844/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987

Asetus elintarvikkeen käsittelystä ionisoivalla säteilyllä

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 3 päivänä heinäkuuta 1941 annetun elintarvikelain (526/41) 1 ja 11§:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee elintarvikkeen käsittelyä ionisoivalla säteilyllä ja käsittelystä ilmoittamista.

2 §
Määritelmä

Tässä asetuksessa ionisoivalla säteilyllä tarkoitetaan:

1) koboltti 60:n tai cesium 137:n lähettämää gammasäteilyä;

2) röntgensäteilyä, jonka energia on enintään 5 miljoonaa elektronivolttia (MeV); sekä

3) elektronisäteilyä, jonka energia on enintään 10 MeV.

3 §
Ionisoivan säteilyn käyttäminen

Elintarvikkeen käsittelyyn saa käyttää vain 2§:ssä määriteltyä ionisoivaa säteilyä.

Elintarvikkeeseen absorboituneen säteilyannoksen tulee olla sellainen, ettei se tee elintarviketta terveydelle haitalliseksi, aiheuta elintarvikkeeseen vierasta hajua tai makua taikka vaikuta haitallisesti elintarvikkeen ravintoarvoon tai aistinvaraiseen laatuun.

4 §
Uudelleen säteilyttäminen

Elintarviketta ei saa uudelleen käsitellä ionisoivalla säteilyllä.

Elintarviketta ei katsota uudelleen ionisoivalla säteilyllä käsitellyksi, jos elintarvikkeeseen samassa säteilytysprosessissa teknisistä syistä kohdistetaan haluttu säteilyannos useampana kuin yhtenä annoksena.

5 §
Sallitut käyttötarkoitukset ja säteilyannokset

Vain jäljempänä tässä pykälässä tarkoitettuja elintarvikkeita saadaan käsitellä ionisoivalla säteilyllä.

Elintarvike Sallittu käyttötarkoitus Absorboitunut keskimääräinen säteilyannos (kGy)
Kuivat ja kuivatut mausteet Mikrobimäärän vähentäminen Enintään 10
Kaikki elintarvikkeet potilaille, jotka tarvitsevat steriiliä ruokavaliota Sterilointi Vapaa
6 §
Elintarvikkeen säteilyttämisestä ilmoittaminen

Ionisoivalla säteilyllä käsitellyn elintarvikkeen myyntipäällykseen on kauppatavan mukaisen nimen välittömään läheisyyteen tehtävä selkeästi merkintä "käsitelty ionisoivalla säteilyllä - behandlad med joniserande strålning".

Jos 1 momentissa tarkoitettu elintarvike myydään kuluttajalle muutoin kuin valmiiksi pakattuna, kuluttajalle on tarkoituksenmukaisella tavalla ilmoitettava, että elintarvike on käsitelty ionisoivalla säteilyllä.

7 §
Valmistus- ja lisäaineen säteilyttämisestä ilmoittaminen

Jos elintarvikkeen valmistuksessa on käytetty säteilytettyjä valmistus- ja lisäaineita, on tästä ilmoitettava myyntipäällyksessä vastaavien ainesosien kohdalla valmistus- ja lisäaineluettelossa. Ilmoituksen voi jättää tekemättä, jos säteilytettyjen ainesosien osuus elintarvikkeessa on yhteensä enintään 5 painoprosenttia.

8 §
Selvitys ionisoivalla säteilyllä käsittelystä

Ionisoivalla säteilyllä käsitellyn elintarvikkeen valmistajalla ja maahantuojalla on oltava selvitys elintarvikkeen käsittelystä. Selvityksestä on käytävä ilmi ainakin käsittelyn suorittaneen laitoksen nimi, käsittelypäivämäärä, elintarvikkeeseen absorboitunut keskimääräinen säteilyannos, enimmäis- ja vähimmäisannos sekä valmistus- ja säteilytyserätunnus. Valmistajan ja maahantuojan on säilytettävä selvitys vähintään kolme vuotta käsittelystä. Jäljennös selvityksestä on liitettävä elintarviketta seuraaviin asiakirjoihin, jos elintarvike toimitetaan edelleen muussa kuin myyntipäällyksessä.

Käsittelyn suorittaneen laitoksen on tallennettava käsittelystä elintarvikkeen ja sen saamien säteilyannoksien yksilöimiseksi tarvittavat tiedot. Laitoksen on säilytettävä tiedot kolmen vuoden ajan.

9 §
Tarkempien määräysten antaminen

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

10 §
Erinäisiä säännöksiä

Sen ohella, mitä tässä asetuksessa on säädetty, noudatetaan elintarvikeasetuksen (408/52) säännöksiä.

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten rikkomisen seuraamuksista on säädetty elintarvikelaissa (526/41).

11 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1988.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.