371/1987

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1987

Asetus terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa

Puolustusministerin esittelystä säädetään terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa 20 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (322/87) nojalla:

1 luku

Terveydenhuollon yleinen järjestely ja hallinto

1 §

Terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain (322/87) mukaisesti pääesikunta käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) terveydenhuollon yleistä järjestämistä puolustusvoimissa;

2) terveydenhuollon suunnittelua, koulutusta, tutkimusta ja kehittämistyötä puolustusvoimissa; ja

3) puolustushallinnon terveydenhuollon alaan kuuluvia muita tehtäviä, joista niin on säädetty tai määrätty.

2 §

Puolustusvoimien paikallinen terveydenhuolto järjestetään varuskunnittain. Ne joukot ja laitokset, joissa ei ole järjestetty omaa terveydenhuoltoa, hankkivat terveydenhuoltopalvelunsa toiselta joukolta tai laitokselta taikka terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 8§:n 1 momentissa tarkoitetulta palvelujen tuottajalta. Terveydenhuolto on järjestettävä myös tilapäisesti kootuissa harjoitusjoukoissa.

Terveydenhuollon järjestämisestä sekä siitä annettujen määräysten ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta 1 momentissa tarkoitetussa joukossa ja laitoksessa huolehtii asianomainen esimies.

3 §

Puolustusvoimien sairaanhoitolaitoksia ovat keskussotilassairaala, sotilassairaalat, varuskuntasairaalat, erilliset poliklinikat ja sairastuvat.

Keskussotilassairaalassa tulee olla osastot vähintään neljää yleisen sairaanhoidon erikoisalaa varten sekä poliklinikka. Keskussotilassairaalan yhteydessä toimii sotilaslääketieteen laitos alan erikoispalveluja ja tutkimusta varten.

Sotilassairaaloissa tulee olla osastot vähintään kolmea yleisen sairaanhoidon erikoisalaa varten sekä poliklinikka.

Varuskuntasairaala on yleislääkärijohtoinen sairaala varuskunnan paikallista terveydenhuoltoa varten. Varuskunnassa voi myös olla erillisiä poliklinikoita ja sairastupia. Erityisistä syistä voi lisäksi olla tilapäissairaaloita ja leirijoukkojen sairaanhoitoa varten leirisairaaloita.

4 §

Sotilasapteekki hankkii, varastoi ja toimittaa puolustusvoimien terveydenhuollossa tarvittavia lääkkeitä ja muuta apteekkialan materiaalia. Puolustusvoimien sairaaloissa on lisäksi lääkekeskuksia ja lääkevarastoja, joiden valvonnasta huolehtii osaltaan sotilasapteekki.

Lääkintävarikko hankkii, varastoi ja toimittaa puolustusvoimien terveydenhuollossa tarvittavaa muuta materiaalia.

Puolustusministeriön päätöksellä voidaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettua materiaalia toimittaa myös muille valtion hallintoyksiköille.

2 luku

Terveydenhoito

5 §

Terveydenhoitoa järjestettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota palvelukselle ominaisten terveysvaarojen vähentämiseen sekä tähän liittyvään terveyskasvatukseen.

6 §

Puolustusvoimien järjestämään ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvasta elintarvike-, vesi- ja ympäristöhygienian valvonnasta, ohjauksesta sekä koulutuksesta huolehtivat sotilaseläinlääkärit.

3 luku

Sairaanhoito

7 §

Puolustusvoimien poliklinikoilla ja sairaaloissa hoidetaan ensisijaisesti terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 3§:n 1 momentissa tarkoitettuja henkilöitä.

Puolustusministeriön, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palkattua henkilöstöä hoidetaan puolustusvoimien poliklinikoilla ja sairaaloissa, jollei tämä olennaisesti haittaa 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden hoitoa.

Puolustusvoimien poliklinikoilla ja sairaaloissa voidaan lisäksi hoitaa muitakin henkilöitä puolustusministeriön määräämässä laajuudessa, jollei tämä haittaa 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen henkilöiden hoitoa.

8 §

Jos terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 3§:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö sairastuu tai vammautuu palveluspaikkansa ulkopuolella, hänen tulee hakeutua hoidettavaksi puolustusvoimien poliklinikkaan tai sairaalaan. Jos tällainen potilas kuitenkin otetaan hoidettavaksi terveyskeskukseen tai siviilisairaalaan, hänet on, kun se hänen terveydentilaansa vaarantamatta on mahdollista, siirrettävä hoidettavaksi puolustusvoimien sairaalaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun sairaanhoidon korvauksista säädetään 13§:ssä.

4 luku

Terveydenhuollon koulutus

9 §

Puolustusvoimissa annetaan 5§:ssä tarkoitetun terveyskasvatuksen lisäksi ensiapukoulutusta.

10 §

Terveydenhuollon koulutusta annetaan puolustusvoimissa lääkintäalan reservin upseereiksi ja aliupseereiksi sekä terveydenhuollon muihin tehtäviin koulutettaville asevelvollisille pääesikunnan määräämissä joukko-osastoissa.

11 §

Terveydenhuollon ammatillista peruskoulutusta annetaan puolustusvoimissa terveydenhuollon toimiupseereiksi koulutettaville.

12 §

Terveydenhuollon ammatillista täydennys- ja jatkokoulutusta annetaan pääesikunnan määräämissä joukko-osastoissa sekä puolustusvoimien ulkopuolisissa koulutustilaisuuksissa.

5 luku

Terveydenhuollon maksut ja korvaukset

13 §

Kun kunnallinen sairaala tai terveyskeskus on järjestänyt sairaanhoidon puolustusvoimien terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 3§:n 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle eikä korvauksesta ole mainitun lain 8§:n 1 momentin mukaan sovittu, puolustusvoimien suorittama korvaus lasketaan keskimääräisten kustannusten mukaan niin kuin kunnallisista yleissairaaloista annetun lain 23§:ssä on säädetty. Tähän korvaukseen lisätään terveydenhuollon laitoksissa asiakkailta perittävät maksut, jotka puolustusvoimat suorittaa. Terveyskeskuskäyntien osalta korvaus voidaan määrätä soveltuvin osin siten kuin edellä on säädetty.

Jos potilas siirretään 1 momentissa tarkoitetusta hoitopaikasta muuhun puolustusvoimien osoittamaan hoitopaikkaan, puolustusvoimat järjestää sairaankuljetuksen tai korvaa siitä aiheutuvat kustannukset.

14 §

Puolustusvoimat maksaa terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 3§:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön kuolemansyyn selvityksestä aiheutuneet kustannukset, jos selvityksen on pyytänyt sotilas- tai poliisiviranomainen. Hautauskustannusten korvaamisen perusteista päättää puolustusministeriö.

15 §

Terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 5§:ssä tarkoitetut maksut ja korvaukset saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

6 luku

Erinäiset säännökset

16 §

Pääesikunnan johdolla suoritetaan puolustusvoimien vastuulle poikkeusoloissa kuuluvan terveydenhuollon valmisteluja.

Valmisteluihin kuuluu alan kansainvälisen kehityksen seuranta, koulutus, suunnittelu, lääkkeiden ja muun materiaalin hankinta ja varastointi sekä tarvittava tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoiminta.

17 §

Tarkemmat määräykset terveydenhuollon yleisestä suunnittelusta ja järjestämisestä sekä toteuttamisen ohjauksesta ja valvonnasta puolustusvoimissa antaa pääesikunta.

18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1987. Tällä asetuksella kumotaan sotaväen lääkintähuollosta 30 päivänä joulukuuta 1939 annettu asetus (554/39) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Veikko Pihlajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.