829/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1987

Asetus aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista ja maksuista

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, valtiolle tulevan maksun osalta 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5 §:n nojalla, säädetään:

1 §

Aluksenmittauksesta vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen mukaan annetun asetuksen (522/82) mukaisesta aluksenmittauksesta suoritetaan aluksenmittaajalle peruspalkkiona 300 markkaa ja sen lisäksi 90 penniä kerrottuna aluksen bruttovetoisuutta osoittavalla luvulla. Palkkio on kuitenkin enintään 4 560 markkaa.

2 §

Aluksenmittauksesta annetun asetuksen (306/55) mukaisesta aluksenmittauksesta suoritetaan aluksenmittaajalle palkkiota seuraavasti:

1) mittauksesta I säännön mukaan, kun mitattava on:

a) konealus: peruspalkkiona 300 markkaa ja sen lisäksi 90 penniä kerrottuna aluksen bruttovetoisuutta osoittavalla luvulla, kuitenkin enintään 4 560 markkaa; milloin mittauksen yhteydessä aluksen vetoisuus määritellään myös jättämällä vetoisuuteen lukematta tietyt välikansitilat, suoritetaan tämän pienemmän vetoisuuden määrittämisestä lisäksi yksi kolmannes edellä mainituista palkkiosta; ja

b) muu kuin konealus: a kohdassa mainittu palkkio yhdellä kolmanneksella vähennettynä, kuitenkin vähintään 300 markkaa;

2) mittauksesta II säännön mukaan sekä osittaisesta uudelleen mittauksesta aluksessa tapahtuneen rakenteellisen muutoksen takia: puolet 1 kohdassa mainitusta palkkiosta, kuitenkin vähintään 300 markkaa;

3) osittaisesta uudelleen mittauksesta ulkomaalaisen aluksen vetoisuustodistusta varten: kolmannes 1 kohdassa mainitusta palkkiosta, kuitenkin vähintään 300 markkaa.

Konealuksella tarkoitetaan alusta, jossa on kuljetuskoneisto.

3 §

Aluksenmittaajalla on oikeus saada korvaus matkakustannuksistaan valtion virkamiesten matkakustannusten korvauksesta annettujen säännösten ja määräysten mukaan. Jollei alus ole satamalaiturissa, hakijan on kuljetettava aluksenmittaaja tai korvattava tälle kuljetuksesta aiheutuvat kulut.

4 §

Mittakirjasta sekä sellaisesta maasta kotoisin olevan aluksen vetoisuustodistuksesta, jonka kanssa Suomi ei ole tehnyt sopimusta mittakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta, suoritetaan valtiolle maksua 20 penniä kerrottuna aluksen bruttovetoisuutta osoittavalla luvulla. Maksu on kuitenkin vähintään 50 markkaa.

5 §

Aluksenmittaajan palkkiot ja matkakustannusten korvaukset sekä 4 §:ssä mainitut maksut suorittaa laivanisäntä.

6 §

Tämän asetuksen mukaan suoritettava palkkio, korvaus ja maksu saadaan periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen mitä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.