697/1987

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1987

Laki video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §
Tarkastuttamisvelvollisuus

Elinkeinotoiminnassa ei kuluttajalle saa tarjota ostettavaksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi eikä luovuttaa video- tai muuta kuvaohjelmaa ennen kuin ohjelma on tarkastettu ja hyväksytty levitettäväksi tämän lain mukaisesti, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) kuvaohjelmalla liikkuvina kuvina katseltavaksi tarkoitettua tallenteella levitettävää ohjelmaa;

2) kuluttajalla sitä, joka hankkii ohjelman yksinomaan tai pääasiallisesti esitettäväksi yksityisesti kodissa tai olosuhteiltaan muuten siihen rinnastettavassa paikassa; ja

3) levittämisellä ohjelman 1 momentissa tarkoitettua tarjoamista tai luovuttamista kuluttajalle.

Tätä lakia sovellettaessa rinnastetaan ohjelman levittäjään yhdistys tai muu yhteenliittymä, joka vastikkeesta, jäsenmaksua vastaan tai muutoin välittää jäsenilleen tai toimintaansa osallistuville kuvaohjelmia, sekä kuluttajaan tällaisen yhdistyksen tai yhteenliittymän toimintaan osallistuva.

2 §
Elokuvien tarkastusta koskeva viittaussäännös

Elokuvan tarkastamisesta elokuvan esittämistä varten on säädetty elokuvien tarkastuksesta annetussa laissa (299/65).

3 §
Suhde elokuvien tarkastukseen

Elokuvaa, joka on tarkastettu elokuvien tarkastuksesta annetun lain mukaisesti ja jonka esittämistä ei ole kielletty sellaisella perusteella, joka vastaa tämän lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua perustetta, saadaan levittää elinkeinotoiminnassa kuluttajalle ilman tämän lain mukaista tarkastamista. Jos elokuvan esittäminen on tällaisella perusteella kielletty yleensä tai kahdeksantoista vuotta nuoremmille, elokuvaa ei saa levittää elinkeinotoiminnassa kuluttajalle.

Jos elokuvien tarkastuksessa annetun määräyksen mukaan elokuvaa ei saa esittää kuuttatoista vuotta nuoremmille, ei ohjelmaa saa levittääkään tätä nuoremmille.

Jos elokuvasta on määrätty 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua perustetta vastaavalla perusteella poistettavaksi kohtia, sitä saadaan tarkastuttamatta levittää vain, kun määrätyt poistot on tehty.

4 §
Viranomaisen ja Oy. Yleisradio Ab:n valmistaman ohjelman vapauttaminen tarkastuksesta

Edellä 1 §:ssä säädetty tarkastuttamisvelvollisuus ei koske ohjelmaa, jonka viranomainen taikka Oy. Yleisradio Ab. on valmistanut tai valmistuttanut.

5 §
Lupa tarkastamattomien ohjelmien levittämiseen

Opetusministeriö voi kuvaohjelmien valmistusta tai maahantuontia harjoittavan elinkeinonharjoittajan hakemuksesta antaa luvan siihen, että tämän elinkeinonharjoittajan valmistamia tai maahantuomia ohjelmia saadaan levittää elinkeinotoiminnassa ilman tarkastusta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu lupa voidaan myöntää vain, jos voidaan perustellusti olettaa, ettei ohjelmisto tule sisältämään tämän lain nojalla kiellettäviä esityksiä. Lupa myönnetään määräajaksi, enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lupaan voidaan liittää tarpeellisiksi katsottavia ehtoja.

Lupa voidaan peruuttaa, jos elinkeinonharjoittaja on saattanut levitykseen 8 §:n nojalla kiellettäviä ohjelmia tai rikkonut lupaan liitettyjä ehtoja.

Opetusministeriön tämän pykälän nojalla tekemästä päätöksestä ei saa valittaa.

6 §
Sisällön ja käyttötarkoituksen perusteella tarkastuksesta vapautetut ohjelmat

Tarkastuksesta on vapautettu ohjelma:

1) joka on valmistettu yksinomaan opetusta, ammattikoulutusta, aikuiskasvatusta, yleissivistävää tarkoitusta, tieteellistä tutkimusta taikka harrastustoimintaa tai opiskelua varten;

2) joka on valmistettu yksinomaan tavaran tai palveluksen esittelyä tai mainontaa varten;

3) joka sisältää yksinomaan tai pääasiallisesti toisinnoksia musiikkiesityksistä taikka urheilukilpailuista tai muista urheilu- tai liikuntatapahtumista;

4) joka sisältää yksinomaan dokumentaarista aineistoa taikka ajankohtaista uutisaineistoa;

5) joka sisältää lasten katseltaviksi tarkoitettuja animaatio- tai leikki-, askartelu- tai muita sen kaltaisia esityksiä;

6) jossa käsitellään matkailua, luontoa tai niihin verrattavia aiheita; tai

7) jonka sisältö on uskonnollinen.

Lisäksi tarkastuksesta on vapautettu video- tai muut ohjelmapelit, joissa pelaaja voi vaikuttaa näyttölaitteessa näkyviin tapahtumiin.

7 §
Määräys ohjelman tarkastamisesta

Tarkastusviranomainen voi määrätä, että levityksessä oleva ohjelma, jota ei ole 4-6 §:n säännösten perusteella toimitettu tarkastukseen, on tarkastettava siten kuin ohjelmien tarkastuksesta on tässä laissa säädetty. Levittäjä on velvollinen toimittamaan tarkastusviranomaiselle tarkastettavaksi määrätyn ohjelman.

8 §
Kieltoperusteet

Ohjelmaa ei saa hyväksyä levitettäväksi:

1) jos se on ilmeisesti lain vastainen; tai

2) jos se, ottaen huomioon miten sen tapahtumat on kuvattu tai millaisessa yhteydessä ne on esitetty, on epäsiveellinen tai raaistava taikka on omiaan kauhua herättämällä tai muulla tavoin vaikuttamaan mielenterveyttä vahingoittavasti.

Jos ohjelma 1 momentissa mainittuja perusteita soveltaen voitaisiin elokuvien tarkastuksesta annetun lain nojalla sallia esitettäväksi vain kahdeksantoista vuotta täyttäneille, ohjelmaa ei tällöinkään saa hyväksyä levitettäväksi. Kun 1 momentissa mainittujen perusteiden soveltaminen sitä edellyttää, tarkastusviranomaisella on oikeus kieltää ohjelman levittäminen elinkeinotoiminnassa kuuttatoista vuotta nuoremmille.

Ohjelman levittämisen ehdoksi voidaan asettaa, että ohjelmasta poistetaan määrätyt 1 momentissa tarkoitetun laatuiset kohdat.

9 §
Ohjelman uudelleen tarkastaminen

Opetusministeriö voi antaa tarkastusviranomaiselle määräyksen, että levitettäväksi hyväksytty ohjelma on tarkastettava uudelleen siten kuin ohjelmien tarkastuksesta on tässä laissa säädetty, jos hyväksymisen edellytyksenä olleet yleiset olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet tai erityisen painavat syyt sitä muutoin vaativat. Tarkastusviranomainen voi velvoittaa levittäjän toimittamaan sille uudelleen tarkastettavaksi määrätyn ohjelman.

Lainvoimaisen päätöksen estämättä ohjelma voidaan ottaa uudelleen tarkastettavaksi.

Opetusministeriön tämän pykälän 1 momentin nojalla tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

10 §
Ilmoitus tarkastamattomista ohjelmista

Ennen kuin elinkeinonharjoittaja levittää ohjelmaa, jota ei ole toimitettu tarkastukseen 3-5§:n ja 6 §:n 1 momentin säännösten nojalla, on elinkeinonharjoittajan tehtävä ilmoitus ohjelmasta tarkastusviranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä myös ohjelman valmistaja tai maahantuoja.

Ilmoituksessa on mainittava ohjelman nimi, valmistaja ja kesto sekä se, millä perusteella ohjelmaa ei ole toimitettu tarkastukseen. Ilmoituksessa on myös lyhyesti selostettava ohjelman sisältö.

11 §
Merkinnät

Elinkeinotoiminnassa kuluttajalle levitettävän ohjelman tallenteeseen tai tallenteen päällykseen on tehtävä ohjelmaa koskevat merkinnät siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

12 §
Tiedot tarkastuspäätöksistä

Tarkastusviranomainen pitää luetteloa tämän lain nojalla tarkastetuista ohjelmista ja elokuvien tarkastuksesta annetun lain mukaisesti tarkastetuista elokuvista. Jokaisella on oikeus saada tietoja luettelosta.

Tarkastusviranomainen julkaisee määräajoin ilmoituksen niistä tarkastetuista kuvaohjelmista ja elokuvista, joita ei ole sellaisenaan hyväksytty esitettäviksi tai levitettäviksi kaikenikäisille. Tällaista ohjelmaa tai elokuvaa koskevan tarkastuspäätöksen katsotaan tulleen yleisön tietoon kahden viikon kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Asetuksella säädetään tarkemmin 1 momentissa tarkoitettuun luetteloon otettavista tiedoista, luettelon pitämisestä sekä 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen sisällöstä ja ilmoituksen julkaisemisesta.

13 §
Tarkastusviranomainen

Tässä laissa tarkoitetun ohjelmien tarkastuksen toimittaa valtion elokuvatarkastamo (tarkastusviranomainen). Elokuvatarkastamon päätösvaltaisuudesta ohjelmien tarkastuksessa on soveltuvin osin voimassa, mitä elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain (300/65) 2 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty.

14 §
Muutoksenhaku

Tarkastusviranomaisen tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla valtion elokuvalautakunnalta siten kuin elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 5 §:ssä on säädetty.

Tarkastusviranomaisen 7 §:n nojalla tekemästä päätöksestä ei kuitenkaan saa valittaa.

Valitusasiain käsittelystä elokuvalautakunnassa ja lautakunnan päätösvaltaisuudesta on voimassa, mitä elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 5 §:n 2 momentissa ja 6 §:n 2 momentissa on säädetty.

Muutoksenhausta elokuvalautakunnan päätökseen on voimassa, mitä elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 7 §:ssä on säädetty.

15 §
Tarkastusmaksu

Tarkastusviranomaisen toimittamasta tarkastuksesta peritään maksu. Maksun suuruus on neljä markkaa kutakin alkavaa elokuvan minuuttia kohden, kuitenkin vähintään 50 markkaa.

Milloin ohjelma on määrätty 9 §:n nojalla uudelleen tarkastettavaksi, on tämä tarkastus maksuton.

Edellä 1 momentissa säädetyn maksun markkamääriä voidaan asetuksella korottaa kolmivuotiskausittain rahan arvon muutosta vastaavasti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut maksut saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

16 §
Rangaistus- ja uhkasakkosäännökset

Joka vastoin tätä lakia

1) levittää ohjelmaa, jota ei ole tarkastettu siten kuin tässä laissa on säädetty;

2) levittää ohjelmaa tämän lain mukaisen tarkastuspäätöksen tai 3 §:n säännösten vastaisesti;

3) laiminlyö 10 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden;

4) antaa 10 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa väärän tai harhaanjohtavan tiedon; tai

5) levittää ohjelmaa, jonka tallenteeseen tai tallenteen päällykseen ei ole tehty 11 §:n mukaisia merkintöjä tai jonka tallenteeseen tai tallenteen päällykseen on tehty vääriä tai harhaanjohtavia merkintöjä,

on tuomittava kuvaohjelmien tarkastuksesta annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon tai enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.

Lääninhallitus voi tarkastusviranomaisen pyynnöstä velvoittaa sen, joka on laiminlyönyt 7 §:ssä tai 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun velvollisuutensa toimittaa ohjelma tarkastusviranomaiselle, sakon uhalla täyttämään velvollisuutensa. Päätökseen, jolla uhkasakko on asetettu, ei saa hakea valittamalla muutosta.

17 §
Etsintä

Jos on syytä epäillä, että joku on syyllistynyt 16 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun menettelyyn, voidaan liikkeessä tai muussa paikassa, jossa kuvaohjelmia levitetään, toimittaa etsintä lainvastaisesti levitettävien tai levitettyjen kuvaohjelmien löytämiseksi. Etsinnässä on noudatettava, mitä kotietsinnästä rikosasioissa on säädetty.

18 §
Ohjelman tallenteen julkisuus

Tallenteeseen, joka tämän lain nojalla on viranomaisen hallussa, ei sovelleta yleisten asiakirjain julkisuudesta annettuja säännöksiä.

19 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

20 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tämän lain 1 §:n säännösten estämättä voidaan elinkeinotoiminnassa levittää kuvaohjelmia niitä tarkastuttamatta yhden vuoden ajan tämän lain voimaantulosta. Samoin voidaan elinkeinotoiminnassa sanotun ajan levittää kuluttajille kuvaohjelmia, joiden tallenteeseen tai tallenteen päällykseen ei ole tehty 11 §:n mukaisia merkintöjä. Lain 10 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä viimeistään yhden vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 95/86
Toisen valiok. miet. 7/86
Suuren valiok. miet. 212/86
Toisen valiok. miet. 1/87

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.