926/1987

Annettu Helsingissä päivänä joulukuuta 1987

Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista

Valtiovarainministeriö on 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1043/74) 45 §:n 6 momentin ja 46 §:n 3 momentin nojalla määrännyt, että rakennusten jälleenhankinta-arvon määräämisessä on noudatettava seuraavia perusteita:

1. Yleisiä määräyksiä
1 §

Rakennusten jälleenhankinta-arvojen määräämisessä käytetään seuraavia keskimääräisiä arvoja neliömetriä tai kuutiometriä kohti. Jos rakennuksen rakennustaso poikkeaa olennaisesti keskimääräisestä rakennustasosta, on näitä arvoja harkinnan mukaan korotettava tai alennettava, kuitenkin enintään 20 prosenttia.

2 §

Rakennuksen pinta-alalla tarkoitetaan tässä päätöksessä sitä alaa, johon lasketaan ulkomitoin kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakkohuoneiden pinta-alat. Pinta-alaan ei lasketa parvekkeita, katoksia eikä tiloja, joissa vapaa korkeus on alle 160 cm.

3 §

Toimisto-, sosiaali-, varasto- ja paikoitustilojen pinta-alat lasketaan sisämitoin. Hissikuilun pinta-ala lasketaan kertomalla hissikuilun pohjan pinta-ala niiden kerrosten lukumäärällä, jotka hissikuilu lävistää. Rakennuksen kuutiotilavuuteen sisällytetään sekä lämpimät että kylmät tilat ulkomittojen mukaan laskettuina. Rakennuksen keskimääräinen kerroskorkeus saadaan jakamalla tilavuus pinta-alalla. Jälleenhankinta-arvoja määrättäessä otetaan huomioon vain täydet neliö- tai kuutiometrit.

2.Asuinrakennukset
2.1.Pientalot
4 §

Pientalolla tarkoitetaan omakotitaloa, paritaloa tai rivitaloa, jossa käynti asuinhuoneistoihin on yleensä järjestetty suoraan maan tasosta ilman erillistä porraskäytävää.

5 §

Pientalojen pinta-alan perusarvo on 1 870 mk/m2.

Jos rakennuksen kantava rakenne on puuta ja jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1960, on pinta-alan perusarvo 1 495 mk/m2.

Jos rakennuksen kantava rakenne on puuta ja jos rakennus on valmistunut vuosina 1960-1969, on pinta-alan perusarvo 1 690 mk/m2.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella seuraavilla lisäarvoilla ja alennuksilla.

1) Rakennuksen pinta-ala on:
-yli 60m2mutta
 enintään 120m2 perusarvosta  vähenne-
			   tään 3,20 mk jokaiselta
			   alarajan (60 m2) ylittä-
			   vältä neliömetriltä
-yli 120m2	   alennus, mk/m2
2)Rakennuksesta puuttuu:        mk/m2
-vesijohto ja viemäri alennus      121
-keskuslämmitys      ,,       137

-sähkö ,, 73

6 §

Kun rakennuksen kellaritilat ovat pintarakenteiltaan viimeistelemättömät ja pääasiassa varastokäytössä, käytetään kellarin osalta pinta-alan arvona 640 mk/m2.

2.2.Asuinkerrostalot
7 §

Asuinkerrostalolla tarkoitetaan vähintään kaksikerroksista, useita asuinhuoneistoja käsittävää asuinrakennusta, jossa on erillisiä huoneistoja päällekkäin.

8 §

Asuinkerrostalojen pinta-alan perusarvo on 1 870 mk/m2.

Jos rakennuksen kantava rakenne on puuta ja jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1960, on pinta-alan perusarvo 1 495 mk/m2.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella seuraavilla lisäarvoilla ja alennuksilla.

1)Rakennuksessa on hissi:
         lisäarvo, mk/m2  80
2)Rakennuksen pinta-ala huoneistoa kohden
on:
-yli 80m2 mutta
 enintään 120m2  perusarvosta  vähenne-
			    tään 4,80 mk jokaiselta
			    alarajan (80 m2) ylittä-
			    vältä neliömetriltä
-yli120m2     alennus, mk/m2
3) Rakennuksen kerrosluku kellari mukaanlu-
kien on:
                       mk/m2
-3 kerrosta	lisäarvo		  98
-4  ,,		  ,,			  48
-5  ,,		  ,,			   0
-6  ,,		alennus			  48
-7  ,,		  ,,			  98
-8 kerrosta tai
  enemmän		  ,,			  145
2.3.Vapaa-ajan asunnot
9 §

Vapaa-ajan asunnolla tarkoitetaan pääasiassa vapaa-ajan viettoon tarkoitettua rakennusta, kuten kesämökkiä.

10 §

Vapaa-ajan asunnon pinta-alan perusarvo on 1 495 mk/m2.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella seuraavilla lisäarvoilla ja alennuksilla.

1) Rakennuksen pinta-ala on:
-yli 10 m2 mutta
enintään 70 m2	perusarvosta  vähenne-
				tään 9,80 mk jokaiselta
				alarajan (10 m2) ylittä-
				vältä neliömetriltä
-yli 70 m2		alennus, mk/m2   588
2) Rakennus on talviasuttava:
			 lisäarvo, mk/m2   125
3) Rakennuksessa on kuisti:
			 lisäarvo kuistineliömet-
			 riltä, mk   250
11 §

Jos rakennuksessa on sähkö, korotetaan rakennuksen arvoa 1 000 markalla lisättynä 21 markalla jokaista pinta-alan neliömetriä kohden. Rakennuksen arvoa korotetaan, jos rakennuksessa on:

 -viemäri		1 500 mk
 -vesijohto	1 900 ,,
 -WC		2 500 ,,
 -sauna		2 500 ,,
12 §

Tavanomaisesta vapaa-ajan asunnosta kooltaan, käyttötavaltaan taikka rakennus- tai varustetasoltaan olennaisesti poikkeavaa asuinrakennusta pidetään pientalona.

2.4.Talous- ja autotallirakennukset
13 §

Talous- ja autotallirakennuksena pidetään erillistä saunarakennusta sekä erillistä talous- ja autotallirakennusta.

Jos talous- ja autotallirakennus on lämpöeristetty sekä muutenkin rakennustavaltaan edustaa pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettua rakennusta, arvo on 1 210 mk/m2.

Kevytrakenteisen lämpöeristämättömän talous- ja autotallirakennuksen arvo on 635 mk/m2. Jos tällainen rakennus on valmistunut ennen vuotta 1970, sen arvo on 490 mk/m2.

3.Toimistorakennukset
14 §

Toimistorakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jonka tilat on pääasiallisesti rakennettu toimistotiloiksi tai joka on pääasiallisesti toimistokäytössä.

15 §

Toimistorakennuksen pinta-alan perusarvo on 2 580 mk/m2.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella seuraavilla lisäarvoilla ja alennuksilla.

 1) Rakennuksen keskimääräinen kerroskorkeus
on:
- yli 3,2m mutta
 enintään 3,5 m	perusarvoon lisätään 53
			mk jokaiselta alarajan
			(3,2 m) ylittävältä 5
			cm:ltä
- yli 3,5 m	lisäarvo, mk/m2  318
 2) Rakennuksen muoto:
					mk/m2
- rakennuksen kaikki kerrokset ovat
 pohjamuodoltaan samanlaisia suora-
 kaiteita ja pohjakerroksessa on vain
 vähäisiä sisäänvetoja tai ulokkeita
				 alennus	267
- rakennus on muodoltaan verraten yk-
 sinkertainen suorakaiteen tai L-muo-
 toinen, mutta osa rakennuksesta on
 nostettu pilareille tai alimmat kerrok-
 set ovat varsinaisia toimistokerroksia
 laajempia myymälä- tai paikoitusker-
 roksia					 0
- rakennus on muodoltaan tavanomai-
 sesta poikkeava, pohjamuodoltaan H,
 T, U-muotoinen tai pohjakerros on
 yli kaksi kertaa muita kerroksia suu-
 rempi
			     lisäarvo	137
 3) Varasto- ja paikoitustilat:
						mk/m2
- varastojen ja paikoitustilojen yhteen-
 laskettu pinta-ala on yli 20 % raken-
 nuksen pinta-alasta
				   alennus	 162
- varastojen ja paikoitustilojen yhteen-
 laskettu pinta-ala on vähintään 5 %
 mutta enintään 20 % rakennuksen
 pinta-alasta				  0
- varasto- ja paikoitustiloja on alle 5 %
 rakennuksen pinta-alasta
				   lisäarvo	 107
 4) Hissit:
- rakennuksessa ei ole hissiä tai hissi-
 kuilujen yhteenlaskettu pinta-ala ra-
 kennuksen pinta-alasta on enintään
 0,5 %
				   alennus	 210
- hissikuilujen yhteenlaskettu pinta-ala
 rakennuksen pinta-alasta on yli
 0,5 % ja enintään 1 %			  0
- hissikuilujen yhteenlaskettu pinta-ala
 rakennuksen pinta-alasta on yli 1 %
				 lisäarvo	 324
 5) Ilmastointi:
- rakennuksessa ei ole koneellista ilmas-
 tointia tai vain ilman koneellinen si-
 sään- tai ulospuhallus
				    alennus	 210
- rakennuksessa on ilman koneellinen
 sisään- ja ulospuhallus			  0
- edellisen lisäksi huoneiden ilmastointi
 on erikseen säädettävissä ja ilmaa
 huomattavassa määrin käsitellään esi-
 merkiksi kostuttamalla tai jäähdyttä-
 mällä
				  lisäarvo	 267 
4. Myymälärakennukset
16 §

Myymälärakennuksella tarkoitetaan pääasiassa myymälätiloja sisältävää rakennusta.

17 §

Myymälärakennuksen tilavuuden perusarvo on 800 mk/m3.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella seuraavilla lisäarvoilla ja alennuksilla.

 1) Rakennuksen tilavuus on:
- yli 700 m3 mutta
 enintään 2 500 m3		perusarvosta vähenne-
 				 tään 9,80 mk jokaiselta
				 alarajan (700 m3) ylittä-
				 vältä 100 m3:ltä
- yli 2 500 m3
 mutta enintään
 10 000 m3			perusarvosta vähenne-
				 tään 9,80 mk jokaiselta
				 700 m3 ylittävältä 100
				 m3:ltä 2 500 m3:iin
				 saakka ja 1,25 mk jokai-
				 selta 2 500 m3 ylittävältä
				 100 m3:ltä
- yli10 000m3		alennus, mk/m3   270
 2) Kellarin ja muualla kuin kellarissa olevien
varastotilojen osuus rakennuksen pinta-alasta:
- yli 20 %mutta
 enintään40 %		 perusarvosta vähenne-
				 tään 4,10 mk jokaiselta
				 alarajan (20 %) ylime-
				 nevältä prosenttiyksiköl-
- yli40 %			 alennus, mk/m3   82
 3) Rakennuksen keskimääräinen kerroskorkeus
 on:
- vähintään 3 m mutta
 enintään 6,2 m		 perusarvosta vähenne-
				 tään 6,40 mk jokaiselta
				 alarajan (3 m) ylittävältä
				 10 cm:ltä
- yli6,2m			 alennus, mk/m3   204
 4) Rakennus on, kellari mukaan lukien, vähin-
 tään kolmikerroksinen:
				 lisäarvo, mk/m3   64

  Jos myymälärakennuksen kantava rakenne on
 puuta ja jos rakennus on tilavuudeltaan alle
 2 000 m3 ja jos rakennus on valmistunut ennen
 vuotta 1960, on tilavuuden perusarvo 620 mk/
 m3. Tällaisen rakennuksen perusarvoa ei korjata
 edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetuilla
 tilavuuden perusteella laskettavilla alennuksilla.
5. Teollisuusrakennukset
18 §

Teollisuusrakennuksella tarkoitetaan teollisuuden tuotanto- ja varastorakennusta sekä siihen verrattavaa rakennusta, kuten korjaamoa, huoltoasemaa, maalaamoa, työpajaa, pienteollisuusrakennusta, leipomoa ja myllyä.

19 §

Teollisuusrakennusten tilavuuden perusarvo on 310 mk/m3.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella seuraavilla lisäarvoilla ja alennuksilla.

 1) Rakennuksen keskimääräinen kerroskorkeus
on:

- yli 3,8 m mutta
 enintään 5,8 m		 perusarvosta vähenne-
				 tään 16,00 mk jokaiselta
				 alarajan (3,8 m) ylittä-
				 vältä 0,5 m:ltä
- yli 5,8 m mutta
 enintään 8,8 m		 perusarvosta vähenne-
				 tään 16,00 mk jokaiselta
				 3,8 m ylittävältä 0,5
				 m:ltä 5,8 m:iin saakka
				 ja 8,00 mk jokaiselta 5,8
				 m ylittävältä 0,5 m:ltä
- yli8,8m			 alennus, mk/m3   112
 2) Lämmitys ja vesijohto sen mukaan, mikä
lähinnä vastaa rakennuksen ominaisuuksia:
							 mk/m3
- rakennus on pääasiassa lämmittämä-
 tön varastorakennus, jossa ei ole so-
 siaali- tai toimistotiloja
				 alennus          89
- rakennuksen vesipisteiden määrä on
 vähäinen, sosiaali- ja toimistotiloja on
 yhteensä enintään 3 % rakennuksen
 pinta-alasta ja rakennus on pääosin
 lämmittämätön
				 alennus          57
- rakennus on pääasiassa hallimaista
 teollisuustilaa, jota ei yleensä lämmi-
 tetä yli 18° C, sekä sosiaali- ja toimis-
 totiloja on yhteensä yli 3 % mutta
 alle 15 % rakennuksen pinta-alasta		   0
- rakennuksen tuotantotilojen lämpöti-
 la on yleensä yli 18° C, sosiaali- ja
 toimistotiloja on vähintään 15 % ra-
 kennuksen pinta-alasta tai ns. märkiä
 tiloja on yli 30 % rakennuksen pinta-
 alasta sekä rakennuksessa on auto-
 maattinen palosammutusjärjestelmä
				 lisäarvo		  55
 3) Ilmastointi ja valaistus sen mukaan, mikä
lähinnä vastaa rakennuksen ominaisuuksia:
							 mk/m3
- rakennuksessa ei ole koneellista ilmas-
 tointia ja työtiloissa on vain yleisva-
 laistus sekä sosiaali- ja toimistotiloja
 on yhteensä enintään 3 % rakennuk-
 sen pinta-alasta
				 alennus		  57
- rakennuksessa on ilman koneellinen
 sisään- tai ulospuhallus, valaistus on
 pääasiallisesti yleisvalaistusta sekä so-
 siaali- ja toimistotilojen yhteinen
 osuus rakennuksen pinta-alasta on yli
 3 % mutta alle 15 %				   0
- rakennuksessa on ilman koneellinen
 sekä sisään- että ulospuhallus, run-
 saasti työpistevalaistusta, sosiaali- ja
 toimistotiloja on yhteensä vähintään
 15 % rakennuksen pinta-alasta ja ra-
 kennuksessa on automaattinen palo-
 hälytysjärjestelmä	 lisäarvo		  55

4) Rakennus on vähintään kolmikerroksinen:
				 lisäarvo, mk/m3      48
 5) Jos vähintään kolmikerroksisen rakennuksen
tilavuus on:
- yli 5 000 m3
 mutta enintään
 10 000 m3		    vähennetään sen perus-
				 arvosta 9,80 mk alarajan
				 (5 000 m3) ylittävältä jo-
				 kaiselta 1 000 m3:ltä
- yli10 000m3	    alennus, mk/m3    49
6. Muut rakennukset ja rakennelmat
20 §

Muun kuin edellä lueteltuihin ryhmiin kuuluvan rakennuksen arvioimiseen käytetään lähinnä soveltuvan rakennuksen arvioimisperusteita. Mikäli rakennuksella on useita käyttötarkoituksia, arvioidaan jälleenhankinta-arvo pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan. Jos kuitenkin huomattava osa rakennuksesta on muussa kuin pääasiallisessa käyttötarkoituksessa, voidaan rakennuksen osat arvioida erikseen.

21 §

Jos rakennus on sen laatuinen, että siihen ei voida lainkaan soveltaa edellä 4-19 §:ssä olevia arviointiperusteita, tai jos kysymyksessä on rakennelma, pidetään tällaisen rakennuksen tai rakennelman jälleenhankinta-arvona 70 prosenttia vastaavan rakennuksen tai rakennelman rakennuskustannuksista.

7. Voimaantulo
22 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988, ja sitä sovelletaan vuodelta 1987 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1987

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Vs. vanhempi hallitussihteeri
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.