545/1987

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1987

Asetus tieteellisen tutkimuksen järjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan tieteellisen tutkimuksen järjestelystä 20 päivänä helmikuuta 1976 annetun asetuksen (186/76) 7§:n 4 momentti, 15 § ja 44 §:n 3 momentti,

näistä 7 §:n 4 momentti sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1981 annetussa asetuksessa (957/81),

muutetaan 2§:n 8-10 kohta, 3§:n 2 momentti, 4 ja 12-14§, 18§:n 3 momentti, 19 ja 20§, 26§:n 4 momentti, 27§:n 1 momentti, 32§:n 2 momentti, 33§, 35§:n 3 momentti, 36 ja 37§, 38§:n 4 ja 8 momentti, 43, 45 ja 48§ sekä 50§:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 36 § osittain muutettuna 28 päivänä maaliskuuta 1980 annetulla asetuksella (242/80) ja mainitulla 18 päivänä joulukuuta 1981 annetulla asetuksella, 38 §:n 4 ja 8 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa sekä 43 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, sekä

lisätään 42§:ään, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1981 annetussa asetuksessa, uusi 2 ja 3 momentti ja asetukseen uusi 50 a§ seuraavasti:

2 §

Keskustoimikunnan tehtävänä on:


8) myöntää toimikunnan esityksestä lupa tutkimussopimuksen tekemiseen ja tutkimusyksikön perustamiseen sekä päättää tutkimussopimuksen irtisanomisesta;

9) vahvistaa tarvittaessa toimikuntien noudatettaviksi määrärahojen yleiset myöntämisperusteet sekä tutkimussopimusten tekemistä koskevat ohjeet;

10) hyväksyä akatemian toiminta- ja taloussuunnitelma ja ehdotus tulo- ja menoarvioksi, sekä päättää tutkimusvirkojen sekä varttuneiden tieteenharjoittajien apurahojen jakamisesta toimikuntien kesken samoin kuin akatemialle osoitettujen tutkimusmäärärahojen jakamisesta eri käyttötarkoituksiin;


3 §

Keskustoimikunnan puheenjohtajan määrää tasavallan presidentti. Jos toimikunnan puheenjohtaja, keskustoimikunnan määrätty jäsen tai toimikunnan jäsen määrätään puheenjohtajaksi, on hänen katsottava eronneen aikaisemmasta tehtävästään Suomen Akatemiassa. Jos keskustoimikunnan puheenjohtajaksi määrätty on entuudestaan valtion virassa, hän on vapaa sen hoitamisesta sen ajan, jonka hän toimii keskustoimikunnan puheenjohtajana.


4 §

Keskustoimikunnan puheenjohtaja on Suomen Akatemian esimies, joka johtaa, valvoo ja kehittää akatemian toimintaa.

Keskustoimikunnan puheenjohtajan tehtävänä on lisäksi:

1) valvoa, että Suomen Akatemiassa noudatetaan akatemiaa koskevia säännöksiä ja määräyksiä;

2) kehittää akatemian yhteyksiä korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin sekä muihin tutkimusta rahoittaviin ja suorittaviin viranomaisiin ja yhteisöihin;

3) johtaa ja kehittää akatemian kansainvälistä toimintaa;

4) ratkaista epäselvissä tapauksissa esittelystä, onko esille tuleva asia otettava käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi keskustoimikunnassa, jossakin toimikunnassa vai hallintovirastossa;

5) antaa hallintoviraston asianomaisen virkamiehen esittelystä lausuntoja ja selvityksiä kahta tai useampaa toimikuntaa koskevista kysymyksistä muissa kuin 2§:n 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

6) määrätä epäselvissä tapauksissa keskustoimikunnassa esille tulevan asian esittelijä;

7) antaa esittelystä määräys sihteerin ja tutkijan toimeen sekä ottaa työsopimussuhteiset suunnittelijat;

8) määrätä esittelystä sijainen hoitamaan toimikunnan tutkijan tai tutkimusassistentin tointa enintään kolmen kuukauden ajaksi;

9) määrätä esittelystä toimen hoitaja avoinna olevaan toimikunnan tutkijan tai tutkimusassistentin toimeen enintään kolmen kuukauden ajaksi; sekä

10) käsitellä ja ratkaista muut puheenjohtajalle säädetyt tai määrätyt taikka keskustoimikunnan hänelle antamat tehtävät.

Keskustoimikunnan puheenjohtaja on tässä tehtävässä valtion tilapäinen toimihenkilö.

Keskustoimikunnan puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa akatemian kaikkien toimielinten kokouksissa.

Keskustoimikunnan puheenjohtajan ollessa estynyt hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtaja.

12 §

Hallintoviraston tehtävänä on:

1) hoitaa Suomen Akatemian yleistä hallintoa;

2) tehdä aloitteita akatemian toiminnan ja hallinnon kehittämiseksi ja huolehtia suunnitteluun liittyvien ehdotusten ja ohjelmien valmistelusta;

3) valvoa, että akatemian omaisuutta ja tiloja hoidetaan ja käytetään asianmukaisesti ja taloudellisesti;

4) huolehtia akatemian toimielimissä käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja päätösten täytäntöönpanosta;

5) nimittää, määrätä ja ottaa ne viran- ja toimenhaltijat, tilapäiset toimihenkilöt ja työsopimussuhteessa olevat henkilöt, joiden nimittäminen, määrääminen tai ottaminen ei kuulu muulle viranomaiselle tai akatemian muulle toimielimelle;

6) huolehtia virkojen sekä määrä- ja apurahojen julistamisesta haettavaksi;

7) myöntää virkavapaudet ja määrätä virkojen ja toimien väliaikaiset hoitajat, jollei toisin ole säädetty;

8) myöntää ikälisät ja muut vastaavat edut, jollei toisin ole säädetty, sekä hoitaa muut akatemian henkilöstöhallintoon liittyvät asiat;

9) huolehtia akatemian vuosikertomuksen julkaisemisesta sekä muusta tiedotustoiminnasta;

10) huolehtia akatemian tilinpidosta sekä valvoa tulo- ja menoarvion noudattamista;

11) huolehtia akatemian hankinnoista; sekä

12) hoitaa, käsitellä ja ratkaista muut akatemialle kuuluvat asiat, joista ei ole toisin säädetty tai määrätty.

13 §

Hallintoviraston tehtävänä on käsitellä ja ratkaista myös asiat, jotka koskevat:

1) eron myöntämistä hakemuksesta toimikunnan tutkijan tai tutkimusassistentin toimesta;

2) opetus- tai muun sivutoimiluvan myöntämistä toimikunnan tutkijalle tai tutkimusassistentille sekä 36 ja 38§:ssä tarkoitettujen lupien myöntämistä;

3) luvan myöntämistä toimikunnan tutkijalle, tutkimusassistentille tai varttuneen tieteenharjoittajan apurahan saajalle tehdä tutkimussuunnitelmaansa kuuluvaa tutkimustyötä ulkomailla;

4) valtionavustusten tai tutkimusmäärärahojen käyttötarkoituksen vähäistä muuttamista tai niiden käyttöoikeuden jatkamista;

5) vähäisen lisämäärärahan myöntämistä keskustoimikunnan tai toimikunnan rahoittamaan tutkimushankkeeseen lakisääteisiä, virka- tai työehdoista johtuvia taikka niihin verrattavissa olevia menoja varten; sekä

6) matkamäärärahojen myöntämistä kiireellisissä tapauksissa.

Hallintoviraston on saatettava 1 momentin mukaisesti käsittelemänsä ja ratkaisemansa asiat sekä niissä tekemänsä päätökset asianomaisen toimikunnan tiedoksi.

Hallintovirasto voi saattaa keskustoimikunnan ratkaistavaksi viraston toimivaltaan kuuluvan asian, joka on akatemian kannalta laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä.

14 §

Hallintoviraston päällikkönä on hallintojohtaja.

Hallintovirastossa on hallintotoimisto, suunnittelutoimisto ja taloustoimisto.

18 §

Toimistopäällikön määrää toimeensa opetusministeriö toimen oltua 30 päivän ajan haettavana ja keskustoimikunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

19 §

Hallintojohtajan tehtävänä on:

1) toimia keskustoimikunnan puheenjohtajan lähimpänä apuna akatemian hallintoa koskevissa asioissa;

2) johtaa ja kehittää akatemian hallintoa ja taloutta sekä valvoa, että hallintoviraston henkilökunta täyttää tehtävänsä;

3) esitellä hänen valmisteltavakseen kuuluvat asiat keskustoimikunnan kokouksissa ja keskustoimikunnan puheenjohtajalle;

4) antaa esittelystä määräykset hallintoviraston muihin kuin 4§:n 7 kohdassa ja 18§:ssä mainittuihin virkoihin ja toimiin sekä ottaa suunnittelijoita lukuun ottamatta hallintoviraston työsopimussuhteinen henkilökunta;

5) käsitellä ja ratkaista ne hallintovirastolle kuuluvat asiat, joita ei ole säädetty tai määrätty keskustoimikunnan puheenjohtajan, tutkimusjohtajan tai muun virkamiehen ratkaistavaksi; sekä

6) suorittaa muut hallintojohtajalle säädetyt tai määrätyt taikka keskustoimikunnan tai sen puheenjohtajan hänelle muutoin antamat tehtävät.

20 §

Tutkimusjohtajan tehtävänä on:

1) toimia keskustoimikunnan puheenjohtajan lähimpänä apuna tutkimusta ja suunnittelua koskevissa asioissa;

2) johtaa, valvoa ja kehittää akatemian tutkimusrahoituksen suunnittelua ja tutkimuspoliittisten suunnitelmien toteuttamista;

3) esitellä hänen valmisteltavakseen kuuluvat asiat keskustoimikunnan kokouksissa ja keskustoimikunnan puheenjohtajalle;

4) seurata akatemian rahoittamien tutkimushankkeiden edistymistä ja antaa niitä koskevia lausuntoja keskustoimikunnalle ja toimikunnille;

5) tehdä keskustoimikunnalle esityksiä tutkimuksen tehokkuuden ja tuloksellisuuden edistämiseksi;

6) kehittää ja ylläpitää yhteyksiä tutkimuksen rahoittajiin ja suorittajiin;

7) seurata tutkimuspoliittista suunnittelua;

8) valmistella akatemian kansainvälisen yhteistyön tieteellistä sisältöä ja seurata yhteistyön toteutumista; sekä

9) suorittaa muut tutkimusjohtajalle säädetyt tai määrätyt taikka keskustoimikunnan tai keskustoimikunnan puheenjohtajan hänelle muutoin antamat tehtävät.

26 §

Ehdotukseen on liitettävä myös arvio ehdokkaan vuosittaisista tutkimuskuluista ja suunnitelma niiden rahoittamiseksi. Toimikunta voi ehdottaa kolmea henkilöä. Toimikunta voi ennen ehdotuksen tekemistä hankkia asiantuntijalausunnot virkaan ilmoittautuneista sekä mahdollisista muista kysymykseen tulevista ehdokkaista.

27 §

Keskustoimikunnan tulee toimikuntien ehdotukset saatuaan asettaa toimikuntien ehdottamista henkilöistä virkaan ehdolle enintään kolme tutkijaa ottaen huomioon sen, mitä tieteellisen tutkimuksen järjestelystä annetussa laissa on säädetty tieteen aloista, joita tutkijaprofessorin viran haltijoiden tulee edustaa.


32 §

Nuoremmalta tutkijalta vaaditaan, että hän on suorittanut lisensiaatin tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon taikka opinnoissaan tohtorin tutkintoa varten tahi työssään assistenttina tai muulla tavoin osoittanut saavuttaneensa vastaavat tiedot sekä että hän on osoittanut huomattavaa taipumusta tieteelliseen työhön.


33 §

Tutkijan ja tutkimusassistentin toimet on julistettava kirjallisesti haettavaksi 30 päivän kuluessa.

Toimikunta voi, milloin tämä toimikunnan tukeman tutkimushankkeen kannalta on tarkoituksenmukaista, täyttää tutkijan ja tutkimusassistentin toimen ilman hakemusta. Päätös toimen täyttämisestä hakemuksetta on tehtävä ennen kuin toimi on julistettu haettavaksi.

35 §

Tutkijan tai tutkimusassistentin toimikausien yhteenlaskettuun aikaan ei lueta sitä aikaa, jolloin hän on äitiys- tai vanhempainloman vuoksi virkavapaa, tai jolloin hän on suorittanut asevelvollisuuttaan taikka aseellisesta palveluksesta vapautettuna aseetonta palvelusta taikka siviilipalvelusta.


36 §

Tutkijan on vuosittain annettava toimikunnalle kertomus tutkimustyön edistymisestä. Tutkimusassistentti jättää selostuksensa työnsä ohjaajalle, joka lähettää sen sekä oman lausuntonsa toimikunnalle.

Akatemia voi myöntää tutkijalle ja tutkimusassistentille luvan toimia korkeakoulun dosenttina ja muutoinkin osallistua opetuksen antamiseen hyväksyttävässä laajuudessa. Niin ikään voidaan tutkijalle ja tutkimusassistentille myöntää lupa tehdä toimeensa kuuluvaa tutkimustyötä ulkomailla, jos se tutkimussuunnitelman toteuttamisen kannalta katsotaan perustelluksi.

Toimikunta voi määrätä tutkijansa suorittamaan toimessaan muita tutkijakoulutuksen tai tutkimustulosten käytön edistämiseen liittyviä tehtäviä.

Tutkija ja tutkimusassistentti eivät saa nauttia valtion henkilökohtaista apurahaa. Akatemia voi kuitenkin myöntää tällaisen luvan, jos apuraha on myönnetty ulkomailla tapahtuvaan jatko-opiskeluun tai tieteelliseen työskentelyyn.

37 §

Opetusministeriö myöntää virkavapautta tutkijaprofessorille, hallintojohtajalle ja tutkimusjohtajalle. Muille viran- ja toimenhaltijoille myöntää virkavapautta hallintojohtaja. Opetusministeriö myöntää kuitenkin keskustoimikunnan puheenjohtajalle määräaikaisen vapautuksen tehtävien hoidosta.

38 §

Apurahaa nauttiessaan tutkijalla ei saa olla ansiotyötä eikä hän saa nauttia muuta valtion henkilökohtaista apurahaa. Akatemia voi kuitenkin myöntää apurahan saajalle luvan toimia korkeakoulun dosenttina sekä muutoinkin osallistua opetuksen antamiseen ja tieteellisten asiantuntijatehtävien suorittamiseen akatemian hyväksymässä laajuudessa. Akatemia voi myös myöntää hänelle luvan valtion myöntämän apurahan nauttimiseen, mikäli apuraha on tarkoitettu ulkomailla tapahtuvaan jatko-opiskeluun tai tieteelliseen työskentelyyn. Jos apurahan saaja on valtion virassa tai toimessa, hän on vapaa sen hoitamisesta ajan, jonka hän nauttii apurahaa.


Apurahaa ei voida myöntää keskustoimikunnan tai toimikunnan puheenjohtajalle tai jäsenelle. Mikäli apurahan saanut tutkija määrätään keskustoimikunnan jäseneksi taikka toimikunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi, hänellä on oikeus edelleen nauttia apurahaa.

42 §

Laajan ja merkityksellisen tutkimusohjelman toteuttamiseksi voidaan korkeakouluun tai tutkimuslaitokseen sopia perustettavaksi määräaikainen tutkimusyksikkö. Tutkimusyksikön toiminnasta ja sen rahoittamisesta sovitaan osapuolten kesken.

Tutkimussopimusta ei voida tehdä keskustoimikunnan tai toimikunnan puheenjohtajan tai jäsenen kanssa. Jos tutkimussopimuksen akatemian kanssa aikaisemmin tehnyt tutkija määrätään keskustoimikunnan jäseneksi taikka toimikunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi, tutkimussopimussuhde voi kuitenkin jatkua sopimuksen mukaisena.

43 §

Tutkijan, tutkijaryhmän, tutkimuslaitoksen tai -keskuksen, joka haluaa tehdä tutkimussopimuksen, tulee jättää sen tekemistä koskeva hakemus asianomaiselle toimikunnalle.

Tutkimustyötä valvoo sopimuksen tehnyt toimikunta. Toimikunnan tulee viipymättä ryhtyä niihin toimenpiteisiin, joihin sen havainnot sopimuksen noudattamisesta ja tutkimustyön edistymisestä antavat aihetta. Jos käy ilmeiseksi, että tutkimusta ei tulla suorittamaan hyväksytyllä tavalla sovitussa ajassa ja tuloksiin johtavana, keskustoimikunta voi asianomaisen toimikunnan esityksestä sanoa sopimuksen irti yhden kuukauden irtisanomisajalla.

45 §

Valtion varoin hankittu tieteellinen välineistö korkeakoulussa tai muussa valtion laitoksessa suoritettavaa tutkimushanketta varten jää korkeakoulun tai laitoksen hallintaan ja hoitoon, mikäli akatemian päätöksessä ei ole toisin määrätty. Muualla suoritettavaa tutkimushanketta varten valtion varoin hankittu tieteellinen välineistö jää akatemian hallintaan tai luovutetaan alkuperäisen tarkoituksen tultua täytetyksi akatemian sopivaksi katsoman valtion laitoksen hallintaan.

48 §

Tutkijaprofessori ei voi toimia keskustoimikunnan tai toimikunnan puheenjohtajana tai jäsenenä.

50 §

Toimikunnan puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkion lisäksi kuukausipalkkio, jonka opetusministeriö vahvistaa asian oltua raha-asiain käsittelyssä valtiovarainministeriössä. Toimikunnan puheenjohtajan palkkion suuruutta vahvistettaessa on otettava huomioon, missä määrin hän pystyy vapautumaan päätoimeensa liittyvistä tehtävistä.


Keskustoimikunnan puheenjohtajalle, keskustoimikunnan, toimikunnan ja jaoston sihteerille sekä jaoston jäsenenä tai esittelijänä toimivalle hallintoviraston virkamiehelle tai työsopimussuhteiselle toimihenkilölle suoritetaan kokouspalkkioita kuitenkin vain, mikäli kokous on ainakin osaksi pidetty virka-ajan ulkopuolella.

50 a §

Keskustoimikunnan puheenjohtajaa, tutkijaprofessoria, hallintojohtajaa ja tutkimusjohtajaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.