413/1987

Annettu Helsingissä 16 päivänä 1987.

Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista 5 päivänä joulukuuta 1929 annetun lain (379/29) 10, 46 ja 48§, näistä 10 § sellaisena kuin se on 28 päivänä huhtikuuta 1967 annetussa laissa (190/67), sekä

muutetaan 8 ja 9 § sekä 50 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 28 päivänä huhtikuuta 1967 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

8 §

Avioeroa koskeva asia voidaan tutkia Suomessa, jos:

1)jommallakummalla puolisolla on kotipaikka Suomessa; tai

2)hakijalla on ollut Suomessa kotipaikka tai muu läheinen yhteys Suomeen eikä hän voi saattaa avioeroa koskevaa asiaa tutkittavaksi siinä vieraassa valtiossa, jossa jommallakummalla puolisolla on kotipaikka, tai tämä aiheuttaisi hakijalle kohtuuttomia vaikeuksia, ja asian tutkimista Suomessa on olosuhteisiin katsoen pidettävä aiheellisena.

Virallinen syyttäjä voi Suomessa ajaa kannetta puolisoiden tuomitsemisesta avioeroon avioliittolain 27 §:n 2 momentin nojalla, jos:

1)avioliittoon vihkimisen on toimittanut Suomen vihkimisviranomainen; ja

2)jommallakummalla puolisolla on Suomessa kotipaikka.

Virallinen syyttäjä voi lisäksi Suomessa ajaa kannetta puolisoiden tuomitsemisesta avioeroon, jos avioliitto on solmittu jommankumman puolison aikaisemman avioliiton ollessa voimassa, eikä aikaisempi avioliitto ole vielä purkautunut ja molemmilla puolisoilla on Suomessa kotipaikka.

Vaatimus yhteiselämän lopettamisesta voidaan tutkia Suomessa, jos puolisoilla on täällä yhteiseksi kodiksi tarkoitettu asunto.

9 §

Avioeroa ja yhteiselämän lopettamista koskevassa asiassa on sovellettava Suomen lakia.

50 §

Avioliiton pätevyyttä koskeva asia voidaan tutkia Suomessa, jos avioeroa koskeva asia voitaisiin 8 §:n 1 momentin mukaan tutkia Suomessa.



Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Avioliiton purkamista tai asumuseroa koskevassa asiassa, joka on pantu vireille ennen tämän lain voimaantuloa, on sovellettava aikaisempaa lakia.

Tämän lain säännösten estämättä on Suomen tuomioistuimen yleistoimivallasta avioliiton purkamista koskevassa asiassa voimassa, mitä Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyssä avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävässä sopimuksessa (SopS 20/31) on määrätty.

Hallituksen esitys 62/86
Lakivaliok. miet. 14/86
Suuren valiok. miet. 265/86

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.