513/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1987

Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta

Suomen Pankki on 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun valuuttalain (954/85) ja sen täytäntöönpanosta samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen (955/85) nojalla

kumonnut mainitun päätöksen soveltamisesta samana päivänä antamansa päätöksen (979/85) 4 luvun 5§:n 2 momentin ja 10 luvun 2§:n, näistä 4 luvun 5§:n 2 momentin sellaisena kuin se on 18 päivänä huhtikuuta 1986 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (344/86),

muuttanut mainitun päätöksen 3 luvun 9§:n, 4 luvun 6§:n, 5 luvun 1§:n, 6 luvun 1§:n 1 momentin, 2§:n 1 momentin, 3§:n, 7§:n 2 momentin ja 8§:n, 7 luvun 1§:n 3 momentin, 2, 3, 4, 5 ja 9§:n, 8 luvun 1§:n ja 11 luvun 2§:n, näistä 3 luvun 9§:n, 4 luvun 6§:n, 5 luvun 1§:n, 6 luvun 2§:n 1 momentin ja 7§:n 2 momentin, 7 luvun 1§:n 3 momentin, 5 ja 9§:n sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä huhtikuuta 1986 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (344/86) ja 7 luvun 3§:n sellaisena kuin se on 13 päivänä kesäkuuta 1986 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (503/86), sekä

lisännyt 5 luvun 2§:ään uuden 2 momentin, 6 lukuun uuden 5a §:n, mainittuun päätökseen uuden 6a luvun ja 7 lukuun uuden 8a §:n, seuraavasti

3 luku

Valuutan kotiuttaminen

9 §

Kotiuttamisvelvollisuus ei koske 7 luvun 3§:n 2 momentissa mainittuja ulkomaisten arvopapereiden tuottoja ja myyntituloja eikä 8 luvun 1 ja 2§:ssä mainittuja rahalaitossaamisia eikä myöskään Suomessa asuvan Suomessa olevia maksuvälineitä, joiden arvo on enintään 10 000 Suomen markkaa.

4 luku

Maksuvälineiden, arvopapereiden ja saamis- todisteiden maastavienti ja lähettäminen

6 §

Maasta saa viedä tai lähettää pankkikirjoja ja muita saamistodisteita, joiden hallussapito perustuu valuuttamääräysten sallimiin Suomessa asuvan ja ulkomailla asuvan välisiin valuuttatoimiin.

5 luku

Juoksevat valuuttatoimet

1 §

Seuraavat valuuttatoimet edellyttävät maksun aiheen toteamiseksi Suomen Pankin erityislupaa:

a) ulkomailta Suomeen tuotavan tavaran maksaminen tähän tarkoitukseen hankitulla Suomesta mukana vietävällä valuutalla, jos yksittäisen tavaraostoksen arvo ylittää 100 000 Suomen markkaa, tai matkavaluutalla, jos yksittäisen tavaraostoksen arvo ylittää 10 000 Suomen markkaa;

b) ulkomailla asuvan omistaman yli 100 000 Suomen markan arvoisen tavaran vuokraaminen, jos vuokra-aika ylittää kuusi kuukautta tavaran tullauksesta tai, mikäli tavaraa ei tuoda Suomeen, sopimuksen tekemisestä; lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos kyseessä ovat Suomen ja ulkomaiden väliseen kuljetustoimintaan liittyvät, tavanmukaisiin aika- tai muihin rahtaussopimuksiin perustuvat rahdit tai lastaus-, purkaus-, nosto- ja siirtokaluston sekä konttien vuokrat taikka elokuvavuokrat;

c) muut juoksevat valuuttatoimet, jos valuutan hankinnan tai kotiuttamisen yhteydessä valuuttapankille tai sen lukuun toimivalle muulle pankille ei esitetä tämän päätöksen 2 luvun 4§:ssä ja 3 luvun 3§:ssä tarkoitettuja selvityksiä.

2 §

Kahdenvälisten maksusopimusten vuoksi myös projektiviennin tai muihin vientikaupan alihankintoihin liittyvät valuuttatoimet edellyttävät Suomen Pankin erityislupaa, jos tavara on toimitettu tai toimitetaan maksusopimusmaahan.

6 luku

Luotot ja vakuudet

1 §

Kauppatapaan perustuvien ennakkomaksujen vastaanottaminen ulkomailla asuvalta ostajalta tavaroiden ja palveluiden viennissä ja kansainvälisessä välityskaupassa on sallittua ilman Suomen Pankin lupaa, edellyttäen että niistä ei makseta korkoa.


2 §

Kauppatapaan perustuvien ennakoiden maksaminen ulkomailla asuvalle myyjälle tavaroiden tuonnissa on sallittua, jos a) tavara on valmiina välittömästi toimitettavaksi Suomeen, b) kysymys on tilauksesta valmistettavista koneista ja laitteista ja ennakoiden arvo on enintään 75 % tavaran kauppahinnasta tai c) kauppahinta on enintään 100 000 Suomen markkaa.


3 §

Toimitusluoton vastaanottaminen ulkomailla asuvalta myyjältä tavaroiden ja palveluiden tuonnissa on sallittua, jos luottoaika on enintään kuusi kuukautta tai kauppahinta on enintään 100 000 Suomen markkaa. Tavaroiden tuonnissa luottoaika lasketaan alkavaksi tavaran tullauksesta, kaupintavarastosta ostettaessa kuitenkin kaupantekopäivästä, jos se on myöhäisempi kuin tullauspäivä.

5 a §

Projektiviejä tai suomalainen alihankkija saa ottaa vastaan ulkomailla asuvalta myyjältä toimitusluottoa, jos luottoaika on enintään 12 kuukautta.

7 §

Luoton antaminen ulkomailla asuvalle lähisukulaiselle ja luoton ottaminen ulkomailla asuvalta lähisukulaiselta on sallittua käyttötarkoituksesta riippumatta, jos lainamäärä on enintään 100 000 Suomen markkaa.

8 §

Ulkomailla asuvalta valuuttamääräysten sallimalla tavalla otetun luoton ehtojen mukaiset kuoletukset samoin kuin Suomeen muuttaneen henkilön ulkomailla asuessaan ottaman luoton ehtojen mukaiset kuoletukset ovat sallittuja.

6 a luku

Suorat sijoitukset

1 §

Enintään 30 miljoonan Suomen markan suorat sijoitukset ulkomaille ovat sallittuja Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.

7 luku

Arvopaperisijoitukset ja sijoitukset kiinteään omaisuuteen sekä tavarasijoitukset

1 §


Muille ulkomailla asuville saadaan myydä Helsingin Arvopaperipörssissä tai Suomen Pankin hyväksymillä OTC-markkinoilla Suomessa noteerattuja suomalaisia joukkovelkakirjoja, jos arvopaperit ostetaan aiemmin hankittujen suomalaisten joukkovelkakirjojen tuotoilla tai Helsingin Arvopaperipörssissä tai Suomen OTC-markkinoilla niiden myynnistä saaduilla tuloilla tai ulkomailla asuvan Suomesta maksettavilla palkkavaroilla tai eläkkeillä. Lisäksi edellytetään, että mainittuja tuottoja tai tuloja ei ole siirretty ulkomaille tai tileille, joilta ne voidaan vapaasti siirtää ulkomaille.

2 §

Suomalaisten arvopapereiden takaisin ostaminen ulkomailla asuvalta on sallittua, jos ulkomailla asuva on saanut arvopaperit haltuunsa valuuttamääräysten sallimalla tavalla tai Suomen Pankin erityisluvalla eikä tässä luvassa ole rajoituksia takaisin ostamiselle.

3 §

Ulkomailla julkisesti noteerattujen ulkomaisten arvopapereiden ostaminen ulkomailla asuvalta, valuuttapankilta tai muulta arvopapereiden välittäjältä on sallittua, jos Suomesta arvopapereiden hankintaan siirrettävien varojen määrä yhdessä joko suoraan tai 8 luvun 1§:n 1 momentissa tarkoitetulle ulkomaiselle salkunhoitotilille ulkomaisten arvopapereiden hankintaan aiemmin siirrettyjen varojen kanssa on enintään 50 000 Suomen markkaa hankkijaa kohti. Sen lisäksi Suomesta saa siirtää arvopapereiden hankintaan määrän, joka on kotiutettu ulkomailta ulkomaisten arvopapereiden tuottoina ja myyntituloina tai saatu Suomesta ulkomaisten arvopapereiden myynnistä valuuttapankille tai muulle arvopapereiden välittäjälle.

Ulkomaisten arvopapereiden tuottoja ja myyntituloja saa käyttää kotiuttamatta ulkomaisten arvopapereiden hankkimiseen ulkomailla.

Suomessa asuva saa hankkia ulkomailla asuvalta Suomen Pankin erikseen hankittavaksi hyväksymiä ulkomaisia arvopapereita ilman 1 momentissa mainittua 50 000 Suomen markan rajoitusta. Lisäksi Suomessa asuva saa hankkia ilman mainittua rajoitusta Helsingin Arvopaperipörssistä tai Suomen Pankin hyväksymiltä OTC-markkinoilta ulkomaisia arvopapereita, jos Suomen Pankki on erikseen hyväksynyt niiden myynnin Suomessa asuvalle. Tässä momentissa mainittujen arvopapereiden tuotoilla ja niistä saaduilla myyntituloilla ei saa hankkia ulkomaisia arvopapereita ulkomailta.

4 §

Ulkomaisten arvopapereiden takaisin myyminen ulkomailla asuvalle on sallittua, jos arvopaperit on hankittu valuuttamääräysten sallimalla tavalla tai Suomen Pankin erityisluvalla. Suomen Pankki voi kuitenkin asettaa erikseen rajoituksia tämän luvun 3§:n 3 momentissa tarkoitettujen tai Suomen Pankin erityisluvalla hankittujen arvopapereiden takaisin myymiselle.

5 §

Valuuttamääräysten sallimalla tavalla Suomessa asuvan omistukseen tulleiden ulkomaisten arvopapereiden ostaminen ja myyminen Suomessa asuvien kesken on sallittua. Ulkomaisten arvopapereiden ostamista valuuttapankilta tai muulta arvopapereiden välittäjältä koskevat kuitenkin tämän luvun 3§:n 1 momentissa olevat rajoitukset. Suomalaisilta vakuutusyhtiöiltä Suomessa asuva saa ostaa vain tämän luvun 3§:n 3 momentissa mainittuja ulkomaisia arvopapereita.

8 a §

Ulkomailla sijaitsevan asunnon, asuntoon tai asunnon osa-aikakäyttöön oikeuttavan osuuden ostaminen tai asunnon rakentamista varten tontin ostaminen ulkomailla asuvalta on sallittua, jos kokonaishinta on enintään 600 000 miljoona Suomen markkaa ja jos hankinnassa noudatetaan Suomen Pankin erikseen antamia määräyksiä.

Kauppatavan mukaisen käsirahan antaminen 1 momentissa mainittua hankintaa varten on sallittua.

Ulkomailla sijaitsevan omistusasunnon perusparannuksiin saa siirtää kerrallaan enintään 100 000 Suomen markkaa.

9 §

Valuuttaa saadaan siirtää ulkomailta ostettavien ja sinne jäävien tavaroiden, ei kuitenkaan jalometallien, jalokivien tai vastaavien, maksamiseksi, jos yksittäisen tavaraostoksen arvo on enintään 100 000 Suomen markkaa.

8 luku

Suomessa asuvan tilit ulkomailla ja vaihdettavat tilit Suomessa

1 §

Suomessa asuva saa siirtää Suomesta ulkomaisessa rahalaitoksessa olevalle salkunhoitotililleen varoja yhdessä 7 luvun 3§:n 1 momentin mukaisesti Suomesta suoraan ulkomaisten arvopapereiden hankintaan siirrettyjen varojen kanssa enintään 50 000 Suomen markan arvosta. Tilillä saa kotiuttamatta pitää mainittujen varojen lisäksi 7 luvun 3§:n 2 momentissa tarkoitetut ulkomaisten arvopapereiden tuotot ja myyntitulot sekä tilivaroille kasvaneet korot. Tilivaroja saa käyttää ainoastaan 7 luvun 3§:n 1 momentissa tarkoitettujen ulkomaisten arvopapereiden hankintaan.

Suomessa asuva saa jättää kotiuttamatta ja siirtää Suomesta ulkomaisissa rahalaitoksissa oleville muille tileilleen varoja, edellyttäen että mainittujen varojen yhteismäärä tileillä on enintään 10 000 Suomen markkaa. Tileillä saa pitää lisäksi tilivaroille kertyneet korot. Mainittuja tilivaroja saa kotiuttamatta käyttää ulkomailla valuuttatoimiin, jotka valuuttamääräyksissä sallitaan.

11 luku

Muut pääomanliikkeet

2 §

Ulkomaille pysyvästi muuttava henkilö tai ulkomailla jo asuva henkilö saa siirtää Suomessa olevat nettovaransa ulkomaille Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1987.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1987

Suomen Pankki


Rolf Kullberg Johtokunnan puheenjohtaja


Seppo Lindblom Johtokunnan jäsen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.