756/1987

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1987

Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun ennakkoperintäasetuksen (904/78) 3 luvun otsikko, 38§, 39§, 41§, 42§, 43§:n 3 momentti, 44 a§ ja 45§,

sellaisina kuin niistä ovat 3 luvun otsikko muutettuna 9 päivänä elokuuta 1985 annetulla asetuksella (711/85) ja 38§ muutettuna viimeksi mainitulla ja 24 päivänä lokakuuta 1986 annetulla asetuksella (751/86), 42§ muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1979 annetulla asetuksella (1055/79) ja 44 a§ muutettuna 19 päivänä joulukuuta 1980 ja 30 päivänä joulukuuta 1981 annetuilla asetuksilla (852/80 ja 1049/81), näin kuuluviksi:

3 luku

Ennakonpidätys osingosta, korosta ja voitto-osuudesta

38 §

Ennakonpidätys ennakkoperintälain 31§:ssä tarkoitetusta osingosta, korosta ja voitto-osuudesta on 50 prosenttia. Ennakonpidätystä ei ole kuitenkaan toimitettava, jos muun koron kuin osuuspääoman koron määrä on pienempi kuin 100 markkaa.

Ennakonpidätystä ei myöskään toimiteta siltä osin kuin luonnolliselle henkilölle tai kotimaiselle kuolinpesälle maksettujen osinkojen, korkojen ja voitto-osuuksien yhteismäärä saman kalenterivuoden aikana ei ylitä osinkojen perusteella verovuonna tehtäväksi säädetyn omaisuustulovähennyksen enimmäismäärää. Tämän määrän ylittävästä maksetun osingon, koron tai voitto-osuuden osasta toimitetaan ennakonpidätys 1 momentissa tarkoitetun prosentin mukaan. Ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisen edellytyksenä tämän momentin nojalla on, että osingon, koron tai voitto-osuuden saaja esittää maksajalle verotoimiston antaman todistuksen (osinkoverokirja). Osinkoverokirja esitetään osinkoa, korkoa tai voitto-osuutta nostettaessa, osingon osalta kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun osinko on ollut asianomaisen nostettavissa.

Verohallituksen hyväksymin edellytyksin osinkoverokirjaa vastaavat tiedot voidaan pyynnöstä antaa suoraan osingon, koron tai voitto-osuuden maksajalle.

39 §

Osingosta, korosta ja voitto-osuudesta toimitettava ennakonpidätys määrätään täysin kymmenin pennein siten, että lasketun määrän päättyessä penneihin ne jätetään lukuun ottamatta.

41 §

Osingosta, korosta ja voitto-osuudesta toimitetut ennakonpidätykset on suoritettava asianomaista tilillepanokorttia käyttäen sen lääninveroviraston postisiirtotilille, jonka virka-alueella osingon, koron tai voitto-osuuden maksajan kotikunta on.

42 §

Ennakkoperintälain 33§:n mukaan lääninverovirastolle annettavasta tilityksestä tulee ilmetä jaettavaksi päätettyjen osinkojen ja maksettujen korkojen sekä voitto-osuuksien kokonaismäärät, toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärät sekä muut verohallituksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella vaadittavat tiedot.

Lääninverovirastolle annettava tilitys on jätettävä sen veropiirin verotoimistoon, johon osingon, koron tai voitto-osuuden maksajan kotikunta kuuluu.

Osingon, koron tai voitto-osuuden maksajan on lääninveroviraston tai verotoimiston asianomaisen virkamiehen kehotuksesta ilmoitettava ne osingon, koron tai voitto-osuuden saajat, joilta ennakonpidätystä ei ole toimitettu tai joilta ennakonpidätys on toimitettu pienempänä kuin 50 prosentin mukaan.

43 §

Mitä 1 momentissa on säädetty osakeyhtiöstä, koskee soveltuvin osin osuuskuntaa ja sijoitusrahastoa.

44 a §

Ennakkoperintälain 34§:ssä tarkoitettuna pidätystodistuksena käytetään osinkoverokirjaa tai verohallituksen vahvistaman kaavan mukaista pidätystodistusta.

Kun osinkoverokirja esitetään maksajalle ennakkoperintäasetuksen 38§:ssä tarkoitetun pidätysvapauden saamiseksi, on osingon, koron tai voitto-osuuden maksajan tehtävä merkinnät osinkoverokirjaan maksamastaan osingosta, korosta tai voitto-osuudesta. Verohallitus voi yksittäistapauksessa oikeuttaa osingon, koron tai voitto-osuuden maksajan tekemään merkinnän muuhun kuin edellä tarkoitettuun osinkoverokirjaan.

Osingon, koron tai voitto-osuuden maksaja, joka on oikeutettu tekemään osinkoa, korkoa tai voitto-osuutta koskevat merkinnät osinkoverokirjan sijasta pidätystodistukseen, saa verovuoden päätyttyä hävittää osinkoverokirjan, jos muu osingon, koron tai voitto-osuuden maksaja ei ole tehnyt siihen merkintöjä.

45 §

Osingosta, korosta ja voitto-osuudesta toimitettavaan ennakonpidätykseen on vastaavasti sovellettava, mitä 35 ja 36§:ssä on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1987.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.