920/1987

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987

Laki eräiden asuntolainojen koron alentamisen sekä lyhennysten ja korkojen lykkäämisen väliaikaisesta järjestämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sen estämättä, mitä asuntotuotantolaissa (247/66) on asuntolainojen korosta sekä lyhennysten ja korkojen lykkäämisestä säädetty, asumiskustannusten pysyttämiseksi kohtuullisina valtioneuvosto voi alentaa vuokra- ja asunto-osuuskuntatalojen rakentamista, laajentamista ja peruskorjausta varten asuntotuotantolain nojalla myönnettyjen asuntolainojen korkoa sekä lainansaaja lykätä sanottujen lainojen lyhennys- ja korkoerät myöhemmin maksettaviksi siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Korkoa voidaan alentaa 1 päivästä huhtikuuta 1988 alkaen 31 päivään maaliskuuta 1989 saakka seuraavasti:

0,25 prosenttiyksikköä, milloin laina on myönnetty vuonna 1977;

0,75 prosenttiyksikköä, milloin laina on myönnetty vuonna 1979;

1,0 prosenttiyksikköä, milloin laina on myönnetty vuonna 1980;

3,0 prosenttiyksikköä, milloin laina on myönnetty vuonna 1981 sekä

2,0 prosenttiyksikköä, milloin laina on myönnetty 1 päivän tammikuuta ja 28 päivän helmikuuta 1982 välisenä aikana, jos korko muutoin olisi kolme prosenttia.

3 §

Tämän lain nojalla voidaan lykätä 1 päivänä tammikuuta 1949 tai sen jälkeen myönnettyjen asuntolainojen lyhennys- ja korkoeriä.

4 §

Lainansaaja voi lykätä vuonna 1988 erääntyviä lyhennys- ja korkoeriä myöhemmin maksettaviksi, mikäli se on tarpeen kyseisenä vuonna maksuun tulevien, vuokrissa huomioon otettavien pääomakustannusten alentamiseksi kohtuulliselle tasolle.

Eri vuosina lainoitettujen vuokratalojen kohtuullisina pääomakustannuksina pidetään seuraavia pääomakustannuksia neliömetriltä kuukaudessa:

Lainoitus- Pääomakustannukset mk/m2/kk
vuosi Helsinki, Espoo, Muut kunnat
Kauniainen, Vantaa
1949-1971 8,50 6,00
1972 9,00 6,50
1973 10,00 7,00
1974 10,50 8,00
1975 11,50 8,50
1976 12,00 9,00
1977 12,50 9,50
1978 13,00 10,00
1979 13,50 10,50
1980 14,50 10,60
1981 15,50 11,60
1982 16,00 12,20
1983 17,00 13,00
1984 18,00 14,00
1985 19,00 15,00
1986 20,00 16,00

Pääomakustannukset lasketaan asuntotuotantolain 15 j§:ssä tarkoitettujen, asuntohallituksen määräämien perusteiden mukaisesti.

5 §

Sen estämättä, mitä 4§:n 1 ja 2 momentissa on säädetty, lainansaaja voi lykätä vuonna 1988 erääntyviä lyhennys- ja korkoeriä myöhemmin maksettaviksi, mikäli vuokrissa huomioon otettavat pääomakustannukset vuodesta 1987 vuoteen 1988 nousisivat kohtuuttomasti. Lykkäyksellä ei kuitenkaan saa alentaa pääomakustannusten nousua pienemmäksi kuin 0,75 markkaan neliömetriltä kuukaudessa.

6 §

Lykkäys voi koskea vain kutakin erää kokonaisuudessaan ja vain eriä, joiden suuruus on vähintään 1 000 markkaa.

7 §

Lainansaajan on ilmoitettava kaikkien lykättävien erien lykkäämisestä yhdellä kertaa asuntohallitukselle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1987. Ilmoituksesta on samanaikaisesti lähetettävä jäljennös tiedoksi vuokratalon sijaintipaikan kunnalle. Asuntohallituksen on otettava huomioon myös ilmoitus, joka on perustellusta syystä tehty säädetyn määräajan jälkeen.

Asuntohallituksen on toimitettava tieto lykättävistä eristä valtiokonttorille viimeistään 30 päivänä tammikuuta 1988.

8 §

Lykätyt lyhennykset ja korot on maksettava takaisin sinä eräpäivänä, joka ensiksi seuraa kahden vuoden kuluttua lykkäysilmoituksen tekemisestä. Lainansaaja voi edellä 4 tai 5§:n perusteella lykätä uudelleen aikaisemmin lykättyjä eriä.

Lykätyistä lyhennys- ja korkoeristä peritään lykkäysajalta korkoa saman korkokannan mukaan kuin asuntolainasta, jonka eriä lykkäys koskee.

9 §

Kunnan on tarkistettava, että ilmoitetut lykkäykset täyttävät tässä laissa säädetyt edellytykset. Kunnan on välittömästi ilmoitettava perusteettomista lykkäyksistä asuntohallitukselle.

Milloin asuntohallitus toteaa, että lykkäys on tapahtunut ilman tässä laissa säädettyjä perusteita, sen on viipymättä määrättävä virheellisesti lykätyt lyhennys- ja korkoerät maksettaviksi ja ilmoitettava päätöksestään valtiokonttorille.

Jo erääntyneille, 2 momentin nojalla maksettaviksi määrätyille lyhennys- ja korkoerille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia eräpäivästä lukien.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa on säädetty, asuntohallitus voi päättää, ettei virheellisesti lykättyjä lyhennys- ja korkoeriä määrätä maksettaviksi, jos se olisi ilmeisen kohtuutonta.

10 §

Tämän lain nojalla annettuun asuntohallituksen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

11 §

Tämä laki tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta 1987 ja sillä kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1986 annettu vastaavannimikkeinen laki (855/86).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Hallituksen esitys 131/87
Toisen lakivaliok. miet. 6/87
Suuren valiok. miet. 122/87

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.