388/1987

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1987

Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan maa- ja metsätalousministeriöstä 21 päivänä lokakuuta 1983 annetun asetuksen (804/83) 18§, 23§:n 1 ja 3 momentti, 24§ sekä

lisätään 23§:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

18 §

Neuvottelevan virkamiehen tulee:

1)johtaa ja valvoa kalastus- ja metsästysosastolle kuuluvien asioiden valmistelua ja toteuttamista sekä tehdä tarpeelliseksi katsomiaan osaston toimintaa koskevia esityksiä;

2)johtaa ja valvoa maa- ja metsätaloudenharjoittajien tulotason kehittymistä koskevien asioiden valmistelua ja toteuttamista;

3)johtaa ja valvoa kansainvälistä toimintaa koskevien asioiden valmistelua ja toteuttamista lukuunottamatta kauppapoliittisia ja kahdenvälisiä suhteita koskevia asioita;

4)johtaa ja valvoa valtion metsätaloutta, metsäntutkimusta ja metsien moninaiskäyttöä koskevien asioiden valmistelua ja toteuttamista;

5)johtaa ja valvoa koko hallinnonalan yhteisten tietojärjestelmien kehittämistä ja toteuttamista;

6)seurata tapahtuvaa kehitystä sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännöllisiksi ja muiksi uudistuksiksi;

7)osallistua kohdissa 1-5 mainituissa tärkeimmissä asioissa niiden valmisteluun ja toteuttamiseen; sekä

8)käsitellä ne muut asiat, jotka ministeri tai kansliapäällikkö niiden laadun vuoksi on hänen käsiteltäväkseen antanut ja osallistua muiden ministeriön kannalta tärkeiden ja laajakantoisten asioiden valmisteluun.

23 §

Työnjaosta ministeriön kansliapäällikön, neuvottelevan virkamiehen, osastojen ja toimistojen kesken määrätään tarkemmin työjärjestyksessä, jonka ministeriö vahvistaa. Työjärjestyksessä määrätään myös virkamiehet, jotka toimivat osastoilla toimistoihin kuulumattomina osastopäällikön välittömässä alaisuudessa.


Vahvistetusta työnjaosta huolimatta on kukin virkamies velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö, neuvotteleva virkamies tai asianomainen osasto-, apulaisosasto- tai toimistopäällikkö määrää.


Neuvotteleva virkamies voi yksittäistapauksessa ottaa 18§:ssä mainittujen tehtävien osalta käsiteltäväkseen asian, joka muutoin kuuluisi osaston käsiteltäväksi.

24 §

Kansliapäällikön ollessa estynyt hoitamasta virkaansa toimii hänen sijaisenaan neuvotteleva virkamies tai tämänkin ollessa estynyt yleisen osaston osastopäällikkö tai se osastopäällikkö, jonka ministeri määrää. Osastopäällikön sijaisena toimii ministerin määräämä saman osaston virkamies. Muun virkamiehen ollessa estynyt, määrää tehtävien hoidosta asianomainen osastopäällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.