724/1987

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1987

Asetus valtion virkamieslain voimaanpanolain täytäntöönpanosta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain voimaanpanolain (756/86) 14 ja 40§:n nojalla:

1 §

Valtion virkamieslain voimaanpanolain (756/86) 15§:n 2 momentissa ja 36§:n 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä sille virastolle tai laitokselle, joka pitää asianomaista henkilöä koskevaa nimikirjaa tai sitä vastaavaa luetteloa. Ilmoitus on tehtävä valtiovarainministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.

Viraston tai laitoksen on tehtävä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta merkintä nimikirjaan tai sitä vastaavaan luetteloon ja annettava tästä ilmoituksen tekijälle todistus.

2 §

Valtion virkamieslain voimaanpanolain 14§:n 1 momentissa tarkoitettu tilapäinen toimihenkilö sekä tuntiopettaja, satunnainen apulainen, postiaseman hoitaja, postinjakaja ja muut virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon olevat henkilöt siirtyvät valtion virkamieslain (755/86) voimaan tullessa entisen nimiseen ja entiseen palkkausluokkaan kuuluvaan tai muutoin palkkaukseltaan entiseen sekä muutoin vastaavaan tilapäiseen tehtävään tilapäiseksi virkamieheksi.

Rajavartija ja sotilaallisessa tehtävässä palveleva värvätty siirretään valtion virkamieslain voimaan tultua säädettyä järjestystä noudattaen perustettuun vastaavaan virkaan.

3 §

Edellä 2§:ssä säädetyllä tavalla tilapäiseksi virkamieheksi siirtyneeseen virkamieheen sovelletaan, mitä valtion virkamiesasetuksen (723/87) 22-25§:ssä on säädetty tilapäisestä virkamiehestä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun virkamieheen sovelletaan myös, jollei jäljempänä toisin säädetä, mitä valtion virkamieslain voimaanpanolaissa on säädetty virkamiehestä. Häneen ei kuitenkaan sovelleta niitä säännöksiä, joissa on säädetty ainoastaan vakinaisesta virkamiehestä tai koeaikaisesta virkamiehestä.

4 §

Edellä 2§:ssä säädetyllä tavalla tilapäiseksi virkamieheksi siirtyneeseen virkamieheen sovelletaan, mitä viraston tai laitoksen hallinnosta annetussa asetuksessa tai muutoin erikseen on säädetty vastaavasta tilapäisestä toimihenkilöstä tai vastaavasta muusta edellä 2§:ssä tarkoitetusta henkilöstä, jolleivät säännökset ole ristiriidassa valtion virkamiesasetuksen kanssa.

5 §

Puolustusvoimien palveluksessa olevan värvätyn eroamisiästä on valtion virkamieslain voimaan tultua edelleen voimassa, mitä puolustusministeriö on määrännyt, kunnes asiasta asetuksella toisin säädetään.

6 §

Tilapäisen virkamiehen virkasuhde voidaan irtisanoa päättymään viranomaisen toimesta aikaisintaan kuukauden kuluttua ja virkamiehen toimesta aikaisintaan 14 päivän kuluttua.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.