748/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1987

Asetus huumausaineasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 15 päivänä huhtikuuta 1981 annetun huumausaineasetuksen (282/81) 1§:ssä olevat luettelot I, III ja V-IX, 3§:n 1 momentti, 7§:n 1 ja 2 momentti, 8§:n 1 ja 4 momentti, 9§:n 1 ja 3 momentti, 10§:n 1 momentti, 14§ sekä 16§:n 1, 2 ja 4 momentti,

näistä 1§:n luettelo III sellaisena kuin se on 9 päivänä lokakuuta 1981 annetussa asetuksessa (693/81) ja luettelot I ja V-IX sellaisina kuin ne ovat 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa asetuksessa (482/85), näin kuuluviksi:

1 §

Luettelo I

Alfa-asetyylimetadoli (α-3- asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Alfameprodiini (α-3-etyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Alfametadoli (α-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli)

Alfaprodiini (α-1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Alfentaniili (N- [1- [2-(4-etyyli-4,5-dihydro-5-okso-1H-tetratsol-1-yyli)etyyli] - 4-(metoksi-metyyli)-4-piperidinyyli] -N-fenyyli-propaaniamidimonohydrokloridi)

Allyyliprodiini (3-allyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Anileridiini (1-p-aminofenetyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Asetorfiini (7-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6-metoksi-17-metyyli-4,5-epoksi-6,14-etenomorfinanyyli-(3)-asetaatti)

Asetyylimetadoli (3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Beeta-asetyylimetadoli (β-3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Beetameprodiini (β-3-etyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Beetametadoli (β-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli)

Beetaprodiini (β-1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Bentsetidiini (1-(2-bentsyylioksietyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Betsitramidi (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-(2-okso-3-propionyyli-1-bentsimidatsolinyyli)-piperidiini)

Bentsyylimorfiini (3-bentsyylimorfiini)

Dekstromoramidi ((+)-4- [2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyli -4-(1-pyrrolidinyyli)-butyyli] -morfoliini)

Desomorfiini (dihydrodesoksimorfiini)

Diampromidi (N- [2-(metyylifenetyyliamino)-propyyli]-propionianilidi)

Dietyylitiambuteeni (3-dietyyliamino-1,1-di-(2'-tienyyli)-1-buteeni)

Difenoksiini (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihappo)

Difenoksylaatti (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Dihydromorfiini

Dimefeptanoli, Bimetadoli (6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli)

Dimenoksadoli (2-dimetyyliaminoetyyli-1-etoksi-1,1-difenyyliasetaatti)

Dimetyylitiambuteeni (3-dimetyyliamino-1,1-di-(2'-tienyyli)-1-buteeni)

Dioksafetyylibutyraatti (etyyli-4-morfolino-2,2-difenyylibutyraatti)

Dipipanoni (4,4-difenyyli-6-piperidiini-3-heptanoni)

Drotebanoli (3,4-dimetoksi-17-metyylimorfinaani-6β,14-dioli)

Ekgoniini, sen esterit ja johdannaiset, joista voidaan valmistaa ekgoniinia ja kokaiinia

Etokseridiini (1- [2-(2-hydroksietoksi)-etyyli] -4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Etonitatseeni (1-dietyyliaminoetyyli-2-p-etoksibentsyyli-5-nitrobentsimidatsoli)

Etorfiini (7-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6-metoksi-17-metyyli-4,5-epoksi-6,14-etenomorfinanoli-(3))

Etyylimetyylitiambuteeni (3-etyylimetyyliamino-1,1-di-(2'-tienyyli)-1-buteeni)

Fenadoksoni (6-morfolino-4,4-difenyyli-3-heptanoni)

Fenampromidi (N-(1-metyyli-2-piperidinoetyyli)-propionianilidi)

Fenatsosiini (2'-hydroksi-5,9-dimetyyli-2-fenetyyli-6,7-bentsomorfaani)

Fenomorfaani (3-hydroksi-N-fenetyylimorfinaani)

Fenoperidiini (1-(3-hydroksi-3-fenyylipropyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Fentanyyli (1-fenetyyli-4-N-propionyylianilinopiperidiini)

Furetidiini (1-(2-tetrahydrofurfuryylioksietyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Heroiini (diasetyylimorfiini)

Hydrokodoni, Hydrokoni (dihydrokodeinoni)

Hydroksipetidiini, Oksipetidiini (4-m-hydroksifenyyli-1-metyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Hydromorfinoli (14-hydroksidihydromorfiini)

Hydromorfoni (dihydromorfinoni)

Isometadoni (6-dimetyyliamino-5-metyyli-4,4-difenyyli-3-heksanoni)

Kannabis (intialainen hamppu), kannabishartsi sekä kannabisuutteet ja -tinktuurat

Ketobemidoni (4-m-hydroksifenyyli-1-metyyli-4-propionyylipiperidiini)

Klonitatseeni (2-p-klooribentsyyli-1-dietyyliaminoetyyli-5-nitrobentsimidatsoli)

Kodoksiimi (dihydrokodeinoni-6-karboksimetyylioksiimi)

Kokaiini (bentsoyyliekgoniinin metyyliesteri)

Kookanlehti

Levofenasyylimorfaani ((-)-3-hydroksi-N-fenasyylimorfinaani)

Levometorfaani *) ((-)-3-metoksi-N-metyylimorfinaani)

Levomoramidi ((-)-4- [2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyli-4-(1-pyrrolidinyyli)-butyyli] -morfoliini)

Levorfanoli *) ((-)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani)

Lysergihappo

Metadoni (6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoni)

Metadoni-intermediaatti (4-syano-2-dimetyyliamino-4,4-difenyylibutaani)

Metatsosiini (2'-hydroksi-2,5,9-trimetyyli-6,7-bentsomorfaani)

Metoponi (5-metyylidihydromorfinoni)

Metyylidesorfiini (6-metyyli-Δ-6-desoksimorfiini)

Metyylidihydromorfiini (6-metyylidihydromorfiini)

Moramidi-intermediaatti (2-metyyli-3-morfolino-1,1-difenyylipropaanikarboksyylihappo)

Morferidiini (1-(2-morfolinoetyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Morfiini

Morfiinimetyylibromidi ja muut viidenarvoista typpeä sisältävät morfiinijohdokset sisältäen nimenomaan morfiini-N-oksidijohdokset, joista yksi on koediini-N-oksidi

Morfiini-N-oksidi

Myrofiini (myristyylibentsyylimorfiini)

Nikodikodiini (6-nikotinyylidihydrokodeiini)

Nikomorfiini (3,6-dinikotinyylimorfiini)

Norasymetadoli ((±)-α-3-asetoksi-6-metyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Norlevorfanoli ((-)-3-hydroksimorfinaani)

Normetadoni (6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heksanoni)

Normorfiini (demetyylimorfiini)

Norpipanoni (4,4-difenyyli-6-piperidiini-3-heksanoni)

Oksikodoni, Oksikoni (14-hydroksidihydrokodeinoni)

Oksimorfoni (14-hydroksidihydromorfinoni)

Oopiumi

Petidiini (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Petidiini-intermediaatti-A (4-syano-1-metyyli-4-fenyylipiperidiini)

Petidiini-intermediaatti-B (4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Petidiini-intermediaatti-C (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihappo)

Piminodiini (4-fenyyli-1-(3-fenyyliaminopropyyli)-piperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Piritramidi (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli-4-(1-piperidino)-piperidiini-4-karboksyylihappoamidi)

Proheptatsiini (1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksiatsasykloheptaani)

Properidiini (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon isopropyyliesteri)

Rasemetorfaani ((±)-3-metoksi-N-metyylimorfinaani)

Rasemoramidi ((±)-4-[2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyli-4-(1-pyrrolidinyyli)-butyyli]-morfoliini)

Rasemorfaani ((±)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani)

Sufentaniili (N-[4-(metoksimetyyli)-1-[2-(2-tienyyli)-etyyli]-4-piperidyyli]-propionianilidi)

Tebaiini

Tebakoni (asetyylidihydrokodeinoni)

Tilidiini ((±)-etyylitrans-2-(dimetyyliamino)-1-fenyyli-3-syklohekseeni-1-karboksylaatti)

Trimeperidiini (1,2,5-trimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Unikkouute, väkevöity, (valmiste saadaan, kun unikko lukuun ottamatta siemeniä (Poppy straw), on saatettu sen alkaloidien väkevöimisprosessin alaiseksi)

tämän luettelon aineiden isomeerit,

paitsi erityisesti poisjätetyt, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden esterit ja eetterit,

paitsi jossakin muussa luettelossa olevat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat mukaan luettuna edellä mainittujen esterien, eetterien ja isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita tai niihin rinnastettavia aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa III mainittuja valmisteita.

*) Dekstrometorfaani((+)-3-metoksi-N-metyylimorfinaani) ja dekstorfaani ((+)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani) on erityisesti jätetty pois tästä ryhmästä.


Luettelo III

1.Asetyylidihydrokodeiini-

Dihydrokodeiini-

Etyylimorfiini-

Folkodiini-

Kodeiini-

Nikodikodiini-

Nikokodiini- ja

Norkodeiinivalmisteet,

kun mainitut huumausaineet on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa eivätkä sisällä enempää kuin 100 milligrammaa huumausainetta annostusyksikköä kohti eikä niiden pitoisuus ole enempää kuin 2,5 % jakelematonta valmistetta kohti.

2.Kokaiinivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 0,1 % kokaiinia emäkseksi laskettuna, ja oopiumi- tai morfiinivalmisteet, jotka eivät sisällä morfiinia enempää kuin 0,2 % vedettömäksi emäkseksi laskettuna ja jotka on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa siten, että huumausainetta ei voida saada takaisin helposti käytettävissä olevilla keinoilla tai pitoisuutena, joka voi aiheuttaa vaaraa yleiselle terveydelle.

3.Difenoksylaattivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 2,5 milligrammaa difenoksylaattia emäkseksi laskettuna eikä vähempää kuin 25 mikrogrammaa atropiinisulfaattia annostusyksikköä kohti.

4.Difenoksiinivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 0,5 mg difenoksiinia eikä vähempää kuin 2,5 mikrogrammaa atropiinisulfaattia annostusyksikköä kohti.

5.Propiraamivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 100 mg propiraamia annostusyksikköä kohti ja jotka on sekoitettu vähintään samaan määrään metyyliselluloosaa.

6.Pulvis ipecacuanhae et opii compositus

10 % oopiumia jauheena

10 % oksetusjuurta (Radix ipecacuanhae)

jauheena hyvin sekoitettuna 80 %:iin mitä tahansa jauhennettua ainetta, joka ei sisällä huumausainetta.

7.Suun kautta annettavat dekstropropoksifeenivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 135 milligrammaa dekstropropoksifeenia emäkseksi laskettuna annostusyksikköä kohti tai joiden pitoisuus ei ole enempää kuin 2,5 % jakelematonta valmistetta kohti edellyttäen, että nämä valmisteet eivät sisällä psykotroppisia aineita koskevan yleissopimuksen alaisia aineita.

8.Valmisteet, jotka ovat vastaavia tämän luettelon aineiden kanssa, ja näiden valmisteiden sekoitukset aineiden kanssa, jotka eivät sisällä huumausainetta.


Luettelo V

Dietyylitryptamiini (DET) (N,N-dietyylitryptamiini)

Dimetoksiamfetamiini (DMA) (dl-2,5-dimetoksi-α-metyylifenyyli-etyyli-amiini)

Dimetoksibromiamfetamiini (DOB) (2,5-dimetoksi-4-bromiamfetamiini)

Dimetoksietyyliamfetamiini (DOET) (dl-2,5-dimetoksi-4-etyyli-α-metyylifenyylietyyliamiini)

DMHP (3-(1,2-dimetyyliheptyyli)-1-hydroksi-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-6H-dibentso-[b,d]-pyraani)

Dimetyylitryptamiini (DMT) (N,N-dimetyylitryptamiini)

Etisyklidiini (PCE) (N-etyyli-1-fenyylisykloheksyyliamiini)

Katinoni ((-)-α-aminopropiofenoni)

Lysergidi (LSD, LSD-25) (d-lysergihapon dietyyliamidi), Lysergihapon amidi

Meskaliini (3,4,5-trimetoksifenetyyliamiini)

Metoksimetyleenidioksiamfetamiini (MMDA) (dl-5-metoksi-3,4-metyleenidioksi-α-metyylifenyylietyyliamiini

Metyleenidioksiamfetamiini (MDA) (3,4-metyleenidioksiamfetamiini)

Metyleenidioksimetamfetamiini (MDMA) (dl-3,4-metyleenidioksi-N,α-dimetyylifenyylietyyliamiini)

Paraheksyyli (3-heksyyli-1-hydroksi-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-6H-dibentsol-[b,d]-pyraani)

Parametoksiamfetamiini (PMA) (4-metoksi-α-metyylifenyylietyyliamiini)

Psilosiini (3-(2-dimetyyliaminoetyyli)-4-hydroksi-indoli)

Psilosybiini (3-(2-dimetyyliaminoetyyli)-indoli-4-yylidivetyfosfaatti)

Rolisyklidiini (PHP, PCPY) (1-(1-fenyylisykloheksyyli) pyrrolidiini)

STP, DOM (2-amino-1-(2,5-dimetoksi-4-metyyli)-fenyylipropaani)

Tenosyklidiini (TCP) (1- [1-(2-tienyyli)sykloheksyyli] piperidiini)

Trimetoksiamfetamiini (TMA) (dl-3,4,5-trimetoksi-α-metyylidenyylietyyliamiini)

Tetrahydrokannabinolit (THC) seuraavine isomeereineen (hashiksen ja marihuanan psykoaktiiviset aineet: Δ6a(10a), Δ6a(7), Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ9(11) ja niiden stereokemialliset muunnokset)

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita tai niihin rinnastettavia aineita sisältävät valmisteet.

Luettelo VI

Amfetamiini ((±)-2-amino-1-fenyylipropaani)

Deksamfetamiini ((+)-2-amino-1-fenyylipropaani)

Fendimetratsiini ((+)-3,4,-dimetyyli-2-fenyylimorfoliini)

Fenetylliini (dl-3,7-dihydro-1,3-dimetyyli-7-(2-[(1metyyli-2-fenyylietyyli)amino]-etyyli)1-1H-puriini-2,6-dioni)

Fenmetratsiini ((±)-3-metyyli-2-fenyylimorfoliini)

Fensyklidiini (PCP) (1-(1-fenyylisykloheksyyli)-piperidiini)

Levamfetamiini (1-α-metyylifenetyyliamiini)

Levometamfetamiini (1-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Meklokvaloni (3-(o-kloorifenyyli)-2-metyyli-4(3H)-kinatsolinoni)

Metakvaloni (2-metyyli-3-o-tolyyli-4-(3H)-kinatsolinoni)

Metamfetamiini ((+)-2-metyyliamino-1-fenyylipropaani)

Metyylifenidaatti (2-fenyyli-2-(2-piperidyyli)-etikkahapon metyyliesteri)

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita tai niihin rinnastettavia aineita sisältävät valmisteet.

Luettelo VII

Amobarbitaali (5-etyyli-5-(3-metyylibutyyli)-barbituurihappo)

Butalbitaali (5-allyyli-5-isobutyylibarbituurihappo)

Glutetimidi (2-etyyli-2-fenyyliglutarimidi)

Katiini (d-treo-2-amino-1-hydroksi-1-fenyylipropaani)

Pentatsosiini (1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetyyli-3-(3-metyyli-2-butenyyli)-2,6-metano-3-bentsatsosiini-8-oli)

Pentobarbitaali (5-etyyli-5-(1-metyylibutyyli)-barbituurihappo)

Sekobarbitaali (5-allyyli-5-(1-metyylibutyyli)-barbituurihappo)

Syklobarbitaali (5-(1-sykloheksen-1-yyli)-5-etyylibarbituurihappo)

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja tai niihin rinnastettavia aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa IX tarkoitettuja valmisteita.

Luettelo VIII

Allobarbitaali (5,5-diallyylibarbituurihappo)

Alpratsolaami (8-kloori-1-metyyli-6-fenyyli-4H-s-triatsolo [4,3-a] [1,4] betsodiatsepiini)

Amfepramoni (2-(dietyyliamino)-propiofenoni)

Aprobarbitaali (5-allyyli-5-isopropyylibarbituurihappo)

Barbitaali (5,5-dietyylibarbituurihappo)

Bentsfetamiini (N-bentsyyli-N-α -dimetyylifenyylietyyliamiini)

Bromatsepaami (7-bromi-1,3-dihydro-5-(2- pyridyyli)-2H-1,4- bentsodiatsepiini-2-oni)

Butobarbitaali (5-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)

Deloratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3,-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Diatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Dikaliumkloratsepaatti (7-kloori-2,3-dihydro-2,2-dihydroksi-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksyylihapon dikaliumsuola)

Estatsolaami (8-kloori-6-fenyyli-4H-s-triatsolo [4,3-a] [1,4] bentsodiatsepiini)

Etinamaatti (1-etynyylisykloheksyylikarbamaatti)

Etklorvynoli (etyyli-2-kloorivinyylietinyylimetanoli)

Etyyliamfetamiini (dl-N-etyyli-α-metyylifenyylietyyliamiini)

Etyyliloflatsepaatti (etyyli-7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)- 2,3-dihydro-2-oksi-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksylaatti)

Fenfluramiini (N-etyyli-α-metyyli-m-(trifluorimetyyli)-fenetyyliamiini)

Fenkamfamiini (Dl-N-etyyli-3-fenyylibisyklo(2,2,1)-heptaani-2-amiini)

Fenobarbitaali (5-etyyli-5-fenyylibarbituurihappo)

Fenproporeksi (dl-3-[(α-metyylifenetyyli)amino]-propionitriili)

Fentermiini (α,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Fludiatsepaami (7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Flunitratsepaami (5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Fluratsepaami (7-kloori-1- [2-(dietyyliamino) etyyli] -5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Halatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2,2,2-trifluorietyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Haloksatsolaami (10-bromi-11b-(o-fluorifenyyli)-2,3,7,11b-tetrahydro-oksatsolo [3,2-d] [1,4] bentsodiatsepiini-6(5H)-oni)

Heksobarbitaali (5-(1-sykloheksen-1-yyli)-1,5-dimetyylibarbituurihappo)

Heptabarbitaali (5-(1-syklohepten-1-yyli)-5-etyylibarbituurihappo)

Kamatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni-dimetyylikarbamaatti)

Ketatsolaami (11-kloori-8,12b-dihydro-2,8-dimetyyli-12b-fenyyli-4H- [1,3] oksatsino [3,2-d] [1,4] bentsodiatsepiini- 4,7(6H)-dioni)

Klobatsaami (7-kloori-1-metyyli-5-fenyyli-1H-1,5- bentsodiatsepiini-2,4 (3H,5H)-dioni)

Kloksatsolaami (10-kloori-11b-(o-kloorifenyyli)-2,3,7,11b- tetrahydro-oksatsolo- [3,2-d] [1,4] bentsodiatsepiini-6(5H)-oni)

Klometiatsoli (5-(2-kloorietyyli)-4-metyylitiatsoli)

Klonatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dia-hydro-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Klooridiatsepoksidi (7-kloori-2-metyyliamino-5-fenyyli-3H-1,4-bentsodiatsepiini-4-oksidi)

Kloratsepaatti (7-kloori-2,3-dihydro-2,2-dihydroksi-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksyylihappo)

Klotiatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-7-etyyli-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-tieno [2,3-e]-1,4-diatsepiini-2-oni)

Lopratsolaami (6-(o-kloorifenyyli)-2,4-dihydro-2- [(4-metyyli-1-piperatsinyyli) metyleeni] -8-nitro-1H-imidatso- [1,2-a] [1,4] bentsodiatsepiini-1-oni)

Loratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Lormetatsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Matsindoli (5-(4-kloorifenyyli)-2,5-dihydro-3H-imidatso-(2,1-α)-isoindol-5-oli)

Medatsepaami (7-kloori-2,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini)

Mefenoreksi (dl-N-(3-klooripropyyli)-α-metyyli-fenetyyliamiini)

Meprobamaatti (2-metyyli-2-propyyli-1,3-propaanidiolidikarbamaatti)

Metoheksitaali ((±)-5-allyyli-1-metyyli-5-(1-metyyli-2-pentynyyli)-barbituurihappo) (α-muoto)

Metypryloni (3,3-dietyyli-5-metyyli-2,4-piperidiinidioni)

Metyylifenobarbitaali (5-etyyli-1-metyyli-5-fenyylibarbituurihappo)

Midatsolaami (2-kloori-6-(2-fluorifenyyli)-1-metyyli-4H-imidatso- [1,5-a] [1,4] bentsodiatsepiini)

Nimetatsepaami (1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Nitratsepaami (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Nordatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Oksatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Oksatsolaami (10-kloori-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metyyli-11b-fenyylioksatsolo [3,2-d] [1,4] bentsodiatsepiini-6(5H)-oni)

Pinatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2-propynyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Pipradroli (1,1-difenyyli-1-(2-piperidyyli)-metanoli)

Pratsepaami (7-kloori-1-(syklopropyylimetyyli)-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Propyyliheksedriini (dl-1-sykloheksyyli-2-metyyliaminopropaani)

Pyrovaleroni (dl-1-(4-metyylifenyyli)-2-(1-pyrrolidinyyli)-1-pent-a-noni)

Sekbutabarbitaali (5-sek-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)

SPA, Lefetamiini ((-)-1-dimetyyliamino-1,2-difenyylietaani)

Tematsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Tetratsepaami (7-kloori-5-(sykloheksen-1-yyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Tiopentaali (5-etyyli-5-(1-metyylibutyyli)-2-tiobarbituurihappo)

Triatsolaami (8-kloori-6-(o-kloorifenyyli)-1-metyyli-4H-s-triatsolo [4,3-a] [1,4] bentsodiatsepiini)

Vinbarbitaali (5-etyyli-5-(1-metyyli-1-butenyyli)-barbituurihappo)

Vinyylibitaali (5-(1-metyylibutyyli)-5-vinyylibarbituurihappo)

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita ja niihin rinnastettavia aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa IX tarkoitettuja valmisteita.

Luettelo IX

Allobarbitaali-

Alpratsolaami-

Amfepramoni-

Amobarbitaali-

Aprobarbitaali-

Barbitaali-

Bentsfetamiini-

Bromatsepaami-

Butalbitaali-

Butobarbitaali-

Deloratsepaami-

Diatsepaami-

Dikaliumkloratsepaatti-

Estatsolaami-

Etinamaatti-

Etklorvynoli-

Etyyliamfetamiini-

Etyyliloflatsepaatti-

Fenfluramiini-

Fenkamfamiini-

Fenobarbitaali-

Fenproporeksi-

Fentermiini-

Fludiatsepaami-

Flunitratsepaami-

Fluratsepaami-

Glutetimidi-

Halatsepaami-

Haloksatsolaami-

Heksobarbitaali-

Heptabarbitaali-

Kamatsepaami-

Katiini-

Ketatsolaami-

Klobatsaami-

Kloksatsolaami-

Klometiatsoli-

Klonatsepaami-

Klooridiatsepoksidi-

Kloratsepaatti-

Klotiatsepaami-

Lopratsolaami-

Loratsepaami-

Lormetatsepaami-

Matsindoli-

Medatsepaami-

Mefenoreksi-

Meprobamaatti-

Metoheksitaali-

Metypryloni-

Metyylifenobarbitaali-

Midatsolaami-

Nimetatsepaami-

Nitratsepaami-

Nordatsepaami-

Oksatsepaami-

Oksatsolaami-

Pentatsosiini-

Pentobarbitaali-

Pinatsepaami-

Pipradroli-

Pratsepaami-

Propyyliheksedriini-

Pyrovaleroni-

Sekbutabarbitaali-

Sekobarbitaali-

SPA-, lefetamiini-

Syklobarbitaali-

Tematsepaami-

Tetratsepaami-

Tiopentaali-

Triatsolaami-

Vinbarbitaali- ja

Vinyylibitaalivalmisteet,

kun mainitut huumausaineet on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa siten, ettei ole olemassa vaaraa niiden väärinkäyttämisestä tai että vaara on vain vähäinen ja ettei valmisteista saada helposti erotettua huumausainetta sellaista määrää, joka voi johtaa väärinkäyttöön.

Lääkintöhallitus ilmoittaa erikseen tällaisista lääkevalmisteista.

3 §

Luettelossa I, II, VI ja VII tarkoitettujen huumausaineiden valmistus, maahantuonti ja maastavienti lääkinnällisiin, tieteellisiin tai huumausainerikosten tutkintaa edistäviin tarkoituksiin on sallittu lääkintöhallituksen antamalla luvalla. Erityisistä syistä voi lääkintöhallitus antaa luvan myös luetteloissa IV ja V tarkoitettujen huumausaineiden maahantuontiin tai maastavientiin vähäisissä määrin käytettäväksi tieteelliseen tutkimukseen tai huumausainerikosten tutkintaa edistävään tarkoitukseen.


7 §

Luetteloissa I-VII olevan huumausaineen tuontiluvassa on mainittava huumausaineen nimi, mahdollinen kansainvälinen yleisnimi, tuotavaksi aiottu määrä, lääkemuoto, tuojan ja lähettäjän nimi ja osoite sekä tuojan ammatti. Luvassa on myös mainittava määräaika, jonka kuluessa maahantuonti on suoritettava, sekä ne ehdot, jotka katsotaan tarpeellisiksi. Jos aine tuodaan valmisteen muodossa, luvassa on lisäksi mainittava valmisteen nimi, jos sellainen on olemassa. Lisäksi tuontiluvassa on mainittava, että huumausaine käytetään lääkinnälliseen, tieteelliseen tai huumausainerikostutkintaa edistävään tarkoitukseen. Tuontiluvassa voidaan myös määrätä, miten tavara on maahan tuotava. Tuontiluvan sisältävän päätöksen ohella on hakijalle annettava tuontitodistus vientiluvan hankkimiseksi lähettäjämaan asianomaiselta viranomaiselta.

Luetteloissa V-VII mainitun huumausaineen tuontiluvan on lisäksi oltava Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston huumausainetoimikunnan vahvistaman kaavan mukainen.


8 §

Haettaessa lupaa luetteloissa I, II ja IV-VII tarkoitetun huumausaineen maastavientiin on hakemukseen liitettävä asianomaisen maan viranomaisen antama todistus siitä, että vietäväksi aiotun erän tuonti siihen maahan on sallittu.


Luetteloissa V-VII mainitun huumausaineen vientiluvan on oltava 7§:n 2 momentissa mainitun huumausainetoimikunnan vahvistaman kaavan mukainen.

9 §

Luetteloon VIII kuuluvien aineiden viennistä on viejän tehtävä 7§:n 2 momentissa mainitun huumausainetoimikunnan vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella ilmoitus kolmena kappaleena, joista kaksi on toimitettava lääkintöhallitukselle ja kolmas on liitettävä tavaralähetykseen. Ilmoituksessa on mainittava viejän ja tuojan nimi ja osoite, huumausaineen kansainvälinen yleisnimi tai sellaisen puuttuessa luettelossa käytetty nimi, huumausaineen määrä, lääkemuoto ja lähetyksen päivämäärä. Jos kysymyksessä on valmiste, on ilmoituksessa mainittava valmisteen nimi, jos sellainen on olemassa.


Kun luetteloon VIII kuuluva huumausaine on tuotu maahan, tuojan on viipymättä toimitettava lääkintöhallitukselle tavaralähetykseen liitetty viejän ilmoitus, johon on merkitty tuodun huumausaineen määrä ja vastaanottopäivämäärä.

10 §

Kun luetteloissa I-VII mainittu huumausaine on tuotu maahan tai kun maahantuontiin määrätty aika on päättynyt, lääkintöhallituksen on palautettava vientimaan asianomaiselle viranomaiselle jäljennös vientiluvasta, johon on merkitty, paljonko luvassa mainitusta tavaran määrästä on tuotu maahan.


14 §

Lääketehtaassa ei saa olla varastossa huumausaineiden valmistukseen ja muuntamiseen tarkoitettuja vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksessa eikä psykotrooppisia aineita koskevassa yleissopimuksessa mainittuja raaka-aineita enemmän, kuin mitä on tarpeen tavanomaista käyttöä varten ottaen huomioon vallitsevat markkinointiolosuhteet.

16 §

Apteekkien, lääketukkukauppojen, -tehtaiden, sairaaloiden ja hoitolaitosten sekä sellaisten tieteellisten laitosten ja laboratorioiden samoin kuin sellaisten huumausainerikostutkintaa suorittavien laboratorioiden, joilla on oikeus pitää varastossa huumausaineita, on pidettävä kirjaa luetteloissa I-VII mainituista huumausaineista. Niiden on määräajoin ja tarvittaessa muulloinkin annettava lääkintöhallitukselle tietoja valmistamistaan, varastoonsa hankkimistaan, varastossa olevista ja sieltä luovutetuista huumausainemääristä sekä niistä määristä, jotka on käytetty lääkkeiden valmistukseen, tieteellisiin tai huumausainerikostutkintaa edistäviin tarkoituksiin, samoin kuin muut lääkintöhallituksen tarpeellisiksi katsomat tiedot.

Maahantuojien, maastaviejien sekä lääketehtaiden on pidettävä luettelossa VIII olevista aineista kirjaa, josta ilmenevät valmistetut, valmisteisiin käytetyt, maasta viedyt ja maahan tuodut määrät. Maahantuojien, maastaviejien sekä lääketehtaiden on lisäksi ilmoitettava, kuinka paljon tässä asetuksessa tarkoitettuja aineita sisältyy sellaisiin maahantuotuihin tai maastavietyihin valmisteisiin, joiden maahantuontiin tai maastavientiin ei tarvita lupaa, sekä montako prosenttia morfiinia, kokaiinia tai ekgoniinia tehtaaseen hankitut raaka-aineet sisältävät tai niistä voidaan erottaa.


Luettelossa IX mainituista valmisteista ei muiden kuin lääketehtaiden tarvitse pitää kirjaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.