274/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Laki maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 7 a§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain 7 a§, sellaisena kuin se on 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetussa laissa (238/82), näin kuuluvaksi:

7 a §

Tuonnin ja viennin tarkkailusta ja rajoittamisesta vastaavilla viranomaisilla on oikeus niitä muutoin koskevien salassapitosäännösten estämättä saada toisiltaan sellaisia maahantuojia ja maastaviejiä sekä maahantuotuja ja maastavietyjä tavaroita koskevia tietoja, joita viranomaiset tarvitsevat valvontatehtävässään.

Maahantuoja, maastaviejä ja muu, jolla on hallussaan tuonnin tai viennin valvontaa varten tarpeellisia tietoja, on velvollinen vaadittaessa antamaan 1 momentissa tarkoitetuille viranomaisille kirjanpitonsa, kirjeenvaihtonsa ja muut valvontaa varten tarpeelliset tiedot.

Valvontaviranomaisten määräämät henkilöt ovat oikeutettuja tuonti- ja vientiehtojen noudattamiseen liittyvää valvontaa suorittaessaan tarkastamaan maahantuojien ja maastaviejien tiloissa tavaraa ja maastavietävän tavaran valmistusta sekä maahantuojien ja maastaviejien kirjanpitoa ja kirjeenvaihtoa. Jos tarkastus toimitetaan tarkastettavan luona, on tarkastajan käytettäväksi asetettava tarvittavat apuneuvot ja apulaiset.

Tietoa, joka on hankittu tai muutoin saatu tämän pykälän nojalla, ei saa käyttää yksityiseksi hyödyksi eikä ilmaista sivulliselle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.

Hallituksen esitys 236/86
Toisen lakivaliok. miet. 12/86
Suuren valiok. miet. 263/86

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Jermu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.