477/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Asetus tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta

Oikeusministerin esittelystä säädetään tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (474/87) 11 §:n nojalla:

1 luku

Tietosuojalautakunnan ja tietosuojavaltuutetun tehtävät

1 §

Tietosuojalautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista henkilörekisterilain (471/87) 22 ja 35-37§:ssä tarkoitetut asiat.

Tietosuojalautakunnan tulee lisäksi seurata henkilörekisterilainsäädännön kehittämistarvetta sekä muita henkilörekistereihin liittyviä periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä ja antaa näissä asioissa lausuntoja sekä tehdä tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita.

2 §

Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on:

1)käsitellä ja ratkaista henkilörekistereitä koskevat asiat siten kuin henkilörekisterilain 33-36§:ssä on säädetty sekä hoitaa muut henkilörekisterilaista johtuvat tehtävät;

2)valvoa henkilötietojen keräämisen ja niiden henkilörekisteriin tallettamisen, henkilörekisterien käytön sekä henkilötietojen luovuttamisen lainmukaisuutta;

3)antaa ohjeita ja neuvoja henkilötietojen keräämistä ja niiden henkilörekisteriin tallettamista samoin kuin henkilörekisterien käyttöä ja suojaamista sekä henkilötietojen luovuttamista koskevista seikoista;

4)seurata henkilörekisterikäytännön yleistä kehitystä;

5)huolehtia toimialaansa kuuluvasta tiedotustoiminnasta;

6)huolehtia henkilörekisterien sääntelyyn ja valvontaan liittyvistä kansainvälisistä asioista ja yhteistyöstä; sekä

7)pitää luetteloa sille toimitetuista ilmoituksista.

3 §

Tietosuojavaltuutetun on vuosittain annettava toiminnastaan oikeusministeriölle kertomus, joka sisältää tietoja kertomusvuonna tietosuojavaltuutetun toimistossa ja tietosuojalautakunnassa käsitellyistä asioista. Lisäksi kertomuksessa on oltava selostus havainnoista henkilörekisterilainsäädännön noudattamisesta ja sen uudistamistarpeista.

2 luku

Asioiden käsittely

4 §

Tietosuojalautakunnan kutsuu kokoon lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Asioiden käsittely tietosuojalautakunnassa tapahtuu lautakunnan sihteerin esittelystä.

5 §

Lautakunnan toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja varmentaa lautakunnan sihteeri.

3 luku

Kelpoisuusehdot sekä viran tai tehtävän täyttäminen

6 §

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimistopäälliköltä vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Toimistopäällikön nimittää valtioneuvosto.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ylitarkastajalta, tarkastajalta ja esittelijältä samoin kuin tietosuojalautakunnan päätoimiselta sihteeriltä vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja muilta virkamiehiltä sellainen kyky ja taito kuin tehtävän hoitaminen edellyttää. Ylitarkastajan nimittää valtioneuvosto sekä tarkastajan ja esittelijän oikeusministeriö. Muun virkamiehen nimittää ja työsopimussuhteessa olevan henkilöstön ottaa tietosuojavaltuutettu.

7 §

Tietosuojavaltuutetulle myöntää virkavapauden enintään kolmeksi kuukaudeksi vuodessa oikeusministeriö ja sitä pitemmäksi ajaksi valtioneuvosto. Toimistopäällikölle ja ylitarkastajalle myöntää virkavapauden enintään kolmeksi kuukaudeksi vuodessa tietosuojavaltuutettu ja sitä pitemmäksi ajaksi oikeusministeriö. Toimiston muille virkamiehille myöntää virkavapauden tietosuojavaltuutettu.

8 §

Eron tietosuojalautakunnan jäsenyydestä ja varajäsenyydestä sekä tietosuojavaltuutetun virasta ja toimiston virasta myöntää se viranomainen, jolle viran täyttäminen tai jäseneksi määrääminen kuuluu.

4 luku

Palkkiot

9 §

Tietosuojalautakunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet saavat palkkiota oikeusministeriön vahvistamien yleisten perusteiden mukaan. Ennen palkkioiden vahvistamista tulee asiasta pyytää valtiovarainministeriön lausunto.

10 §

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain (474/87) 5§:ssä tarkoitetusta lausunnosta suoritetaan korvaus oikeusministeriön vahvistamien yleisten perusteiden mukaan. Ennen perusteiden vahvistamista tulee asiassa pyytää valtiovarainministeriön lausunto.

5 luku

Erinäiset säännökset

11 §

Tietosuojalautakuntaan sovelletaan valtion komiteoista annettuja määräyksiä, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

12 §

Oikeusministeriö voi vahvistaa tietosuojalautakunnan esityksestä lautakunnan ja tietosuojavaltuutetun esityksestä toimiston työjärjestyksen.

13 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1987.

Asetuksen 1§:n 1 momenttia, 2§:n 1 ja 2 kohtaa sekä 3§:ää sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.