823/1987

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 198

Valtioneuvoston päätös kuljettimista

Valtioneuvosto on 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 47§:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

Yleistä
1 §

Kuljettimen valmistajan, maahantuojan, myyjän tai muun työturvallisuuslain 40§:ssä tarkoitetun henkilön sekä työnantajan on huolehdittava siitä, että kuljetin siihen kuuluvine laitteineen täyttää rakenteensa osalta työturvallisuuslaissa ja tässä päätöksessä asetetut vaatimukset.

Määritelmiä
2 §

Kuljettimella tarkoitetaan tässä päätöksessä kiinteää tai siirrettävää, kappale- tai massatavaran kuljettamiseen suunniteltua, ainakin osittain itsetoimista, jatkuvasti tai vaiheittain toimivaa lähisiirtolaitetta.

3 §

SFS-standardilla tarkoitetaan tässä päätöksessä Suomen Standardisoimislautakunnan vahvistamaa suomalaista standardia.

Rakenne
4 §

Kuljettimen, joka otetaan Suomessa ensimmäisen kerran käyttöön 1 päivänä syyskuuta 1988 tai sen jälkeen, rakenteen tulee noudattaa standardia SFS 2696/26.5.1986. Siitä voidaan poiketa, mikäli valittu ratkaisu turvallisuudeltaan vastaa mainittua standardia.

5 §

Kuljettimen turvallisuuden varmistamiseksi vaaralliset nielut ja puristuskohdat on riittävästi suojattava. Suojausmenetelmää valittaessa tulee erityisesti ottaa huomioon kuljetettava tavara, kuljettimen koko ja nopeudet sekä puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden asettamat vaatimukset.

6 §

Kuljettimen toiminta-alueen ulottuessa työskentelypaikkojen tai kulkuväylien yli on tavaran putoaminen näille estettävä tarkoituksenmukaisella suojauksella.

Vahinkokäynnistymisen estäminen, käynnistyshälytin ja hätäpysäytys
7 §

Kuljettimen vahinkokäynnistyminen tulee estää turvakytkimellä tai muulla luotettavalla menetelmällä.

Milloin ohjauspaikalta ei nähdä kuljettimen koko toiminta-aluetta, kuljetin tulee varustaa käynnistyshälyttimellä, jos vaaraa ei muutoin ole poistettu.

Milloin kuljettimella on ohjauspaikan lisäksi muita työskentelypaikkoja, joissa esiintyy vaaraa, niissä on oltava laite kuljettimen pysäyttämiseksi. Pysäytinlaitteen tulee olla hätäpysäytin, silloin kun uudelleenkäynnistys voi aiheuttaa vaaran. Hätäpysäytin tulee sijoittaa kuljettimen läheisyyteen myös muihin paikkoihin, joissa kuljetin saattaa aiheuttaa vaaran.

Ohjeet
8 §

Kuljettimen valmistajan, maahantuojan, myyjän tai muun työturvallisuuslain 40§:ssä tarkoitetun henkilön tulee huolehtia, että kuljettimen luovutuksen yhteydessä annetaan asianmukaiset ohjeet sen asentamista, käyttöä ja hoitoa varten. Niihin tulee sisällyttää tiedot kuljettimen käyttöön liittyvistä vaaratekijöistä. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, kuinka kuljettimella syntynyt ruuhka voidaan turvallisesti selvittää.

Käyttö
9 §

Kuljettimen käyttäjää on riittävästi opastettava ja perehdytettävä sen käyttöön. Jos kuljetettava tavara saattaa tarkoituksettomasti kasaantua kuljettimella, henkilöstölle tulee antaa yksityiskohtaiset ohjeet ruuhkan turvallisesta selvittämisestä.

Kuljettimen käytössä on noudatettava tarpeellista varovaisuutta. Huolto- ja korjaustöissä sekä kuljetinta käynnistettäessä samoin kuin häiriönpoistojen yhteydessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta sekä annettuja ohjeita.

Tarkemmat määräykset
10 §

Tarkemmat määräykset tämän päätöksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

Voimaantulo
11 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1987

Ministeri
Matti Puhakka

Ylitarkastaja
Leo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.