267/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Laki elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elokuvien tarkastuksen toimittamisesta 29 päivänä toukokuuta 1965 annetun lain (300/65) 10 § sekä

lisätään lakiin uusi 14 a § seuraavasti:

10 §

Valtion elokuvatarkastamon toimittamasta tarkastuksesta peritään maksu. Maksun suuruus on ensimmäisestä kopiosta neljä markkaa ja muusta kopiosta yksi markka kutakin alkavaa elokuvan minuuttia kohti. Ensimmäisestä kopiosta maksu on kuitenkin vähintään 50 markkaa.

Milloin elokuva on määrätty elokuvien tarkastuksesta annetun lain 5 §:n 1 momentin nojalla uudelleen tarkastettavaksi, on tämä tarkastus maksuton.

Milloin elokuvan haltijan on 9 §:n nojalla esitettävä elokuva tarkastusta varten, vähennetään 1 momentissa tarkoitetusta maksusta kolmannes.

Edellä 1 momentissa säädetyn maksun markkamääriä voidaan korottaa asetuksella kolmivuotiskausittain rahan arvon muutosta vastaavasti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut maksut saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

14 a §

Tallenteeseen, joka tämän lain nojalla on viranomaisen hallussa, ei sovelleta yleisten asiakirjain julkisuudesta annettuja säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Tällä lailla kumotaan valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan virkatoimista ja toimituskirjoista suoritettavista maksuista 25 päivänä maaliskuuta 1966 annettu asetus (179/66) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Hallituksen esitys 96/86
Toisen lakivaliok. miet. 8/86
Suuren valiok. miet. 213/86

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Gustav Björkstrand

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.