 2§:n mukaisia täysimääräisen rintamasotilaseläkkeen määriä korotetaan 636 markalla vuodessa kutakin tässä pykälässä tarkoitettua lasta kohden.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna lapsena pidetään myös sellaista avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta, johon kohdistuva elatusvelvollisuus on oikeuden päätöksellä tai asianmukaisella sopimuksella vahvistettu. Sama koskee rintamasotilaan tai rintamapalvelukseen osallistuneen henkilön kasvattilasta, jonka toimeentulosta hän tai hänen samassa taloudessa asuva puolisonsa huolehtii.

7 §

Jollei naimisissa olevalla rintamasotilaalla tai rintamapalvelukseen osallistuneella henkilöllä ole yhteistä taloutta puolisonsa kanssa, hänen rintamasotilaseläkettään määrättäessä sovelletaan, mitä tässä laissa on säädetty sellaisen henkilön eläkkeestä, joka ei ole naimisissa.


8 §

Vuositulolla, jonka perusteella oikeus rintamasotilaseläkkeeseen vahvistetaan, tarkoitetaan sitä tosiasiallista tuloa, jota rintamasotilaan tai rintamapalvelukseen osallistuneen henkilön taikka, jos hän on naimisissa, puolisoiden voidaan kohtuullisen arvion mukaan edellyttää jatkuvasti vuosittain saavan, lisättynä kymmenellä prosentilla siitä määrästä, jolla hänen omaisuutensa arvo ylittää 98 250 markkaa tai, jos hän on naimisissa, jolla puolisoiden omaisuuden arvo ylittää 145 410 markkaa. Vuosituloa määrättäessä otetaan tulona huomioon myös työntekijäin eläkelain 5§:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettu tai sitä vastaava vähennys.


9 §

Rintamalisä myönnetään 1 momentissa mainituin edellytyksin myös rintamapalvelukseen osallistuneelle henkilölle, jolle on annettu rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus.


10 §

Jos samalta ajalta, jolta rintamasotilaalle tai rintamapalvelukseen osallistuneelle henkilölle myöhemmin myönnetään rintamasotilaseläke, on maksettu ylimääräistä sotaeläkettä, vähennetään rintamasotilaseläkkeestä vastaava ylimääräinen sotaeläke.

13 §

Rintamasotilaseläke voidaan joko määräajaksi tai pysyvästi evätä tai sitä voidaan vähentää, jos rintamasotilas tai rintamapalvelukseen osallistunut henkilö tai hänen puolisonsa on lahjoittanut omaisuuttaan tai muulla tavalla heikentänyt taloudellista asemaansa siinä määrin, että se on vaikuttanut hänen oikeuteensa saada rintamasotilaseläke tai olennaisesti sen määrään. Näin menetellään vain siinä tapauksessa, että rintamasotilas tai rintamapalvelukseen osallistunut henkilö on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että tämä toimenpide voi vaikuttaa rintamasotilaseläkkeeseen. Sama koskee rintamasotilasta tai rintamapalvelukseen osallistunutta henkilöä, joka rintamasotilaseläkkeen määräämistä varten tehdyssä hakemuksessa tai ilmoituksessa on tahallisesti antanut vääriä tietoja rintamasotilaseläkkeeseen vaikuttavista tuloista tai omaisuudesta ja joka tämän vuoksi on saanut eläkettä aiheetta tai määrältään liian suurena.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Rintamatunnusta koskevat hakemukset voidaan osoittaa Sotatieteen laitokselle 1 päivästä heinäkuuta 1988 lukien.

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan lokakuussa 1976 maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987

Tavavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja teveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.