691/1987

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1987

Laki valtion tulo- ja menoarvion ja tilinpäätöksen perusteista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla,

kumotaan valtion tulo- ja menoarvion ja tilinpäätöksen perusteista 24 päivänä huhtikuuta 1931 annetun lain (136/31) 9 §:n 5 momentti ja 12 §, näistä 9 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on 26 päivänä toukokuuta 1939 annetussa laissa (150/39),

muutetaan 5 §, 9 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 11 §:n 3 momentti, 12 a §, 12 e §:n 2 momentti ja 13 a§,

sellaisina kuin ne ovat, 5 § 17 päivänä kesäkuuta 1966 annetussa laissa (356/66), 9 §:n 1, 3 ja 4 momentti sekä 12 a § mainitussa 26 päivänä toukokuuta 1939 annetussa laissa, 11 §:n 3 momentti 30 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa laissa (316/71),12 e§:n 2 momentti 3 päivänä marraskuuta 1978 annetussa laissa (826/78) ja 13 a § 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetussa laissa (381/69), sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 17 päivänä kesäkuuta 1966 ja 30 päivänä huhtikuuta 1971 annetuilla laeilla, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, lakiin uusi 6 a, 6 b ja 9 a § sekä 11 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 4 ja 5 momentti seuraavasti:

1 luku

Valtion tulo- ja menoarvio

2 §

Uusista valtionlainoista saatavat tulot ja valtionvelan kuoletukset otetaan tulo- ja menoarvioon nettomääräisesti siten, että tulo- ja menoarvioon merkitään niiden erotus.


5 §

Tulo- ja menoarviosta tulee käydä selville siihen otettujen menojen maksamiseen tarvittavien lainavarojen määrä.

6 a §

Tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä voidaan myöntää määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuus tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuvia menoja varten tarvittavat määrärahat otetaan joko kokonaan tai puuttuvilta osiltaan myöhempiin tulo- ja menoarvioihin. Valtuutta saadaan käyttää sen varainhoitovuoden aikana, jonka tulo- ja menoarvioon se on otettu.

Valtion talonrakennushankkeesta, josta on tulo- ja menoarvion perusteluissa esitetty laajuus- ja kustannusarviot, saadaan varainhoitovuonna tehdä sellaisia rakentamista koskevia sopimuksia, joista aiheutuvia menoja varten tarvittavat määrärahat otetaan joko kokonaan tai puuttuvilta osiltaan myöhempiin tulo- ja menoarvioihin. Milloin talonrakennushankkeen laajuus- ja kustannusarviot on esitetty siirtomäärärahan perusteluissa, on mainittu sopimuksenteko-oikeus voimassa niin kauan kuin siirtomäärärahaa saadaan käyttää. Laajuus- tai kustannusarvion ylittävään hankkeeseen saadaan sitoutua vain, jos suunnittelutietojen tarkentumisesta, olosuhteiden muutoksesta tai muusta sellaisesta syystä johtuva hankkeen laajuuden tai kustannusten tarkistuminen edellyttää arvion ylittämistä ja kustannukset ovat kohtuulliset.

6 b §

Annettaessa eduskunnalle esitys lisäyksistä ja muutoksista tulo- ja menoarvioon on samassa esityksessä osoitettava myös varat ehdotettavan menojen lisäyksen ja tulojen vähennyksen kattamiseen. Esitykseen on sisällytettävä myös arvioidut olennaiset muutokset tulo- ja menoarvioon merkittyjen tulojen määrissä. Lisäksi voidaan esityksessä ehdottaa vähennyksiä tulo- ja menoarviossa myönnettyihin määrärahoihin.

2 luku

Valtion tilinpäätös

9 §

Varainhoitovuodelle kuuluvat tulot, joita ei ole voitu varainhoitovuoden aikana valtiolle periä, siirtyvät tulorästeinä seuraavaan vuoteen. Jos suuruudeltaan tarkoin tiedossa ollutta menoa ei ole voitu ennen varainhoitovuoden päättymistä maksaa varainhoitovuoden tulo- ja menoarvioon tarkoitusta varten otetusta kiinteästä tai arviomäärärahasta, saadaan menon suorittamista varten tarvittava määrä siirtää tilinpäätöksessä menorästinä seuraavaan vuoteen. Menorästi, jota ei varainhoitovuotta lähinnä seuraavan vuoden aikana ole suoritettu, peruutetaan, jollei asianomainen ministeriö toisin määrää. Mitä edellä on säädetty ministeriöstä, koskee vastaavasti valtioneuvoston kansliaa.


Verot ja veronluonteiset tulot sekä valtion antaman lainan lyhennykset ja korot ovat sen vuoden tuloa, jonka aikana ne ovat valtiolle kertyneet. Valtion velan korko on sen vuoden menoa, jonka aikana se on maksettu, ja valtion ottaman lainan emissioalennus sen vuoden menoa, jonka aikana lainaa koskeva sopimus on tehty.

Peruutettu siirtomääräraha ja menorästi merkitään tuloksi.

9 a §

Jos varainhoitovuonna tulee maksettavaksi varainhoitovuotta aikaisempaan vuoteen kohdistuva meno, jonka suorittamista varten tarvittavia varoja ei ole voitu siirtää menorästinä, voidaan meno maksaa valtiovarainministeriön luvalla kulumassa olevan varainhoitovuoden vastaavaan tarkoitukseen käytettävissä olevasta määrärahasta. Valtiovarainministeriön päätöksellä voidaan kuitenkin määrätä, että tilivirasto voi päätöksessä tarkemmin määrätyin edellytyksin päättää menon maksamisesta ilman valtiovarainministeriön lupaa.

11 §

Valtion tilinpäätökseen liitetään niin ikään selvitykset valtion myöntämistä lainoista, valtion velasta ja varainhoitovuoden päättyessä voimassa olleista valtion takauksista sekä muista vastuusitoumuksista.

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä määrätä, että valtion tilinpäätökseen ei tarvitse liittää selvitystä sellaisista lain perusteella syntyneistä takauksista, joiden johdosta aiheutuvan maksuvelvollisuuden mahdollisuus on vakuus huomioon ottaen hyvin vähäinen ja joiden yksittäinen suuruus ei ole huomattava sekä joiden täsmällistä yhteismäärää ei voida ilman kohtuuttomia vaikeuksia selvittää. Ne takaustyypit, joista ei ole selvitystä annettava, on mainittava tilinpäätösasiakirjassa.

Valtion ulkomaanrahan määräinen velka muunnetaan Suomen rahaksi varainhoitovuoden viimeisen Suomen Pankin kurssin mukaan.

12 a §

Valtiovarainministeriö nimeää ne valtion virastot, laitokset ja liikeyritykset, jotka saavat sitoa valtion kassavaroja tarveainevarastoihin siten, että menoarvion määrärahaa veloitetaan vasta tarveaineita käyttöönotettaessa. Valtiovarainministeriö määrää myös, kuinka paljon varoja edellä tarkoitetulla virastolla, laitoksella ja liikeyrityksellä saa olla sidottuna tarveainevarastoihin.

12 e §

Valtiovarainministeriö voi antaa määräyksiä valtion omistamien osakkeiden, osuustodistusten ja muiden arvopapereiden hoitamisesta ja luetteloimisesta.

13 a §

Tämän lain säännöksiä on soveltuvin osin noudatettava myös eduskunnan taloudenhoitoon kuitenkin siten, että 6§:ssä, 9§:n 1 ja 2 momentissa sekä 9 a§:ssä tarkoitetun luvan eduskunnan määrärahojen osalta antaa eduskunnan kansliatoimikunta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.