425/1987

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1987

Asetus jätehuoltoasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun jätehuoltoasetuksen (307/79) 13 ja 13 c§ sekä 19§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 13§ ja 19§:n 1 momentti 19 päivänä syyskuuta 1986 annetussa asetuksessa (688/86) ja 13 c§ 13 päivänä helmikuuta 1981 annetussa asetuksessa (118/81), sekä

lisätään 7 ja 12§:n edelle uudet alaotsikot, asetukseen uusi 12 a§ sekä 13, 13 a ja 13 c§:n edelle uudet alaotsikot, seuraavasti:

Jätteiden käsittelypaikat
7 §

Jätehuoltosuunnitelma
12 §

12 a §

Jätehuoltosuunnitelma liitteineen on toimitettava ympäristönsuojelulautakunnalle vähintään kolme kuukautta ennen jätettä kiinteistöllä tuottavan toiminnan tai jätteen käsittelyn aloittamista.

Ympäristönsuojelulautakunnan ja jätehuollon järjestämisestä vastuussa olevan kunnan toimielimen on jätehuoltosuunnitelmaa koskevissa asioissa oltava yhteistyössä keskenään.

Jos suunnitelma edellyttää lääninhallituksen hyväksymistä, on ympäristönsuojelulautakunnan annettava siitä oma lausuntonsa ja toimitettava suunnitelma lausuntoineen lääninhallituksen hyväksyttäväksi.

Jätehuoltoilmoitus
13 §

Jätehuoltolain 21 a§:ssä tarkoitettu ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoituksessa on selvitettävä:

1)kiinteistön haltijan tai muun ilmoituksentekijän nimi, kotipaikka ja osoite;

2)paikka, jossa jäte on syntynyt;

3)jätteen syntytapa, laji, laatu ja määrä; sekä

4)miten jätehuolto järjestetään.

Ympäristönsuojelulautakunnan on ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisissä tapauksissa viipymättä toimitettava jäljennös ilmoituksesta lääninhallitukselle.

Ongelmajätteiden käsittelylupa
13 a §

Ongelmajätteiden tuonti-, vienti- ja kauttakuljetusilmoitus
13 c §

Jätehuoltolain 23 f§:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoituksessa on selvitettävä:

1)ilmoituksen tekijän nimi, ammatti, kotipaikka ja osoite;

2)maahan tuotavan tai maasta vietävän taikka Suomen alueen kautta kuljetettavan ongelmajätteen laji, laatu ja määrä; sekä

3)mistä ongelmajäte on peräisin ja mihin se on tarkoitus toimittaa.

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys:

1)ongelmajätteen kuljetuksesta ja mahdollisesta välivarastoinnista;

2)ongelmajätteen käsittelypaikasta ja -tavasta; sekä

3)muista seikoista, joilla saattaa olla merkitystä ilmoitusta käsiteltäessä.

19 §

Valtion teknillinen tutkimuskeskus ja vesi- ja ympäristöhallitus antavat jätehuoltolain 2 luvussa tarkoitetuille valvontaviranomaisille lausuntoja jätehuoltoa sekä jätteiden uudelleen- tai muuta hyötykäyttöä koskevista seikoista ja toimivat muullakin tavoin näitä viranomaisia avustavina asiantuntijaeliminä edellä tarkoitetuissa asioissa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.