897/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Laki ulosottolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ulosottolain 6 luvun 21 ja 25 § ja 9 luvun 8§,

sellaisina kuin niistä ovat, 6 luvun 21 § 14 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (867/84) ja 9 luvun 8 § 16 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (644/66),

muutetaan 1 luvun 4§:n 2 momentti ja 9§:n 4 momentti, 3 luvun 18§, 5 luvun 9§ ja 10 luvun 6§,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 4 §:n 2 momentti mainitussa 14 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa ja 9 §:n 4 momentti 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetussa laissa (366/61), sekä

lisätään 1 luvun 12 §:ään mainitulla 14 päivänä joulukuuta 1984 annetulla lailla kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti ja 5 luvun 1 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

1 luku

Ulosottoviranomaisista

4 §

Ulosottomiehen on valvottava, että avustava ulosottomies täyttää 1 momentissa mainitun tehtävänsä asianmukaisesti sekä noudattaa hänelle annettuja määräyksiä.

9 §

Avustavan ulosottomiehen esteellisyydestä on voimassa, mitä 1 momentissa on ulosottomiehestä säädetty. Avustavan ulosottomiehen on heti ilmoitettava esteellisyydestään ulosottomiehelle. Jos avustava ulosottomies on esteellinen, ulosottomiehen on annettava täytäntöönpanotehtävä esteettömän avustavan ulosottomiehen suoritettavaksi tai suoritettava se itse.

12 §

Ulosottomiehen ja avustavan ulosottomiehen velvollisuudesta korvata virassaan virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttamansa vahinko on voimassa, mitä vahingonkorvauslaissa (412/74) säädetään.

3 luku

Yleisiä säännöksiä tuomioiden ja päätösten täytäntöönpanosta

18 §

Muu ulosottoasiassa annettu päätös pannaan täytäntöön valituksesta huolimatta. Päätöstä, jolla joku on tuomittu sakkoon tai uhkasakkoon taikka jolla ulosottomies tai avustava ulosottomies on tuomittu erotettavaksi virantoimituksesta, ei kuitenkaan saa panna täytäntöön, ennen kuin päätös on lainvoimainen. Sen estämättä, mitä edellä on säädetty, saadaan uhkasakon perimiseksi ulosmitata omaisuutta, mutta ulosmitattua omaisuutta ei saa myydä, ennen kuin päätös on lainvoimainen.

5 luku

Ulosmitatun omaisuuden rahaksi muuttamisesta

1 §

Kaupunginvouti saa antaa ulosmitatun irtaimen omaisuuden myymisen sellaisen huutokaupantoimittajan tehtäväksi, joka harjoittaa huutokauppojen toimittamista erityisessä huoneistossa. Myymisessä on noudatettava, mitä tässä luvussa säädetään. Myymisestä kertyneiden varojen tilityksestä säädetään asetuksella.


9 §

Huutokaupalla myydyn irtaimen omaisuuden kauppahinta on maksettava heti, jollei 2 momentista muuta johdu. Jos ostaja ei maksa kauppahintaa, omaisuus on pantava heti uudestaan myyntiin.

Huutokaupan toimittava ulosottomies saa myöntää maksuaikaa maksukykyiseksi arvioimalleen ostajalle enintään huutokauppaa seuraavaan ensimmäiseen päivään, jona rahalaitokset pidetään avoinna. Ostajan velvollisuudesta maksaa korkoa on voimassa, mitä 47 §:ssä on säädetty. Jos ostaja ei määräpäivänä maksa kauppahintaa, toimitetaan uusi huutokauppa.

Aikaisemman ostajan maksettavasta korvauksesta on voimassa ja sen pöytäkirjaan merkitsemisessä ja ulosottamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 45 §:ssä on säädetty. Korvausta koskeva takaisinsaantikanne käsitellään sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, missä täytäntöönpano on tapahtunut.

Huutokaupalla myytyä omaisuutta ei saa luovuttaa ostajalle, ennen kuin tämä on maksanut kauppahinnan kokonaisuudessaan.

10 luku

Muutoksen hakemisesta ulosottoasiassa annettuun päätökseen

6 §

Muutosta ulosotonhaltijan 1 luvun 12 tai 13 §:n nojalla tekemään päätökseen haetaan hovioikeudelta valittamalla. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää siitä päivästä, jona valittaja sai tiedon päätöksestä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä lailla kumotaan huutokauppalaitoksen tahi yleisen huutokaupantoimittajan toimitettavasta ulosmitatun irtaimen omaisuuden myymisestä kaupungissa 22 päivänä maaliskuuta 1898 annettu julistus.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.