266/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Laki elokuvien tarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elokuvien tarkastuksesta 29 päivänä toukokuuta 1965 annetun lain (299/65) 2 §:n 1 momentti, 2 momentin 3 ja 4 kohta sekä 3 momentti, 3 §:n 4 momentti ja 4 § sekä

lisätään 2 §:n 2 momenttiin uusi 4 a kohta, lakiin uusi 2 a § sekä 5 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §

Edellä 1 §:ssä säädetystä tarkastuksesta ovat vapautetut:

1) viranomaisen valmistama, valmistuttama tai hankkima elokuva, ei kuitenkaan kunnan viranomaisen säännönmukaista elokuvien esitystoimintaa varten hankkima elokuva, sekä Oy. Yleisradio Ab:n valmistama tai valmistuttama elokuva;

2) asetuksella säädettyjen valtion viranomaisten hyväksymät opetuselokuvat;

3) valtakunnan sisäisiä tapahtumia käsittelevät uutiskatsauselokuvat neljäntoista päivän kuluessa kuvatuista tapahtumista;

4) luonnollisen henkilön kuvaamat ja hänen itsensä esittämät matkailua tai luontoa taikka niihin verrattavia aiheita käsittelevät elokuvat, jotka eivät koske valtakunnan suhteita ulkovaltoihin;

5) elokuvat, jotka sisältävät yksinomaan tai pääasiallisesti toisinnoksia musiikkiesityksistä taikka urheilukilpailuista tai muista urheilu- tai liikuntatapahtumista;

6) enintään kolme minuuttia kestävät mainoselokuvat, eivät kuitenkaan elokuvien mainostusta varten tarkoitetut; sekä

7) video- ja muut ohjelmapelit, joissa pelaaja voi vaikuttaa näyttölaitteessa näkyviin tapahtumiin.

Muukin kuin 1 momentissa tarkoitettu elokuva saadaan sitä tarkastuttamatta esittää:


3) valtion arkiston tai muun siihen verrattavan valtion laitoksen toiminnassa;

4) yliopiston ja muun korkeakoulun sekä julkisen tai julkisessa valvonnassa olevan oppilaitoksen toiminnassa samoin kuin tieteellisessä tai taiteellisia kysymyksiä käsittelevässä kongressissa, tieteellisen yhdistyksen kokouksessa ja niihin verrattavassa tilaisuudessa;

4 a) päiväkodin, yleisen kirjaston, sairaalan ja vanhainkodin sekä muun vastaavan julkisen tai julkisen valvonnan alaisen laitoksen toiminnassa; sekä


Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettu elokuva esitetään näytännössä, johon kannetaan pääsy- tai muu osanottomaksu, on elokuva kuitenkin säädetyssä järjestyksessä tarkastettava. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske 2 momentin 3, 4 tai 4 a kohdassa tarkoitetun laitoksen toiminnassa tai siinä tarkoitetussa tilaisuudessa esitettävää elokuvaa.


2 a §

Taiteen edistämiseksi järjestettävässä erityisessä tilaisuudessa voidaan opetusministeriön antaman luvan perusteella esittää elokuvia niitä tarkastuttamatta. Lupa voidaan antaa määräajaksi useampaakin tilaisuutta varten. Lupaan voidaan liittää tarpeellisiksi katsottavia ehtoja. Jos luvan ehtoja rikotaan tai jos esitettyjen elokuvien sisältö tai muu erityinen syy antaa siihen aihetta, lupa voidaan peruuttaa.

3 §

Tarkastusviranomainen voi hyväksyä elokuvan esitettäväksi ehdolla, että siitä poistetaan määrätyt 1, 2 tai 3 momentissa tarkoitetun laatuiset kohdat. Jos poiston suorittaa muu kuin tarkastusviranomainen, on tarkastusviranomaisen määräyksen mukaisesti poistettu kohta talletettava tämän haltuun tai lyhennetty kopio toimitettava tämän nähtäväksi. Tarkastusviranomainen voi antaa tarkempia määräyksiä poistamisesta.

4 §

Tarkastusviranomaisella on oikeus, kun 3 §:ssä mainittujen perusteiden soveltaminen määrättyä ikää nuorempien lasten kohdalta sitä edellyttää, kieltää elokuvan esittäminen kuuttatoista vuotta tai jotakin sitä alempaa ikää nuoremmille lapsille. Erityisistä syistä tarkastusviranomainen voi myös määrätä, että elokuva saadaan esittää ainoastaan kahdeksantoista vuotta täyttäneille. Elokuvan esittämiselle voidaan asettaa muita tarpeellisiksi katsottavia ehtoja. Kieltäessään elokuvan esittämisen kahtatoista vuotta tai jotakin sitä alempaa ikää nuoremmille lapsille, voi tarkastusviranomainen kuitenkin sallia, että elokuva saadaan esittää enintään kolme vuotta tätä ikää nuoremmallekin silloin kun hän on huoltajansa seurassa.

Edellä 2 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa mainitulla viranomaisella on oikeus määrätä valmistamansa, valmistuttamansa, hankkimansa tai hyväksymänsä elokuvan esittämiselle tarpeelliseksi katsomansa ehdot.

5 §

Lainvoimaisen päätöksen estämättä elokuva voidaan ottaa uudelleen tarkastettavaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Hallituksen esitys 96/86
Toisen lakivaliok. miet. 8/86
Suuren valiok. miet. 213/86

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Gustav Björkstrand

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.