271/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Laki eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista 6 päivänä tammikuuta 1984 annetun lain (21/84) 3 §, 4 §:n 2 momentti ja 8 § sekä

lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §

Jos kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleva vaatii rangaistusta tai korvausta rikoksen johdosta, joka on kohdistunut hänen henkeensä tai terveyteensä taikka henkilökohtaiseen vapauteensa hänen ollessaan suorittamassa virka- tai työtehtävää taikka virka- tai työtehtävän vuoksi, on hänelle myönnettävä vapautus 2§:n 1 momentissa tarkoitetuista maksuista ja kustannuksista edellyttäen, että hänen oikeusturvansa toteuttaminen sitä vaatii rikoksen vakavuuden, rikoksella aiheutettujen vahinkojen tai muun erityisen syyn vuoksi. Sanotussa lainkohdassa mainituin edellytyksin on tuomioistuimen määrättävä hänelle pyynnöstä oikeudenkäyntiavustaja.

Jos kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleva on rikoksen johdosta saanut surmansa, on hänen puolisolleen ja alaikäisille lapsilleen myönnettävä 1 momentissa mainitut edut siinä säädetyin edellytyksin.

Milloin 1 momentissa tarkoitettu rikos on kohdistunut siihen, joka on ollut kunnan tai kuntainliiton palveluksessa olevan apuna tämän ollessa suorittamassa virka- tai työtehtävää, on hänelle tai, jos hän on rikoksen johdosta saanut surmansa, hänen puolisolleen ja alaikäisille lapsilleen myönnettävä 1 momentissa mainitut edut siinä säädetyin edellytyksin.

Mitä 3 §:n 1 momentissa, 4 §:n 3 momentissa ja 5 §:ssä säädetään kunnan tai kuntainliiton palveluksessa olevasta, koskee vastaavasti edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua edunsaajaa.

3 §

Kunnan tai kuntainliiton on korvattava valtiolle palveluksessaan olevan oikeudenkäynnistä valtiolle aiheutuneet 2 ja 2 a §:ssä tarkoitetut kustannukset.

Ennen kuin tuomioistuin päättää 2 ja 2 a §:ssä tarkoitettujen etujen myöntämisestä tai 1 momentissa tarkoitetusta korvausvelvollisuudesta, on sen varattava kunnalle tai kuntainliitolle tilaisuus tulla kuulluksi.

4 §

Edellä 2 ja 2 a §:ssä tarkoitettujen etujen myöntämisestä ennen asian vireille panoa ja asian käsittelyn eri vaiheissa sekä sanotuissa lainkohdissa mainittujen maksujen ja kustannusten suorittamisesta on voimassa, mitä maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetussa laissa on säädetty.


8 §

Tuomioistuimen tämän lain nojalla antamaan päätökseen saadaan hakea muutosta valittamalla. Muutoksen hakemisesta 2 tai 2 a §:n nojalla annettuun päätökseen on soveltuvin osin voimassa, mitä maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetussa laissa on säädetty muutoksen hakemisesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Hallituksen esitys 190/86
Toisen lakivaliok. miet. 11/86
Suuren valiok. miet. 248/86

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.