660/1987

Annettu Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Tuffitariffilaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Maahan tuodusta tavarasta kannetaan tulli tämän lain liitteenä olevan tullitariffin mukaisesti, jollei kansainvälisellä sopimuksella tai muutoin ole toisin säädetty.

2 §

Tulli kannetaan tavaran arvon tai paljouden perusteella.

Kun tullitariffin nimikkeessä on arvotullin ohessa vähimmäistullina paljoustulli, sovelletaan paljoustullia, jos yhdeksi tavaraeräksi katsottavien tavaroiden arvon perusteella määrättävä tulli on pienempi kuin paljouden perusteella määrättävä tulli. Yhdeksi tavaraeräksi katsotaan samalla tullausilmoituksella tullattavat, laadultaan ja arvoltaan toisiaan vastaavat tavarat.

3 §

Tavaralle, jota vastaavaa tavaraa ei tehdasmaisesti valmisteta Suomessa, voidaan myöntää erityinen alennettu tulli tai tullittomuus milloin tullitariffin asianomaisen nimikkeen kohdalla on merkittynä tällainen tulli (e-tulli).

4 §

Tavaralle, joka käytetään tämän lain liitteenä olevassa teollisuustulliluettelossa määriteltyyn teolliseen tarkoitukseen, voidaan valtioneuvoston määräämillä ehdoilla myöntää erityinen alennettu tulli tai tullittomuus (teollisuustulli).

5 §

Kun eduskunnalle on annettu esitys tullin muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus määrätä, että tavarasta kannetaan esityksen mukainen tulli.

Jos 1 momentin mukaan kannettu tulli on korkeampi kuin lailla sittemmin vahvistettu tulli, on erotusta vastaava määrä palautettava hakemuksesta tavaranhaltijalle.

6 §

Tullihallitus julkaisee tullitariffiin perustuvaa käyttötariffia. Tilastollisista tai muista syistä tullihallitus voi määrätä tullitariffin nimikkeiden jakamisesta käyttötariffissa alanimikkeiksi sekä alanimikkeiden numeroinnista, järjestyksestä ja muutoksista.

7 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Sillä kumotaan 16 päivänä toukokuuta 1980 annettu tullitariffilaki (360/80) ja siihen liittyvä tullitariffi niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 22/87
Valtiovarainvaliok. miet. 15/87
Suuren valiok. miet. 17/87

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Tullitariffiliite puuttuu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.