384/1987

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1987

Asetus asuntotuotantoasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1968 annetun asuntotuotantoasetuksen (88/68) 5§, 6§:n 1 momentti, 36§:n 1 momentti ja 36 a§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 5§ ja 6§:n 1 momentti 19 päivänä maaliskuuta 1982 annetussa asetuksessa (205/82) ja 36§:n 1 momentti 9 päivänä marraskuuta 1979 annetussa asetuksessa (804/79) sekä 36 a§:n 1 momentti 5 päivänä joulukuuta 1980 annetussa asetuksessa (798/80), näin kuuluviksi:

5 §

Vuokratalona lainoitettavaksi opiskelija-asuntolaksi katsotaan rakennus, jossa asuinhuoneistojen ja -huoneiden asukkaina, rakennuksen hoitoa ja siinä asuvia varten tarpeellista henkilökuntaa perheineen mukaan lukematta, on ensi sijassa ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikurssikeskuksessa, lukiossa, korkeakoulussa tai muussa niihin rinnastettavassa oppilaitoksessa opetusta saavia opiskelijoita sekä heidän puolisoitaan ja lapsiaan.

6 §

Asuntolainan ja rakennusaikaisen lainan avulla rakennettavassa tai laajennettavassa vuokra-, asunto-osuuskunta- tai asunto-osakeyhtiötalossa olevien asuntojen yhteenlasketun huoneistoalan tulee olla vähintään 75 prosenttia rakennuksen huoneistojen kokonaispinta-alasta. Erityisistä syistä saa lainaa kuitenkin myöntää tai huoneistojen käyttötarkoitusta muuttaa, vaikka asuntojen yhteenlaskettu huoneistoala tulisi alittamaan edellä säädetyn prosenttiosuuden.


36 §

Haluttaessa luopua asuntotuotantolain 15§:n 1 momentissa tarkoitetusta omaisuudesta on siitä tehtävä asuntohallituksen vahvistaman kaavan mukaista lomaketta käyttäen tarjous sanotun lain 20§:n 2 momentissa tarkoitetulle kunnan viranomaiselle tai pyydettävä kunnan viranomaista nimeämään luovutuksensaaja. Tarjoukseen tai nimeämispyyntöön on liitettävä asuntohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti laadittu laskelma ja muut tarpeelliset selvitykset enimmäishinnan määräämistä varten. Kunnan viranomaisen on tarvittaessa toimitettava katselmus enimmäishinnan määräämistä varten.


36 a §

Asuntotuotantolain 15 a§:ssä tarkoitettua rakennuksen tai rakennusryhmän enimmäishintaa laskettaessa vahvistettu hankinta-arvo tai luovutuskorvausta laskettaessa asuntolainojen ja niitä paremmalla etuoikeudella hyväksyttyjen lainojen lisäksi tarvitut varat tarkistetaan rakennuskustannusindeksin muutoksia vastaavasti. Samassa lainkohdassa tarkoitettu kohtuullinen arvonvähennys on rakennuksen tai rakennusryhmän valmistumisesta lukien 1,5 prosenttia vuodessa indeksillä tarkistetusta hankinta-arvosta. Arvonvähennys lasketaan kuukausittain edellisen kuukauden arvosta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Tämän asetuksen 36 ja 36 a§:ää sovelletaan myös ennen asetuksen voimaantuloa 1 päivänä tammikuuta 1980 tai sen jälkeen myönnettyihin lainoihin siten kuin asuntotuotantolain muuttamisesta 4 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain (459/79) voimaantulosäännöksen 1 ja 2 momentissa on säädetty.

Tämän asetuksen 5 ja 6§:ää sovelletaan 2 momentissa mainittujen lainojen lisäksi myös muihin ennen asetuksen voimaantuloa myönnettyihin lainoihin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.