584/1987

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain 3 luvun otsikko ja 31-35§,

sellaisina kuin ne ovat, 3 luvun otsikko 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (560/82), 31§ 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (540/85), 32§:n 1, 3 ja 4 momentti, 32 a ja 34§ 26 päivänä lokakuuta 1972 annetussa laissa (706/72), 32§:n 2 momentti 13 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (670/76), 33§ 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetussa laissa (610/79) ja 35§ 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (612/78), näin kuuluviksi:

3 luku

Ennakonpidätys osingosta, korosta ja voitto-osuudesta

31 §

Ennakonpidätysvelvollisia ovat:

1) osakeyhtiö maksamastaan osingosta;

2) osuuskunta maksamastaan osuuspääoman korosta;

3) sijoitusrahasto maksamastaan voitto-osuudesta;

4) rahalaitos korosta, jonka se maksaa ottamastaan talletuksesta, lisärahastosijoituksesta tai haltijalle maksettavaksi asetetusta sitoumuksesta;

5) osuuskunnan säästökassa ottamastaan talletuksesta maksamastaan korosta;

6) työnantaja perustamaansa huoltokonttoriin tehdystä talletuksesta maksamastaan korosta;

7) osuuskuntalain 18 a§:ssä tarkoitettu lainausliikettä harjoittava osuuskunta ottamastaan talletuksesta maksamastaan korosta; ja

8) obligaatiolainan, debentuurilainan ja muun joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskija lainan korosta.

Osingosta sekä edellä 1 momentissa mainitusta voitto-osuudesta ja korosta toimitettavan ennakonpidätyksen suuruus määrätään asetuksella, ei kuitenkaan suuremmaksi kuin 50 prosentiksi osingon, voitto-osuuden tai koron määrästä.

Osinkona pidetään myös osakeyhtiön ottamastaan muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta lainasta maksamaa tai hyvittämää korkoa, jos korko on määrätty kokonaan tai osaksi riippuvaksi yhtiön vuosivoiton tai osingon suuruudesta tai jos laina tuottaa osallisuuden yhtiön vuosivoittoon.

Jos osuuspääoman koron määrä on pienempi kuin 20 markkaa, ei ennakonpidätystä toimiteta.

32 §

Ennakonpidätystä ei toimiteta osingosta, korosta tai voitto-osuudesta, joka suoritetaan valtiolle tai sen laitokselle, kunnalle, kuntayhtymälle, seurakunnalle tahi kotimaiselle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle taikka sellaiselle muulle yhteisölle tai henkilölle, joka esittää selvityksen siitä, ettei hän lain mukaan ole verovelvollinen sanotunlaisesta tulosta.

Jos on ilmeistä, ettei osingon, koron tai voitto-osuuden saajan tulo verovuotena nouse määrään, josta hänen olisi suoritettava valtion- tai kunnallisveroa, määrää sen veropiirin verojohtaja, johon osingon, koron tai voitto-osuuden saajan kotikunta kuuluu, hänen pyynnöstään, ettei ennakonpidätystä ole toimitettava. Jos pidätys olisi liian suuri verrattuna lopullisesti suoritettavaan määrään, verojohtaja voi niin ikään määrätä pidätyksen toimitettavaksi pienempänä.

Verohallitus voi erityisestä syystä määrätä, ettei osingosta, korosta tai voitto-osuudesta ole toimitettava ennakonpidätystä.

Edellä tässä pykälässä olevien säännösten estämättä on ennakonpidätys toimitettava, jollei selvitystä, joka tarvitaan osingon, koron tai voitto-osuuden maksamiseksi ennakonpidätystä toimittamatta, esitetä osingon, koron tai voitto-osuuden maksajalle ennen kuin ennakonpidätys on 32 a §:n mukaan viimeistään toimitettava.

32 a §

Ennakonpidätys osingosta, korosta tai voitto-osuudesta toimitetaan silloin, kun osinko, korko tai voitto-osuus suoritetaan asianomaiselle tai merkitään hänen hyväkseen. Ennakonpidätys osingosta on kuitenkin toimitettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun osinko on ollut asianomaisen nostettavissa.

33 §

Osingosta, korosta tai voitto-osuudesta pidätetyt varat on suoritettava veronkantoviranomaisen postisiirtotilille viimeistään sitä kalenterikuukautta seuraavan kalenterikuukauden kymmenentenä päivänä, jonka aikana ennakonpidätys on 32 a §:n mukaan viimeistään toimitettava. Samalla on sille lääninverovirastolle, jonka virka-alueella osingon, koron tai voitto-osuuden maksajan kotipaikka on, annettava sellainen tilitys kuin asetuksella säädetään.

34 §

Osingosta, korosta tai voitto-osuudesta toimitetusta ennakonpidätyksestä on osingon, koron tai voitto-osuuden saajalle annettava verohallituksen vahvistaman kaavan mukainen todistus.

35 §

Mitä 17, 22-27, 29, 29 b, 29 c ja 29 d§:ssä on säädetty, sovelletaan myös korosta, osingosta ja voitto-osuudesta toimitettavaan ennakonpidätykseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

Hallituksen esitys 9/87
Valtiovarainvaliok. miet. 10/87
Suuren valiok. miet. 15/87

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.