833/1987

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1987

Opetusministeriön päätös oikeudesta osallistua yksityisoppilaana ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluviin kokeisiin

Opetusministeriö on ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen 11§:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 6 päivänä huhtikuuta 1979 annetussa asetuksessa (415/79), päättänyt:

1 §

Ylioppilastutkintoon on oikeutettu osallistumaan, paitsi lukion oppimäärän suorittanut, myös henkilö, joka on suorittanut keskiasteen koulutuksen kehittämisestä annetussa laissa (474/78) tarkoitetun opistoasteen ammatillisen koulutuksen tai vastaavan aikaisemman opistoasteeksi luettavan ammatillisen koulutuksen.

2 §

Ylioppilastutkintoon on oikeutettu osallistumaan myös henkilö, joka on suorittanut 1§:ssä mainitussa laissa tarkoitetun kouluasteen ammatillisen koulutuksen edellyttäen, että asianomainen on lisäksi suorittanut lukion toisen vuosiluokan yhteisen oppimäärän niissä lukion oppiaineissa, joihin hän aikoo osallistua ylioppilastutkinnossa. Reaalikokeeseen osallistuvalta vaaditaan, että hän on suorittanut lukion yhteisen oppimäärän vähintään kolmessa reaalikokeen aineryhmässä.

Lukion vaadittua oppimäärää varten oppilas saa lukea hyväkseen suorittamaansa ammatilliseen koulutukseen sisältyvät vastaavat oppiaineet siten, että niiden katsotaan vastaavan lukion alimman vuosiluokan oppimääriä. Lukion, iltalukion tai lukion iltalinjan rehtori voi lisäksi myöntää oppilaalle oikeuden lukea hyväkseen muita opintoja tai muulla tavalla hankkimiaan tietoja ja taitoja.

Mitä 1 momentissa on lisäopinnoista määrätty, ei kuitenkaan koske henkilöä, joka ylioppilastutkintoon ilmoittautuessaan on täyttänyt 30 vuotta.

3 §

Edellä 1§:ssä mainitussa laissa tarkoitettua ammatillista koulutusta vastaavan kouluhallituksen alaisen ammatillisen koulutuksen suorittanut henkilö on oikeutettu osallistumaan ylioppilastutkintoon, milloin koulutus on verrattavissa opistoasteen koulutukseen siten kuin 1§:ssä on määrätty ja milloin koulutus on verrattavissa kouluasteen koulutukseen siten kuin 2§:ssä on määrätty. Opetusministeriö antaa asiasta tarkemmat määräykset.

4 §

Ammattikasvatushallituksen tai kouluhallituksen esityksestä opetusministeriö voi erityisestä syystä oikeuttaa henkilön, joka on suorittanut muuta kuin 1-3 §:ssä tarkoitettua koulutusta vähintään kaksi vuotta, osallistumaan ylioppilastutkintoon edellyttäen, että hän on suorittanut opetusministeriön mahdollisesti määräämät lisäopinnot.

5 §

Mitä edellä on määrätty oikeudesta osallistua ylioppilastutkintoon, koskee myös osallistumista siihen kuuluviin erillisiin kokeisiin.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä marraskuuta 1987.

Tällä päätöksellä kumotaan oikeudesta osallistua yksityisoppilaana ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluviin erillisiin kokeisiin 11 päivänä tammikuuta 1972, 22 päivänä elokuuta 1972 (681/72), 15 päivänä tammikuuta 1975 (56/75) ja 31 päivänä lokakuuta 1984 annetut opetusministeriön päätökset.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1987

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Vanhempi hallitussihteeri
Zoe Pohjanvirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.