895/1987

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1987

Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta

Valtioneuvosto on 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 51§:n nojalla valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Valtion virkamieslain (755/86) 51§:ssä ja eroraha-asetuksessa (726/87) säädetyin edellytyksin valtion virkamiehelle myönnettävän erorahan suuruus määräytyy siten kuin tässä päätöksessä säädetään.

2 §

Peruserorahan suuruus määräytyy siten, että

1) 50 vuotta täyttäneelle edunsaajalle maksetaan 5 vuotta käsittäneen palveluksen perusteella 4 212 markkaa ja siihen lisätään 176 markkaa kultakin 5 vuotta ylittävältä täydeltä palvelusvuodelta;

2) 40 mutta ei 50 vuotta täyttäneelle edunsaajalle hänen täysien ikävuosiensa ja täysien palvelusvuosiensa summan ollessa 50-55 maksetaan 4 212 markkaa ja siihen lisätään 176 markkaa kultakin summan 55 ylittävältä vuodelta.

Palvelusvuosia laskettaessa otetaan huomioon aika, jonka edunsaaja on ollut vähintään kuukauden yhdenjaksoisesti jatkuneessa palvelussuhteessa valtioon. Eri palvelusjaksoja yhteenlaskettaessa otetaan huomioon kuitenkin vain täydet kuukaudet. Milloin työ tai virantoimitus palveluksen jatkuessa on ollut keskeytyneenä yhdenjaksoisesti enemmän kuin 30 päivää, ei tätä aikaa oteta huomioon, ellei siltä ajalta ole suoritettu palkkaa eikä palkattomuuden syynä ole ollut sairausvakuutuslain 21 ja 23§:ään perustuen myönnetty virkavapaus tai loma siltä osin kuin sairausvakuutuslain mukaan tuleva äitiys-, isyys- tai vanhempainraha kohdistuu siihen.

3 §

Lisäeroraha määräytyy ikävuosien perusteella ja se on 50-vuotiaalle edunsaajalle 3 622 markkaa. Jokaiselta seuraavalta täydeltä ikävuodelta aina 61 ikävuoteen asti maksetaan lisäksi 186 markkaa. Alle 50-vuotiaalle edunsaajalle maksetaan lisäerorahana 3 622 markkaa.

4 §

Mikäli edunsaajan kuukausiansio on alle 2 820 markkaa, ei ansiolla ole vaikutusta erorahan suuruuteen. Ansion ollessa 2 820 markkaa kuukaudessa tai sitä enemmän korotetaan 2§:n mukaisesti määräytyvää peruserorahaa lisäksi seuraavasti.

ansio/kk korotus erorahaan
2 820-3 110mk 1 563mk
3 111-3 400mk 1 708mk
3 401-3 690mk 1 853mk
3 691-3 980mk 1 998mk
3 981-4 270mk 2 143mk
4 271-4 560mk 2 288mk
4 561-4 850mk 2 433mk
4 851-5 140mk 2 578mk
5 141-5 430mk 2 723mk
5 431-5 720mk 2 868mk
5 721-6 010mk 3 013mk
6 011-6 300mk 3 158mk
6 301-6 590mk 3 303mk
6 591-6 880mk 3 448mk
6 881-7 170mk 3 593mk
7 171-7 460mk 3 738mk
7 461-7 750mk 3 883mk
7 751-8 040mk 4 028mk
8 041- mk 4 173mk
5 §

Milloin edunsaajalle myönnetään erorahaa vasta eroraha-asetuksen 10§:ssä tarkoitetun uuden työpaikan menettämisen jälkeen, määräytyy erorahan suuruus uuden palvelussuhteen päättymisvuoden mukaan.

6 §

Mikäli edunsaajan viikottainen työaika on palvelussuhteen päättymistä edeltäneiden viiden vuoden aikana ollut pääasiallisesti vähintään 35 tuntia, hänellä on oikeus saada eroraha täysimääräisenä. Jos viikottainen työaika on ollut 27-34 tuntia, hänellä on oikeus saada kolme neljäsosaa ja jos työaika on ollut 20-26 tuntia viikossa, hänellä on oikeus saada puolet täydestä erorahasta, kuitenkin niin, että peruserorahan suuruus on vähintään 4 212 markkaa ja lisäerorahan suuruus vähintään 3 622 markkaa. Mikäli edunsaajan viikottainen työaika on ollut alle 20 tuntia, mutta kuitenkin vähintään 16 tuntia, on hänellä oikeus saada puolet täydestä erorahasta.

Mikäli edunsaajana olevan opettajan opetusvelvollisuus tai oppituntien määrä on palvelussuhteen päättymistä edeltäneiden viiden vuoden aikana pääasiallisesti vastannut vähintään virassa olevan opettajan opetusvelvollisuuden tuntimäärää, ollen kuitenkin vähintään 420 tuntia lukuvuodessa, hänellä on oikeus saada eroraha täysimääräisenä. Jos oppituntien määrä on vastannut vähintään kolmea neljäsosaa virassa olevan opettajan opetusvelvollisuuden tuntimäärästä, ollen kuitenkin vähintään 420 tuntia lukuvuodessa, hänellä on oikeus saada kolme neljäsosaa täydestä erorahasta ja jos oppituntien määrä on ollut vähintään 420 tuntia lukuvuodessa, hänellä on oikeus saada puolet täydestä erorahasta. Peruserorahan suuruus on kuitenkin vähintään 4 212 markkaa ja lisäerorahan suuruus vähintään 3 622 markkaa.

7 §

Milloin lisäerorahan myöntämisen edellytyksenä oleva kolmen kuukauden työnhakuaika ei ennätä täyttyä ennen eläkeiän saavuttamista, maksetaan lisäeroraha siinä suhteessa kuin työnhakuaikaa kertyy koko summan maksamiseen vaadittavasta työnhakuajasta, ei kuitenkaan milloin työnhakuaika on ollut lyhyempi kuin 40 % vaadittavasta ajasta. Maksettavan lisäerorahan suuruus määräytyy tällöin täysin kymmenin prosentein koko summasta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1987

Ministeri
Ulla Puolanne

Vanhempi hallitussihteeri
Veikko Liuksia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.