935/1987

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987

Laki työsopimuslain 17 ja 54 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1970 annetun työsopimuslain (320/70) 54§ sekä

lisätään 17§:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

17 §
Yleissäännös työnantajan velvollisuuksista

Mitä työntekijäin tasapuolisesta kohtelusta on edellä 3 momentissa säädetty, on sovellettava myös henkilöä työhön otettaessa.


54 §
Rangaistussäännökset

Työnantaja, joka rikkoo 26§:n 1 momentissa, 47 tai 52§:ssä taikka 53§:n 2 momentissa olevia säännöksiä, on tuomittava työsopimuslain säännösten rikkomisesta sakkoon.

Työnantaja, joka rikkoo 17§:n 3 tai 4 momentissa olevia säännöksiä, on tuomittava työsopimuslain syrjintäkiellon rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Hallituksen esitys 74/87
Sosiaalivaliok. miet. 11/87
Suuren valiok. miet. 57/87

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987

Tavavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.