329/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1987

Laki vakuutusyhtiölain 7 luvun 3§:n ja 10 luvun 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/79) 10 luvun 1§:n 2 momentti sekä

lisätään 7 luvun 3§:ään uusi 3-5 momentti seuraavasti:

7 luku

Yhtiön johto

3 §

Lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön toimitusjohtaja ei saa olla pankin tai toisen vakuutusyhtiön taikka sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa. Lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston kaikkien jäsenten lukumäärästä tulee enemmistön olla henkilöitä, jotka eivät ole saman pankin tai vakuutusyhtiön taikka sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa taikka hallituksen tai hallintoneuvoston jäseninä.

Mitä 3 momentissa on säädetty toimitusjohtajasta ja hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenestä, sovelletaan vastaavasti tämän varamieheen ja varajäseneen.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa 3 ja 4 momentin säännöksistä poikkeusluvan.

10 luku

Tilinpäätös

1 §

Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä emoyhtiössä myös konsernitilinpäätöksen. Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavaa vakuutusyhtiötä ei kuitenkaan sisällytetä toisen vakuutusyhtiön tai muun yhtiön konsernitilinpäätökseen, eikä lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen sisällytetä myöskään vahinkovakuutusliikettä harjoittavaa vakuutusyhtiötä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1987.

Ennen tämän lain voimaantuloa valitun hallituksen tai hallintoneuvoston kokoonpano on saatettava tämän lain mukaiseksi neljän vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Ennen tämän lain voimaantuloa nimitetty toimitusjohtaja voi siitä huolimatta, ettei hän tämän lain mukaan saisi toimia sanotussa tehtävässä, jäädä toimeensa enintään neljän vuoden ajaksi lain voimaantulosta.

Hallituksen esitys 141/86
Lakivaliok. miet 16/86
Suuren valiok. miet. 267/86

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.