631/1987

Annettu Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Asetus maanmittausmaksusta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 19 päivänä toukokuuta 1972 maanmittausmaksusta annetun asetuksen (398/72) 5§:n 2 momentti ja 5§:n 6 momentti,

sellaisina kuin niistä on 5§:n 2 momentti 14 päivänä joulukuuta 1979 annetussa asetuksessa (912/79) ja 5§:n 6 momentti 19 päivänä elokuuta 1976 annetussa asetuksessa (695/76), sekä

muutetaan 5§:n 4 ja 5 momentti, 6§:n 1 ja 2 momentti, 7§:n 1 ja 2 momentti sekä 10§:n 1, 2 ja 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5§:n 4 momentti ja 6§:n 2 momentti 12 päivänä tammikuuta 1973 annetussa asetuksessa (16/73), 5§:n 5 momentti 19 päivänä elokuuta 1976 annetussa asetuksessa (695/76) ja 7§:n 1 momentti 22 päivänä heinäkuuta 1983 annetussa asetuksessa (658/83), näin kuuluvaksi:

5 §

Milloin muusta kuin 3 momentissa tarkoitetusta lohkomis- tai halkomistoimituksesta valtiolle aiheutuneet kustannukset ovat huomattavasti pinta-alakorvausta pienemmät, pinta-alakorvausta voidaan maanmittauskonttorin harkinnan mukaan alentaa. Maanmittauskonttorin asiasta antamaan ratkaisuun ei saada hakea muutosta.

Isojaosta ja verollepanosta sekä valtion maalla olevien vuokra-alueiden lunastamisesta Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kunnissa annetun lain (157/25) mukaan muodostetulla tilalla suoritetusta lohkomis- tai halkomistoimituksesta määrättävä maanmittausmaksu alennetaan 30 prosenttia niiden toimituksessa muodostettujen tilojen osalta, jotka kartoitetaan ensi kerran ja jotka muodostetaan sanotuissa kunnissa vakituisesti asuville henkilöille tai kuolinpesille, joissa tällainen henkilö on osakkaana.

6 §

Milloin lohkomis- tai halkomistoimituksen yhteydessä on suoritettu piirirajankäynti, tilusvaihto, rasitteen perustaminen ulkopuolisille tiluksille, alueen erottaminen tilojen yhteistä tarvetta varten lohkomisessa, toimitusta varten tarpeellinen kaavan paalutus, yhteismetsäosuuden lunastaminen tai muu näihin rinnastettava tehtävä tahi muita kuin toimituskustannuksia koskevia tilitehtäviä, määrätään maanmittausmaksu näiltä osin työaika-, kulunki- ja yleiskustannuskorvauksena.

Maanmittausmaksu vesitilan ja jakolain (604/51) 20§:n 2 momentissa tarkoitetusta halkomisesta, koskitilan muodostamisesta sekä uusjaon yhteydessä suoritetusta halkomisesta ja lohkomisesta määrätään työika-, kulunki- ja yleiskustannuskorvauksena.

7 §

Milloin luonnollisen henkilön tai kuolinpesän suoritettavaksi tuleva maanmittausmaksu on yli 3 000 markkaa, voidaan se periä kolmena eränä.

Maanmittausmaksu tai sen ensimmäinen erä on suoritettava kuukauden, toinen erä kolmen kuukauden ja kolmas erä viiden kuukauden kuluessa siitä, kun lasku on annettu asianosaiselle tiedoksi.


10 §

Maanmittaushallitus antaa tarkemmat määräykset, miten maanmittausmaksusta annetun lain 7§:ssä tarkoitettu maanmittausmaksu määrätään.

Maanmittausmaksusta annetun lain 7§:ssä tarkoitettu maanmittausmaksu on perittävä kuukauden kuluessa tehtävän päättymisestä. Jos tehtävän suorittaminen kestää kauemmin kuin vuoden, peritään maanmittausmaksua kesäkuussa ja joulukuussa perimiskuukautta edeltäneen puolen vuoden aikana suoritetusta työstä. Maanmittaushallituksen suorittamien tehtävien osalta maanmittausmaksun perii maanmittaushallitus.


Maanmittausmaksusta annetun lain 7§:n 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen tekee se maanmittausviranomainen, joka suorittaa tehtävän.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Maa- metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.