581/1987

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Laki ennakkoperintälain 5§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain 5§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1083/85), näin kuuluvaksi:

5 §

Ennakonpidätys on toimitettava:

1) eläkkeestä ja elinkorosta;

2) sairausvakuutuslain (364/63) mukaisesta päivä- ja äitiysrahasta sekä muusta sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain tai pakollisen tapaturma- tai liikennevahinkoturvan nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta;

3) muun kuin 2 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen nojalla maksetusta päivärahasta tai muusta tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta;

4) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta;

5) työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettavista etuuksista, työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (31/76) tarkoitetusta koulutustuesta ja nuorten yhteiskuntatakuun perusteella maksettavasta harjoittelurahasta;

6) opintotukilain 10 a§:ssä (95/87) tarkoitetusta aikuisopintorahana maksettavasta ansionmenetyskorvauksesta;

7) lapsen kotihoidon tuesta;

8) tulo- ja varallisuusverolain 20§:n 4 kohdassa tarkoitetusta eläkevakuutuksen vakuutusmaksujen palautuksesta ja takaisinostolla saadusta määrästä;

9) tulo- ja varallisuusverolain 20§:n 11 kohdassa tarkoitetusta henki- tai pääomavakuutuksen nojalla maksetusta pääomasta; sekä

10) muista edellä 1-9 kohdassa mainittuihin suorituksiin rinnastettavista suorituksista, joista verohallitus niin määrää.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987. Sitä sovelletaan 1 päivänä heinäkuuta 1987 ja sen jälkeen toimitettavassa ennakonpidätyksessä.

Hallituksen esitys 8/87
Valtiovarainvaliok. miet. 5/87
Suuren valiok. miet. 5/87

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.