925/1987

Annettu Helsingissä päivänä joulukuuta 1987

Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisten hoitomenoina hyväksyttävien keskimääräisten kustannusten tarkistamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain 13§:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (112/82), päättänyt:

1 §

Eläkkeensaajien asumistukilain mukaisen asumistuen suuruutta määrättäessä arvioidaan muussa kuin asunto-osakeyhtiön tai asunto-osuuskunnan omistamassa talossa sijaitsevassa omassa asunnossa asuvan eläkkeensaajan asumiskustannuksiksi asunnon hoitomenot seuraavien keskimääräisten lämmitys- ja vesikustannusten sekä enintään keskimääräisten kunnossapitokustannusten mukaisesti:

1)jos asunnossa on keskuslämmitys- tai siihen verrattava muu kiinteä lämmitysjärjestelmä, lämmityskustannuksiksi arvioidaan seuraava asunnon sijainnin mukaan määräytyvä markkamäärä neliömetriä kohden kerrottuna asunnon pinta-alan neliömetrimäärällä:

Asunnon sijainti mk/m2/kk
Uudenmaan, Turun ja Porin, Ahvenan-
maan sekä Kymen lääni 3,05
Hämeen, Mikkelin ja Vaasan lääni 3,80
Keski-Suomen, Kuopion, Pohjois-
Karjalan, Oulun ja Lapin lääni 4,70

2)jos asunnossa on muu kuin kohdassa 1 mainittu lämmitysjärjestelmä, lämmityskustannuksiksi arvioidaan seuraava asunnon sijainnin mukaan määräytyvä markkamäärä neliömetriä kohden kerrottuna asunnon pinta-alan neliömetrimäärällä:

Asunnon sijainti mk/m2/kk
Uudenmaan, Turun ja Porin, Ahvenan-
maan sekä Kymen lääni 1,95
Hämeen, Mikkelin ja Vaasan lääni 2,40
Keski-Suomen, Kuopion, Pohjois-
Karjalan, Oulun ja Lapin lääni 2,90

3)vesikustannuksiksi arvioidaan 45 markkaa kuukaudessa kutakin perheenjäsentä kohden, jos asunnossa on vesijohto ja lämmin vesi, sekä muutoin 9 markkaa kuukaudessa kutakin perheenjäsentä kohden; sekä

4)asunnon kunnossapitokustannuksiksi arvioidaan 48 markkaa kuukaudessa.

Edellä 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa mainittuja markkamääriä korotetaan 30 prosentilla, jos rakennus on valmistunut tai perusparannettu ennen vuotta 1974.

Yksinäisen henkilön asunnon pinta-alan kohtuullisena neliömetrimääränä otetaan huomioon enintään 70 neliömetriä sovellettaessa 1 momentin 1 ja 2 kohtaa. Kutakin asunnossa asuvaa perheenjäsentä kohden sanottua rajaa korotetaan 15 neliömetrillä.

2 §

Jos vuokraan tai vastikkeeseen ei sisälly lämmityksestä aiheutuvia kustannuksia, lämmityskustannukset arvioidaan siten kuin 1§:ssä on säädetty. Jos vuokraan tai vastikkeeseen ei sisälly vedestä aiheutuvia kustannuksia eikä eläkkeensaaja suorita vuokran tai vastikkeen yhteydessä erillistä kiinteää vesimaksua, vesikustannukset arvioidaan siten kuin 1§:ssä on säädetty.

3 §

Tämän päätöksen mukaisia asumiskustannuksia määrättäessä voidaan käyttää väestörekisterikeskuksessa pidettävän rakennus- ja huoneistorekisterin tai muun rekisterin tietoja, jollei muuta selvitystä ole esitetty.

4 §

Tämän päätöksen mukaiset markkamäärät vastaavat kansaneläkeindeksin pistelukua 926, jonka mukaan vuoden 1988 tammikuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus lasketaan.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1987

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Hallitusneuvos
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.