820/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1987

Avioliittoasetus

Oikeusministerin esittelystä säädetään 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain (234/29) 16§:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (411/87), ja avioliittolain voimaanpanosta ensiksi mainittuna päivänä annetun lain (235/29) 16§:n nojalla:

1 luku

Avioliiton esteiden tutkinta

1 §

Jos avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä kihlakumppania koskevat väestökirjatiedot eivät ole avioliiton esteiden tutkijan käytettävissä, on kihlakumppanin annettava hänelle sen väestörekisterin pitäjän antama todistus aiotun avioliiton esteiden tutkintaa varten, jonka pitämässä rekisterissä kihlakumppani on.

Väestörekisterin pitäjä ei saa antaa 1 momentissa tarkoitettua todistusta kihlakumppanille ilman toisen kihlakumppanin suostumusta.

Todistus on voimassa kolmen kuukauden ajan sen antamisesta.

2 §

Jos kihlakumppania ei ole merkitty Suomessa väestörekisteriin tai jos väestörekisteristä ei ole saatavissa aiotun avioliiton esteiden tutkintaa varten tarvittavia tietoja, kihlakumppanin on annettava avioliiton esteiden tutkijalle vieraan valtion asianomaisen viranomaisen todistus aiotun avioliiton esteiden tutkintaa varten.

Jos todistus on laadittu sellaisella kielellä, jota avioliiton esteiden tutkija ei ole velvollinen ymmärtämään, hän voi vaatia, että todistukseen on liitettävä virallisesti oikeaksi todistettu käännös.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa todistuksessa tulee olla Suomen tai asianomaisen vieraan valtion diplomaattisen tai konsulivirkamiehen todistus siitä, että se on asianomaisen viranomaisen antama, jollei vieraan valtion kanssa tehdystä sopimuksesta muuta johdu. Todistusta ei myöskään tarvita, jos avioliiton esteiden tutkija tietää, että asiakirjan on antanut asianomainen viranomainen.

3 §

Jos aiotun avioliiton esteiden tutkintaa varten tarvittavaa todistusta kihlakumppanista ei ole saatavissa Suomesta eikä ulkomailta, oikeusministeriö voi hakemuksesta antaa todistuksen avioliiton esteiden tutkintaa varten. Tämä todistus korvaa 1§:ssä tarkoitetun todistuksen ja siitä on soveltuvilta osin voimassa, mitä 1§:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

Hakijan on selvitettävä, minkä vuoksi 1 tai 2§:ssä tarkoitettua todistusta ei ole saatavissa. Hänen on lisäksi esitettävä luotettava kirjallinen selvitys siitä, että aiotulle avioliitolle ei ole esteitä.

4 §

Kun kihlakumppanit pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa, avioliiton esteiden tutkijan on annettava heille kirjallinen selostus avioliiton oikeudellisista vaikutuksista.

5 §

Jos kihlakumppani ei ole avioliiton esteiden tutkijan pitämässä väestörekisterissä, avioliiton esteiden tutkijan on viivytyksettä ilmoitettava toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta asianomaiselle väestörekisterin pitäjälle.

6 §

Väestörekisterin pitäjän on koottava asiakirjavihkoksi kaikki asiakirjat, jotka koskevat avioliiton esteiden tutkintaa tiettyyn avioliittoon. Asiakirjavihkot numeroidaan vuosittain juoksevalla numerolla.

Väestörekisterin pitäjän on pidettävä luetteloa avioliiton esteiden tutkinnoista. Luettelo kootaan avioliittolain 13§:n 1 momentissa tarkoitetuista todistuksista.

2 luku

Vihkiminen

7 §

Siviilivihkijä on velvollinen toimittamaan vihkimisen riippumatta siitä, missä kihlakumppaneilla on kotipaikka tai missä väestörekisterissä he ovat.

8 §

Siviilivihkiminen on toimitettava vihkijän toimitiloissa.

Siviilivihkiminen voidaan toimittaa myös kotona tai muussa soveliaassa paikassa, jos vihkijä ja kihlakumppanit ovat siitä keskenään sopineet.

9 §

Siviilivihkiminen toimitetaan siten, että vihkijä todistajien läsnä ollessa lausuu avioliittoon vihittäville:

''Avioliiton tarkoituksena on perheen perustaminen siihen kuuluvien yhteiseksi parhaaksi sekä yhteiskunnan säilymiseksi. Avioliitto on tarkoitettu pysyväksi, jotta perheen jäsenet voisivat yhdessä luoda onnellisen kodin.

Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn Teiltä (miehen nimi): Tahdotteko ottaa tämän (naisen nimi) aviovaimoksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä?

(Vastaus: Tahdon).

Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn Teiltä (naisen nimi): Tahdotteko ottaa tämän (miehen nimi) aviomieheksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä?

(Vastaus: Tahdon).

Vastattuanne näin kumpikin kohdaltanne myöntävästi Teille tehtyyn kysymykseen totean Teidät aviopuolisoiksi.

Ottakaa (naisen nimi) liittonne merkiksi sormus mieheltänne. (Tämä lause jätetään pois, jos sormusta ei anneta).

Teidät on nyt vihitty avioliittoon. Puolisoina olette keskenänne yhdenvertaiset. Osoittakaa avioliitossa toinen toisillenne rakkautta ja keskinäistä luottamusta sekä toimikaa yhdessä perheen hyväksi.''

10 §

Kun vihkiminen on toimitettu, vihkijän on pyynnöstä annettava siitä todistus puolisoille.

Jos puolisot eivät ole vihkijän pitämässä väestörekisterissä tai jos vihkijä ei ole väestörekisterin pitäjä, vihkijän on viivytyksettä ilmoitettava vihkimisestä asianomaiselle väestörekisterin pitäjälle.

11 §

Väestörekisterin pitäjän ja siviilivihkimisviranomaisen on pidettävä luetteloa toimitetuista sekä hänelle ilmoitetuista vihkimisistä. Luettelo kootaan 10§:n 2 momentissa tarkoitetuista vihkimisilmoituksista.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

12 §

Kun oikeusministeriöltä haetaan lupaa avioliittolain 9§:ssä tarkoitettuun avioliittoon, oikeusministeriön on tarvittaessa annettava hakijoille tieto käytettävissä olevasta perinnöllisyysneuvonnasta sekä sen toimipaikoista.

13 §

Kun avioeroasia avioliittolain 29§:n nojalla lykätään jatkokäsittelyyn, tuomioistuimen on annettava kummallekin puolisolle kirjallinen ilmoitus siitä, miten asia on harkinta-ajan kuluttua saatettava jatkokäsittelyyn. Lisäksi on annettava kirjallinen selostus perheasioiden sovittelusta ja perheasioiden sovittelijoiden toimipaikoista.

14 §

Tuomioistuimen on lähetettävä oikeusministeriön tietojärjestelmäyksikölle Virallisessa lehdessä julkaistavaa kuulutusta varten ilmoitus seuraavista asiakirjoista, jotka tuomioistuin on rekisteröinyt:

1) avioliittolain 35§:n 4 momentissa tarkoitettu vaatimus siitä, että kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen;

2) avioliittolain 43§:n 2 momentissa tarkoitettu avioehtosopimus;

3) avioliittolain 45§:n 1 momentissa tarkoitettu kihlakumppanien välinen lahjakirja;

4) avioliittolain 105§:ssä tarkoitettu osituskirja;

5) avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 4§:n 3 momentissa tarkoitettu pesäerotuomio; sekä

6) eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain (379/29) 16§:ssä tarkoitettu ilmoitus avioehtosopimuksesta tai ulkomaan lain soveltamisesta.

Tietojärjestelmäyksikön on viivytyksettä huolehdittava kuulutusten julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Oikeusministeriö antaa tarkemmat määräykset ja ohjeet kuulutuksen sisällöstä.

15 §

Oikeusministeriön tietojärjestelmäyksikkö pitää avioehtoasioiden rekisteriä. Rekisteriin talletetaan 14§:n 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta saatavat tiedot tuomioistuimen rekisteröimästä asiakirjasta. Rekisteriin otetaan lisäksi väestön keskusrekisteristä saatavat tiedot avioliiton purkautumisesta sekä puolison nimen muutoksesta.

Avioehtoasioiden rekisteriin talletetut tiedot ovat julkisia. Jokaisella on oikeus saada todistus rekisterissä olevista tiedoista. Tietojärjestelmäyksikkö voi antaa luvan saada rekisterin tietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä tai muuna henkilörekisterilaissa (471/87) tarkoitettuna massaluovutuksena. Lupa voidaan antaa sellaiselle valtion tai kunnan viranomaiselle, yhteisölle tai elinkeinon- tai toiminnanharjoittajalle, joka toiminnassaan jatkuvasti tarvitsee rekisterin tietoja hyväksyttävää tarkoitusta varten.

Oikeusministeriö antaa tarkemmat määräykset ja ohjeet rekisterin pitämisestä.

16 §

Rekisteritoimiston toimittamasta avioliiton esteiden tutkinnasta ja siviilivihkijän toimittamasta vihkimisestä sekä näihin liittyvistä todistuksista ei peritä maksuja.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle papille tulevasta palkkiosta ja lunastuksesta säädetään erikseen.

17 §

Avioliiton esteiden tutkinnassa ja avioliittoon vihittäessä seuraavat asiakirjat on laadittava lomakkeille:

1) 1§:n 1 momentissa tarkoitettu todistus;

2) avioliittolain 12§:n 1 momentissa tarkoitettu vakuutus ja 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus;

3) avioliittolain 13§:n 1 momentissa tarkoitettu todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta;

4) 5§:ssä tarkoitettu ilmoitus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta; sekä

5) 10§:n 2 momentissa tarkoitettu vihkimisilmoitus.

Väestörekisterikeskus vahvistaa lomakkeiden kaavat sekä antaa lomakkeiden käyttämistä koskevat määräykset ja ohjeet oikeusministeriön lausunnon saatuaan.

Lomakkeita voi tilata maksutta valtion painatuskeskuksesta. Väestörekisterin pitäjien on pidettävä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja lomakkeita kihlakumppanien saatavana.

18 §

Sosiaalihallitus antaa tarkemmat määräykset ja ohjeet perheasioiden sovittelusta.

4 luku

Voimaantulo

19 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) avioliittolain ja sen voimaanpanosta annetun lain soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1929 annettu asetus (368/29) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä

2) 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun väestökirjanpidon paikallishallinnon maksuasetuksen (222/82) 6§:n 1 b kohta, sellaisena kuin se on 21 päivänä marraskuuta 1986 annetussa asetuksessa (848/86).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

20 §

Avioliittolain ja sen voimaanpanosta annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen 26§:ssä, sellaisena kuin se on 30 päivänä marraskuuta 1979 annetussa asetuksessa (852/79), tarkoitetuista asiakirjoista ei kuitenkaan julkaista Virallisen lehden liitteenä luetteloa vuodelta 1987, vaan vastaavat tiedot talletetaan tämän asetuksen 15§:ssä tarkoitettuun avioehtoasioiden rekisteriin 31 päivään maaliskuuta 1988 mennessä.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.