417/1987

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1987

Laki peruskoululain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 67 §, 71 §:n 2 momentti, 78 §:n 3 momentti ja 101 §:n 4 momentti,

näistä 78 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (614/85),

muutetaan 56 §:n 1-4 momentti, 62 §:n 1 momentti, 63-65, 69, 79 ja 91§ sekä 101 §:n 5 momentti,

näistä 69 ja 79 § sellaisina kuin ne ovat osittain muutettuina mainitulla 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetulla lailla, sekä

lisätään lakiin uusi 56 a, 56 b, 58 a-58 e, 60 a ja 62 a-62 g §, 66 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä lakiin uusi 78 a § seuraavasti:

56 §

Vakinainen opettaja, jonka virka lakkautetaan, on siirrettävä samassa kunnassa avoinna olevaan hänelle soveltuvaan toiseen peruskoulun opettajanvirkaan. Jollei opettajanvirkaa ole avoinna samassa kunnassa, hänet voidaan siirtää vastaavaan virkaan muualle. Asianomaisen opettajan suostumuksella ja sen mukaan kuin asetuksella säädetään, hänet voidaan siirtää myös toisen kunnan peruskoulun opettajanvirkaan, vaikka omassa kunnassa on hänelle soveltuva opettajanvirka avoinna.

Jos vakinaista opettajaa ei ole voitu siirtää toiseen saman tai muun kunnan peruskoulun opettajanvirkaan, hänet voidaan suostumuksellaan siirtää kunnan, kuntainliiton tai valtion muun oppilaitoksen taikka kunnan, kuntainliiton tai valtion muuhun hänelle soveltuvaan virkaan.

Jos vakinaista opettajaa ei ole voitu siirtää hänelle soveltuvaan opettajanvirkaan, kouluhallitus voi määrätä hänet hänen suostumuksellaan viran väliaikaisena hoitajana hoitamaan peruskoulun virkaa, vaikkei hän täytä virkaan vaadittuja kelpoisuusehtoja.

Jos opettajanvirka piirijaon tai kuntajaon muuttamisen tai koulujen yhdistämisen vuoksi muutetaan toisen koulun tai kunnan viraksi, siirretään vakinainen opettaja muutettuun virkaan.


56 a §

Vakinainen viranhaltija voidaan siirtää toiseen peruskoulun virkaan, jota voidaan pitää hänelle sopivana:

1) jos hän ei sairauden, vian tai vamman vuoksi enää kykene asianmukaisesti suorittamaan virkatehtäviään; tai

2) jos siirtämisellä voidaan ehkäistä hänen työkykynsä alenemista tai edistää hänen jo alentuneen työkykynsä palautumista.

Jos vakinaista viranhaltijaa ei ole voitu 1 momentin nojalla siirtää toiseen peruskoulun virkaan, hänet voidaan suostumuksellaan siirtää kunnan, kuntainliiton tai valtion muun oppilaitoksen taikka kunnan, kuntainliiton tai valtion muuhun hänelle soveltuvaan virkaan.

56 b §

Vakinainen viranhaltija voidaan siirtää toiseen peruskoulun virkaan myös muusta kuin 56 ja 56 a§:ssä mainitusta, viranhoidollisiin näkökohtiin perustuvasta hyväksyttävästä syystä, jos hän on antanut siirtämiseen suostumuksensa.

58 a §

Kun vakinainen viranhaltija 56, 56 a tai 56 b§:n nojalla siirretään toiseen virkaan, saadaan virka täyttää haettavaksi julistamatta.

Ennen kuin vakinaisen viranhaltijan toiseen virkaan siirtämisestä tehdään päätös, hänelle on varattava tilaisuus asetetussa kohtuullisessa määräajassa tulla kuulluksi.

Viranhaltijan siirtää oman kunnan oppilaitoksen virkaan kunnanhallitus. Toisen kunnan, kuntainliiton tai valtion oppilaitoksen virkaan siirtää se keskusvirasto, jonka alainen oppilaitos on. Kunnan, kuntainliiton ja valtion muuhun virkaan siirtää nimittävä viranomainen. Jos kunnan tai kuntainliiton virkaan nimittävä viranomainen on lautakunta tai muu kunnanhallituksen tai liittohallituksen alainen viranomainen, viranhaltijan siirtää kuitenkin kunnanhallitus tai liittohallitus.

Milloin kunnanhallitus on 56 a§:n 1 momentin nojalla siirtänyt viranhaltijan, on päätös alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi, jos viranhaltija 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta sitä kirjallisesti vaatii kunnanhallitukselta.

58 b §

Peruskoulun viran vakinaisena haltijana olleen henkilön, joka on irtisanottu peruskoulun viran lakkauttamisen vuoksi, voi asianomainen keskusvirasto nimittää alaisensa oppilaitoksen sellaiseen virkaan, jonka kelpoisuusehdot hän täyttää. Virka saadaan tällöin täyttää sitä haettavaksi julistamatta.

Peruskoulun viran vakinaisena haltijana ollut henkilö saadaan nimittää peruskoulun virkaan sitä haettavaksi julistamatta, jos:

1) hän saa peruskoulun palveluksen perusteella työkyvyttömyyseläkettä ja hänet ennen eläkeiän saavuttamista todetaan ansiotyöhön kykeneväksi; tai

2) hän saa peruskoulun palveluksen perusteella työttömyyseläkettä.

58 c §

Kouluhallitus tai ammattikasvatushallitus voi sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään määrätä, että jokin tai joitakin sen alaisen oppilaitoksen avoimia virkoja on jätettävä täyttämättä, kunnes on selvitetty, voidaanko 58 b§:ssä tarkoitettu henkilö siirtää tai nimittää johonkin niistä.

58 d §

Peruskoulun viran vakinaisena haltijana olleelle henkilölle, jonka virka on lakkautettu ja jota ei ole voitu välittömästi siirtää toiseen virkaan, voidaan milloin se uudelleen sijoittamista varten katsotaan asianmukaiseksi ja tarpeelliseksi, järjestää tarkoituksenmukaista jatko- ja täydennyskoulutusta ja tarvittaessa uudelleenkoulutusta.

58 e §

Viranhaltijoita ja tuntiopettajia on kohdeltava virkasuhteessa tasapuolisesti. Viranhaltijaa ja tuntiopettajaa ei saa perusteettomasti asettaa toisiin viranhaltijoihin ja tuntiopettajiin nähden eri asemaan syntyperän, uskonnon, iän, poliittisen tai ammattiyhdistystoiminnan taikka muun näihin verrattavan syyn vuoksi.

Viranhakijaa tai tuntiopettajaksi hakevaa ei saa perusteettomasti asettaa eri asemaan toisiin hakijoihin nähden 1 momentissa mainittujen syiden perusteella.

Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten tasa-arvosta annetussa laissa (609/86).

60 a §

Jos peruskoulun vakinainen viranhaltija tämän lain nojalla on siirretty toiseen päätoimiseen kunnan, kuntainliiton tai valtion virkaan, josta hänen peruspalkkansa, ikälisänsä, palvelulisänsä ja määrävuosikorotuksensa on pienempi kuin hänen entisestä virastaan kulloinkin suoritettava peruspalkka, ikälisä, palvelulisä, määrävuosikorotus ja säännöksiin tai määräyksiin perustuva henkilökohtainen palkanlisä, erotus on suoritettava hänelle peruspalkaksi luettavana henkilökohtaisena lisäpalkkiona.

62 §

Viranhaltijan virkavapauden myöntää koululautakunta. Virkavapaus voidaan myöntää myös osittaisena.


62 a §

Koululautakunta tai vakinainen viranhaltija voi irtisanoa virkasuhteen päättymään irtisanomisajan kuluttua. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Koululautakunta ei kuitenkaan saa irtisanoa vakinaista viranhaltijaa, ellei irtisanominen perustu siihen että:

1) asianomainen virka lakkautetaan;

2) viranhaltija ei enää kykene asianmukaisesti suorittamaan tehtäviään; tai

3) viranhaltija toimii jatkuvasti tai olennaisesti vastoin virkavelvollisuuksiaan taikka jatkuvasti tai olennaisesti laiminlyö niitä.

Edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu syy ei ole ainakaan:

1) sairaus, vika tai vamma, paitsi jos siitä on ollut seurauksena viranhaltijan työkyvyn olennainen ja pysyvä heikentyminen ja viranhaltijalla on sen perusteella oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen;

2) raskaus ja synnytys;

3) osallistuminen viranhaltijayhdistyksen päätöksen perusteella yhdistyksen toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen; eikä

4) viranhaltijan poliittiset, uskonnolliset tai muut mielipiteet eikä osallistuminen yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan.

Koululautakunta ei myöskään saa irtisanoa viranhaltijaa aikana, joksi hänelle on myönnetty virkavapautta raskauden ja synnytyksen vuoksi eikä myöskään, saatuaan tietää viranhaltijan olevan raskaana, irtisanoa virkasuhdetta päättymään sanotun virkavapauden alkaessa tai aikana.

62 b §

Koululautakunta tai tuntiopettaja voi irtisanoa virkasuhteen päättymään irtisanomisajan kuluttua.

Koululautakunta voi irtisanoa tuntiopettajan, kun siihen on syytä.

Määräajaksi otetun tuntiopettajan virkasuhde päättyy ilman irtisanomista, kun määräaika on kulunut loppuun, jollei virkasuhde irtisanomisen johdosta ole päättynyt sitä ennen.

62 c §

Koululautakunta tai viran väliaikainen hoitaja voi irtisanoa virkasuhteen päättymään irtisanomisajan kuluttua.

Koululautakunta voi, sen estämättä mitä irtisanomisen perusteista on 62 a§:ssä säädetty, irtisanoa viran väliaikaisen hoitajan, kun siihen on syytä.

Määräajaksi otetun viran väliaikaisen hoitajan virkasuhde päättyy ilman irtisanomista, kun määräaika on kulunut loppuun, jollei virkasuhde irtisanomisen johdosta ole päättynyt sitä ennen.

62 d §

Ennen kuin viranhaltija tai tuntiopettaja irtisanotaan, hänelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Koululautakunta voi ennen irtisanomisajan loppuun kulumista peruuttaa irtisanomisen, jos viranhaltija tai tuntiopettaja antaa siihen suostumuksen. Viranhaltija tai tuntiopettaja ei saa peruuttaa irtisanoutumistaan, ellei koululautakunta anna siihen suostumusta.

Viranhaltijan ja tuntiopettajan irtisanoutumisesta on koululautakunnan annettava hänelle todistus.

62 e §

Asianomaisen pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen kuulemisesta, ennen kuin viranhaltijan toiseen virkaan siirtämisestä tai viranhaltijan tai tuntiopettajan irtisanomisesta taikka virantoimituksesta pidättämisestä tehdään päätös, säädetään asetuksella.

62 f §

Kouluhallitus voi kunnan hakemuksesta asianomaisen vakinaisen viranhaltijan suostumuksella enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan antaa luvan viranhaltijaa avustavan henkilön ottamiseen, jos tämän avulla sekä työolosuhteiden järjestelyllä, apuvälineillä ja muilla vastaavilla tukitoimilla voidaan poistaa viran hoitoa haittaavat esteet, jotka johtuvat viranhaltijan työkyvyn olennaisesta ja pysyvästä heikentymisestä ja joiden vuoksi hän olisi irtisanottavissa 62 a§:n 2 momentin perusteella.

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee soveltuvin osin viran väliaikaista hoitajaa ja tuntiopettajaa.

Kunnan tulee liittää 1 momentissa mainittuun hakemukseen asiakirjat, joista ilmenevät täysipainoisen viran tai tehtävien hoidon jatkamisen edellytykset sekä selvitys edellä mainituista tukitoimista ja niiden antamista mahdollisuuksista esteiden poistamiseen. Kouluhallitus voi peruuttaa luvan, jos siihen on syytä.

62 g §

Viranhaltijalle, jonka pitkäaikainen palvelus rehtorina, opettajana tai oppilaskodinhoitajana on päättynyt sen johdosta, että hänet on irtisanottu viran lakkauttamisen vuoksi, ja jonka uudelleen työhön sijoittuminen on iän tai muun syyn vuoksi vaikeaa, suoritetaan erorahaa. Sama koskee soveltuvin osin tuntiopettajaa, sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Viran vakinaiselle haltijalle, jolle on myönnetty eroraha, voidaan harkinnan mukaan lisäksi suorittaa toistuvaa korvausta. Toistuvan korvauksen määrä vahvistetaan harkinnan mukaan kussakin tapauksessa erikseen sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Toistuvan korvauksen määrä ei kuitenkaan saa ylittää kahta kolmasosaa viranhaltijalle viimeksi suoritetusta palkkauksesta.

Edellä 58 d§:ssä tarkoitettuun koulutukseen osoitetulle henkilölle suoritetaan tämän koulutuksen ajalta toistuvaa korvausta.

Asetuksella säädetään, mikä palvelus otetaan huomioon erorahaa ja toistuvaa korvausta myönnettäessä.

Valtiovarainministeriö voi erityisestä syystä myöntää määräämäkseen ajaksi toistuvan korvauksen muullekin kuin 2 momentissa tarkoitetulle viran vakinaiselle haltijalle ja vaikka toistuvan korvauksen myöntämiseen ei olisi asetuksella säädettyjä edellytyksiä.

Erorahaan ja toistuvaan korvaukseen ja niiden myöntämisen edellytyksiin noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä valtion virkamiesten osalta on voimassa. Erorahan sekä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun toistuvan korvauksen myöntää ja maksaa valtiokonttori valtion varoista.

63 §

Viranhaltijalle ja tuntiopettajalle, joka toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä, voidaan määrätä kurinpitorangaistus. Kurinpitorangaistuksia ovat:

1)kirjallinen varoitus;

2)virantoimituksesta erottaminen; sekä

3)viraltapano.

Virantoimituksesta erottaminen voidaan määrätä enintään kolmeksi kuukaudeksi.

64 §

Lääninhallituksen määräämä virkamies toimittaa kurinpitoasiassa tutkimuksen ja esittää tutkimuksen tuloksen ja mahdollisen rangaistusvaatimuksen koululautakunnalle, joka asianomaista kuultuaan ratkaisee asian.

Kurinpitorangaistusta ei saa määrätä, ellei rangaistusvaatimusta ole esitetty yhden vuoden kuluessa siitä, kun se seikka, joka olisi voinut aiheuttaa kurinpitomenettelyn, tuli lääninhallituksen tietoon.

65 §

Kurinpitomenettelyä ei saa panna vireille eikä kurinpitorangaistusta määrätä saman syyn johdosta, josta tuomioistuin on jo tuominnut rangaistukseen tai jonka johdosta nostetusta syytteestä tuomioistuin on vapauttanut viranhaltijan tai tuntiopettajan tai jättänyt hänet rangaistukseen tuomitsematta. Tämän estämättä viranhaltija tai tuntiopettaja voidaan kuitenkin kurinpitomenettelyä noudattaen panna viralta.

Viranhaltijaa tai tuntiopettajaa vastaan ei saa panna vireille kurinpitomenettelyä saman syyn johdosta, josta häntä vastaan on vireillä syyte tuomioistuimessa, niin kauan kuin syyte on tuomioistuimessa vireillä. Jos kurinpitomenettelyn aikana nostetaan tuomioistuimessa syyte saman syyn johdosta, joka on aiheuttanut kurinpitomenettelyn, on kurinpitomenettely keskeytettävä siksi ajaksi, kun syyte on vireillä.

Jollei kurinpitomenettelyä 2 momentissa mainituissa tapauksissa ole pantu vireille tai jatkettu kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tuomioistuimen päätös sai lainvoiman, raukeaa oikeus kurinpitomenettelyn vireillepanemiseen tai jatkamiseen.

66 §

Ennen virantoimituksesta pidättämistä on viranhaltijalle ja tuntiopettajalle varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei virantoimituksesta pidättämistä asian laadun vuoksi ole saatettava voimaan välittömästi.


69 §

Viranhaltijan ja tuntiopettajan yleinen eroamisikä on 67 vuotta.

Tämän lain 72§:n 2 momentissa tarkoitetun yleisaineiden aineenopettajan viran haltijan eroamisikä on kuitenkin 60 vuotta. Asetuksella voidaan säätää, että myös joissakin rehtorin- ja opettajanviroissa, joiden laatu sitä vaatii, eroamisikä on alle yleisen eroamisiän. Eroamisikää ei kuitenkaan saa määrätä 55 vuotta alemmaksi.

Viranhaltijan ja tuntiopettajan virkasuhde päättyy ilman irtisanomista heinäkuun 31 päivänä sinä vuonna, jona asianomainen saavuttaa eroamisiän. Lääninhallitus voi kuitenkin koululautakunnan esityksestä oikeuttaa hänet jatkamaan samassa virassa tai tehtävässä täysin lukuvuosin enintään kolme vuotta sen jälkeen, jos hänen on katsottava olevan vielä kykenevä hoitamaan virkaansa tai tehtäväänsä. Virkasuhteen päättymisestä on koululautakunnan annettava todistus.

Sen estämättä, mitä tässä pykälässä on säädetty, voidaan eroamisiän saavuttanut henkilö ottaa viran väliaikaiseksi hoitajaksi tai tuntiopettajaksi, jos opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä vaatii.

78 a §

Peruskoulua korvaavan koulun rehtorin ja opettajan toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista on soveltuvin osin voimassa, mitä 55 §:n 2 ja 3 momentissa, 56 §:n 1-3 momentissa, 56 a, 56 b, 58 ja 58 a-58 e §:ssä, 59 §:n 1 ja 2 momentissa, 60 a, 62, 62 a-62 g, 63-66 §:ssä, 69 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 70 ja 91 §:ssä on säädetty peruskoulun viroista, viranhaltijoista ja tuntiopettajista.

Koululautakunnalle 1 momentissa mainituissa säännöksissä säädetyt tehtävät hoitaa peruskoulua korvaavassa koulussa sen johtokunta. Mitä 1 momentissa mainituissa lainkohdissa on säädetty koululautakunnasta, on voimassa peruskoulua korvaavan koulun johtokunnasta. Toimenhaltija voidaan 56 §:n 1 momentin, 56 a §:n 1 momentin ja 56 b §:n nojalla siirtää peruskoulun virkaan vain, jos saman ylläpitäjän peruskoulua korvaavassa koulussa tai yksityisessä lukiossa, sen iltalinjalla tai iltalukiossa ei ole soveltuvaa tointa, johon toimenhaltija voidaan siirtää.

Peruskoulua korvaavan koulun toimenhaltijaa tai tuntiopettajaa koskevan 62 f§:ssä tarkoitetun hakemuksen tekee koulun johtokunta. Peruskoulua korvaavan koulun toimenhaltijan saman ylläpitäjän peruskoulua korvaavan koulun tai yksityisen lukion, sen iltalinjan taikka iltalukion toimeen siirtää toimeen nimittävä johtokunta.

79 §

Sen lisäksi, mitä 78 ja 78 a§:ssä on säädetty, voidaan asetuksella säätää peruskoulua korvaavasta koulusta, sen toimenhaltijoista ja tuntiopettajista, oppilaista sekä muustakin koulun toiminnan järjestämisestä.

Peruskoulua korvaavan koulun johtokunnalle 78 ja 78 a§:n mukaan kuuluva tehtävä voidaan asetuksella tai sen nojalla ohjesäännössä määrätä koulun rehtorin tehtäväksi.

91 §

Milloin vakinainen viranhaltija siirretään tämän lain nojalla muuhun virkaan ja viranhaltija joutuu muuttamaan toiseen kuntaan, korvataan hänen muuttokustannuksensa valtion varoista.

101 §

Edellä 1-3 momentissa tarkoitettu siirto voidaan suorittaa, vaikkei asianomainen henkilö täytä uuden viran tai tehtävän kelpoisuusehtoja, jos hänet katsotaan kykeneväksi virkaa tai tehtävää hoitamaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Jos virka, jonka vakinaisena haltijana viranhaltija on tämän lain voimaan tullessa, lakkaa ennen kuin viisi vuotta on kulunut tämän lain voimaantulosta, viranhaltijaan ei sovelleta 58 d ja 62 g§:ää, vaan häneen sovelletaan edelleen, mitä lakkautuspalkasta on voimassa tämän lain voimaan tullessa.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun viranhaltijaan sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä, jos hän ennen sitä päivää, josta lukien virka lakkautetaan, kirjallisesti ilmoittaa kunnanhallitukselle niin haluavansa. Tätä ilmoitusta ei saa peruuttaa.

Kouluhallituksen on pidettävä lakkautuspalkalle asetetuista luetteloa, josta heidän ikänsä, tutkintonsa ja aikaisempi virkatoimintansa selviävät.

Lakkautuspalkalla oleva viranhaltija on velvollinen ottamaan hänelle tarjotun viran vastaan seuraavan kuukauden 1 päivänä sen jälkeen, kun viran vastaanottamiseen velvoittava päätös on annettu hänelle tiedoksi.

Tämän lain voimaan tullessa lakkautuspalkalla olevaan viranhaltijaan ja 2 momentissa mainittuun viranhaltijaan sovelletaan soveltuvin osin valtion virkamieslain voimaanpanolain (756/86) 15§:n 3 momenttia ja 16 §:ää. Sen lisäksi, mitä mainitun lain 16 §:n 1 momentissa on säädetty valtion virkamieslain soveltamisesta valtion virkaan nimitetyn tai siirretyn oikeudesta lakkautuspalkkaan, sovelletaan tätä lakia, lukiolakia tai iltalukiolakia viranhaltijaan, joka on nimitetty tai siirretty peruskoulun, lukion, sen iltalinjan tai iltalukion virkaan.

Peruskoulun vakinaisen viranhaltijan sekä peruskoulua korvaavan koulun vakinaisen toimenhaltijan irtisanomisajasta on voimassa, mitä valtion virkamieslain voimaanpanolain 30 §:ssä on säädetty vakinaisen virkamiehen irtisanomisajasta.

Tuntiopettajan ja viran tai toimen väliaikaisen hoitajan irtisanomisaika on 14 päivää. Jos koululautakunta tai peruskoulua korvaavan koulun johtokunta irtisanoo tuntiopettajan, on irtisanomisaika kuitenkin yksi kuukausi.

Hallituksen esitys 245/86
Sivistysvaliok. miet. 11/86
Suuren valiok. miet. 274/86

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.