712/1987

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1987

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivasta Helsingin kriminaalipoliittisesta instituutista annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivasta Helsingin kriminaalipoliittisesta instituutista 20 päivänä elokuuta 1982 annetun asetuksen (630/82) 9§, 15§:n 2 momentti ja 16§, sekä

muutetaan 1§, 4§:n 2 momentti, 5-7§, 6§:n edellä oleva väliotsikko ja 8§:n 2 momentti näin kuuluviksi:

Instituutin henkilökunta ja sen tehtävät
1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivassa Helsingin kriminaalipoliittisessa instituutissa on sopimuspalkkainen johtajan virka.

Instituutissa on erikoistutkijan, suunnittelijan ja toimistosihteerin virkoja. Tulo- ja menoarvion rajoissa instituutissa voi olla myös muita vakinaisia virkamiehiä sekä lisäksi tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Edellä tarkoitetun henkilökunnan lisäksi instituutissa voi olla Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin nimittämiä tilapäisiä asiantuntijoita.

Henkilökunnan kelpoisuusehdot
4 §

Suunnittelijalta vaaditaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemusta instituutin toimialan suunnittelutehtävissä tai viran hoitamisessa tarvittava erityinen kielitaito.

5 §

Instituutin muulla kuin 4§:ssä tarkoitetulla virkamiehellä tulee olla sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Tilapäisten virkamiesten ja työsopimussuhteessa olevien työntekijöiden kelpoisuusehdoista on voimassa, mitä kelpoisuusehdoista vastaavaan vakinaiseen virkaan on säädetty.

Henkilökunnan ottaminen ja virkavapaus
6 §

Instituutin johtajan ja muiden vakinaisten virkamiesten nimittämisestä on säädetty Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta annetussa laissa (710/87).

Johtaja nimitetään määräajaksi, enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtajan virka täytetään sitä haettavaksi julistamatta.

7 §

Oikeusministeriö ottaa erikoistutkijan ja suunnittelijan viran haltijoita vastaavan työsopimussuhteisen henkilökunnan, jos työsopimussuhde on tarkoitettu kestämään yli neljä kuukautta.

Instituutin johtaja voi käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ottaa tilapäisiä virkamiehiä ja muun kuin 1 momentissa tarkoitetun työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan.

8 §

Virkavapautta muulle virkamiehelle sekä vapautuksen työtehtävistä työsopimussuhteiselle henkilökunnalle myöntää enintään kolmeksi kuukaudeksi johtaja ja sitä pitemmäksi ajaksi oikeusministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 kuitenkin siten, että asetuksen 1§:n 1 ja 3 momentti sekä 6§:n 2 momentti tulevat voimaan 1 päivänä lokakuuta 1987.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin instituutin johtajan viran täyttämiseksi.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.