419/1987

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1987

Laki iltalukiolain 18 ja 21§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun iltalukiolain (478/83) 18 § ja 21 §:n 1 ja 2 momentti sekä

lisätään 21 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

18 §

Iltalukion viroista, viranhaltijoista ja tuntiopettajista on vastaavasti voimassa, mitä lukion viroista, viranhaltijoista ja tuntiopettajista on säädetty lukiolain 29, 30, 30 a, 30 b, 31, 32, 32 a-32 e, 33, 34, 34 a, 35, 36, 36 a-36 g, 37-46, 58 a ja 67 §:ssä.

21 §

Yksityisestä iltalukiosta on vastaavasti voimassa, mitä tämän lain 2, 3 ja 7-15§:ssä, 16§:n 2 momentissa, 22 ja 23§:ssä, 28§:n 1 momentissa ja 30§:ssä sekä lukiolain 8-10§:ssä, 11§:n 1 ja 3 momentissa, 12 ja 13§:ssä, 52§:n 1 momentissa ja 54§:ssä on säädetty.

Yksityisen iltalukion toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista on soveltuvin osin voimassa, mitä lukiolain 29 §:n 2 ja 3 momentissa, 30, 30 a, 30 b, 32, 32 a-32 e, 33, 34 a, 36, 36 a-36 g, 37-40, 43, 44 ja 58 a §:ssä on säädetty lukion viroista, viranhaltijoista ja tuntiopettajista. Yksityisen iltalukion, yksityisen lukion ja peruskoulua korvaavan koulun yhteisen rehtorin virasta on soveltuvin osin voimassa, mitä peruskoululain (476/83) 78 §:n 5 momentissa on säädetty.

Koululautakunnalle 1 ja 2 momentissa mainituissa säännöksissä säädetyt tehtävät hoitaa yksityisen iltalukion johtokunta. Mitä 1 ja 2 momentissa mainituissa lainkohdissa on säädetty koululautakunnasta, on voimassa yksityisen iltalukion johtokunnasta. Toimenhaltija voidaan lukiolain 30§:n 1 momentin, 30 a§:n 1 momentin ja 30 b§:n nojalla siirtää iltalukion, lukion tai sen iltalinjan virkaan vain, jos saman ylläpitäjän yksityisessä iltalukiossa, lukiossa, sen iltalinjalla tai peruskoulua korvaavassa koulussa ei ole soveltuvaa tointa, johon toimenhaltija voidaan siirtää.

Yksityisen iltalukion toimenhaltijaa tai tuntiopettajaa koskevaa lukiolain 36 f§:ssä tarkoitetun hakemuksen tekee yksityisen iltalukion johtokunta. Yksityisen iltalukion toimenhaltijan siirtää saman ylläpitäjän yksityisen iltalukion, lukion, sen iltalinjan tai peruskoulua korvaavan koulun toimeen johtokunta, joka nimittää toimeen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Iltalukion ja kunnan lukion iltalinjan vakinaisen viranhaltijan sekä yksityisen iltalukion ja yksityisen lukion iltalinjan vakinaisen toimenhaltijan irtisanomisajasta on voimassa, mitä valtion virkamieslain voimaanpanolain (756/86) 30§:ssä on säädetty vakinaisen virkamiehen irtisanomisajasta.

Tuntiopettajan ja viran tai toimen väliaikaisen hoitajan irtisanomisaika on 14 päivää. Jos koululautakunta tai yksityisen iltalukion taikka yksityisen lukion johtokunta irtisanoo tuntiopettajan, on irtisanomisaika kuitenkin yksi kuukausi.

Hallituksen esitys 245/86
Sivistysvaliok. miet. 11/86
Suuren valiok. miet. 274/86

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.