252/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Laki alkoholilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 1 §, 4 §:n 1 momentti, 15§:n 1 momentti, 27 §:n 1 momentin 1 kohta sekä 2 ja 3 momentti, 34 §:n 3 momentti, 42 §:n 1 momentin 2 kohta, 47 §:n 1 ja 2 momentti, 53 ja 58 §, 70 §:n 2 ja 3 momentti, 85§:n 1 momentti, 95 §:n 4 momentti ja 102 §,

sellaisena kuin niistä on 70§:n 2 momentti 13 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (678/76), sekä

lisätään 85 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) alkoholijuomalla nautittavaksi aiottua juomaa, joka sisältää enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia;

2) miedolla alkoholijuomalla enintään 21 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää alkoholijuomaa;

3) väkevällä alkoholijuomalla yli 21 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää alkoholijuomaa;

4) oluella pääasiassa maltaista, humalista ja vedestä yksinomaan käymisen avulla valmistettua alkoholijuomaa, joka sisältää enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia;

5) keskioluella alle 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää olutta;

6) vahvalla oluella vähintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää olutta;

7) väkiviinalla etyylialkoholia tai etyylialkoholin vesiliuosta, jossa on tätä alkoholia enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia ja jota liuosta ei ole aiottu alkoholijuomana nautittavaksi;

8) alkoholivalmisteella tuotetta, jossa on enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia mutta joka ei ole alkoholijuomaa eikä väkiviinaa ja joka ei ole denaturoitua;

9) alkoholipitoisella aineella 1-8 kohdassa tarkoitettuja aineita ja tuotteita; sekä

10) alkoholittomalla juomalla juomaa, joka ei sisällä lainkaan tai sisältää enintään 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia.

Jäljempänä 3-6 luvussa tarkoitettu alkoholijuoma saa sisältää enintään 60 tilavuusprosenttia etyylialkoholia.

Alkoholipitoinen aine on denaturoitua kun siihen on lisätty sosiaali- ja terveysministeriön määräämiä aineita tarkoituksella tehdä alkoholipitoinen aine nautittavaksi kelpaamattomaksi tai kun sosiaali- ja terveysministeriö aineen kokoomuksen perusteella on sen hyväksynyt denaturoiduksi alkoholipitoiseksi aineeksi.

4 §

Keskioluesta säädetään erikseen.


15 §

Valtioneuvosto asettaa vuosittain alkoholiyhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan viisi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. Samalla valtioneuvosto määrää yhden tilintarkastajista puheenjohtajaksi. Yhden tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.


27 §

Alkoholiyhtiön lisäksi saa alkoholijuomaa tuoda maahan:

1) ulkomailta saapuva matkustaja ja ulkomaan liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluva mukanaan omaa tarvettaan varten sen mukaan kuin asetuksella säädetään; mikäli näin maahan tuotava alkoholimäärä ylittää maksuitta maahan tuotavaksi sallitun määrän on ylimenevältä osalta suoritettavasta maksusta voimassa, mitä 4 momentissa on säädetty; jos maahan saapuva henkilö on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa, on maksun korottamisesta voimassa, mitä tullilaissa (573/78) on säädetty;


Sellainen ulkomaan liikenteessä olevan aluksen haltija sekä laivakauppias, jolle tullihallitus on määräämillään ehdoilla myöntänyt luvan pitää tullilaissa tarkoitettua muonitusvarastoa, saa tuoda maahan ja sanotussa varastossa säilyttää ulkomaan liikenteessä olevan aluksen muonavaroiksi tarkoitettuja alkoholijuomia.

Vajauksesta, joka todetaan 2 momentissa tarkoitetussa muonitusvarastossa, on varastonpitäjän suoritettava valtiolle korvauksena määrä, joka vastaa alkoholiyhtiön hallintoneuvoston vahvistamaa 4 momentissa tarkoitettua maksua.


34 §

Alkoholijuomaa ei saa myydä velaksi tai panttia vastaan eikä myöskään vaihtokaupalla. Sen mukaan kun alkoholiyhtiön hallintoneuvosto tarkemmin määrää, alkoholijuomien velaksimyynti on kuitenkin sallittu yhteisöille.

42 §

Sen lisäksi mitä edellä 40 ja 41 §:ssä on säädetty, saa anniskella:


2) mietoja alkoholijuomia rautateiden ravintolavaunussa; sekä


47 §

Anniskelua ei saa aloittaa ennen kello yhtätoista. Olutta saa kuitenkin alkoholiyhtiön hallintoneuvoston mahdollisesti määräämin rajoituksin anniskella kello yhdeksästä alkaen.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, voi alkoholiyhtiö erityisten syiden sitä vaatiessa poikkeuksellisesti antaa oikeuden aloittaa kaikkien alkoholijuomien anniskelun ennen kello yhtätoista.


53 §

Tanssia sekä sirkus-, varietee-, tanssi- ja muita sen kaltaisia esityksiä saadaan anniskelupaikan yhteydessä järjestää ainoastaan erityisen luvan nojalla, jos luvan myöntäminen on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Luvan myöntää anniskelupaikan sijaintipaikan poliisi.

58 §

Edellä 27 §:n 2 momentissa ja 57 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla laivakauppiaalla on oikeus myydä tämän lain nojalla hankkimaansa alkoholijuomaa ulkomaan liikenteessä olevalle alukselle, aluksen haltijalle ja toiselle 27§:n 2 momentissa tarkoitetulle laivakauppiaalle käytettäväksi ulkomaan liikenteessä olevan aluksen muonitukseen.

70 §

Alkoholijuoman valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, myynnin, mainonnan, käytön, varastoinnin, hallussapidon ja kuljetuksen samoin kuin mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa koskevan kiellon noudattamisen välittömästä valvonnasta huolehtii alkoholiyhtiö sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Edellä 27§:n 2 momentissa tarkoitetun maahantuonnin, varastoinnin sekä laivakauppiaan maahantuomien alkoholijuomien myynnin valvonnasta huolehtii tullilaitos. Myynnin ja mainonnan valvonnasta samoin kuin mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa koskevan kiellon noudattamisen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa suomalaisissa aluksissa huolehtii sosiaali- ja terveysministeriö siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Väkiviinan, 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen alkoholivalmisteiden ja 1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen denaturoitujen alkoholipitoisten aineiden valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, myynnin, käytön, varastoinnin, hallussapidon ja kuljetuksen välittömästä valvonnasta huolehtii alkoholiyhtiö sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Yhtiön tähän valvontatehtävään asettamat ja sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymät tarkastajat toimivat virkamiehen vastuulla.

85 §

Joka luvattomasti myy tai muutoin korvausta tai hyvitystä vastaan luovuttaa taikka luvattomasti palkkiota vastaan välittää, kaupaksi tarjoaa tai kaupan pitää alkoholijuomaa tai väkiviinaa, on tuomittava alkoholipitoisen aineen välittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.


Jos joku välittää alkoholijuomaa tai väkiviinaa ilman palkkiota henkilölle, jolle alkoholijuomaa 34 §:n mukaan ei saa myydä, hänet on tuomittava alkoholipitoisen aineen välittämisestä ilman palkkiota sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


95 §

Milloin rikoksentekijä on hukannut tai hävittänyt 1 momentissa tarkoitetun omaisuuden tai se on sen arvoa vastaavasta vastikkeesta luovutettu toiselle taikka jos sitä 3 momentin mukaan ei voida tuomita menetetyksi, on omaisuuden asemesta tuomittava sen arvo menetetyksi. Milloin 99 §:n 1 momentin säännösten vastaisesti nautitun alkoholin määrä on vähäinen, saadaan sen arvo jättää menetetyksi tuomitsematta.

102 §

Ulosmitattu, menetetyksi tuomittu tai muutoin valtiolle joutunut alkoholijuoma tai väkiviina luovutetaan alkoholiyhtiölle. Alkoholiyhtiö suorittaa ulosmitatusta alkoholijuomasta hallintoneuvoston määräämän hinnan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Alkoholilain 27 §:n 2 momentin nojalla sosiaali- ja terveysministeriön aluksen haltijalle myöntämä lupa tai 3 momentin nojalla alkoholiyhtiön laivakauppiaalle antama suostumus jää voimaan toistaiseksi, enintään kuitenkin kahdeksi vuodeksi tämän lain voimaantulosta.

Hallituksen esitys 104/86
Talousvaliok. miet. 10/86
Suuren valiok. miet. 233/86

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.