241/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Asetus liikevaihtoveroasetuksen 1§:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoveroasetuksen (571/63) 1§:n 2 kohta, sellaisena kuin se on väliaikaisesti muutettuna 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetulla asetuksella (545/86), väliaikaisesti näin kuuluvaksi:

1 §

Liikevaihtoverolaissa tarkoitettuna liiketoimintana ei pidetä:


2)vesijohtolaitoksen harjoittamaa, sen omaan verkostoon kuuluvan mittarin tai muun siihen verrattavan tavaran vuokrausta eikä muutos-, puhdistus-, korjaus-, kunnostamis- taikka asentamistyötä; eikäTämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1987, ja se on voimassa vuoden 1987 loppuun.

Tätä asetusta sovelletaan, jos vuokramaksu on veloitettu vuoteen 1987 kuuluvalta ajalta tai jos muutos-, puhdistus-, korjaus-, kunnostamis- taikka asentamistyö on tehty vuoden 1987 aikana. Jos tavaran toimittaminen tai työsuorituksen tekeminen on joulukuun 31 päivän 1987 päättyessä kesken, sovelletaan tätä asetusta vain niihin tavaroihin, jotka toimitetaan asennuspaikalle vuoden 1987 aikana sekä työsuorituksen siihen osaan, joka tapahtuu vuoden 1987 aikana.

Telelaitoksen, jolla on joulukuun 31 päivän 1987 päättyessä hallussaan myyntitarkoitukseen käytettäväksi hankittuja tavaroita, on suoritettava veroa niin kuin tavara olisi otettu käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen vuoden 1987 joulukuun aikana. Telelaitoksen on tämän veron laskemista varten laadittava inventointiluettelo hallussaan olevista edellä mainituista tavaroista ja niiden määristä. Niin ikään telelaitoksen, jolla joulukuun 31 päivän 1987 päättyessä on tavaran toimittaminen tai työsuorituksen tekeminen kesken, on laadittava inventointiluettelo vuoden 1987 loppuun mennessä asennuspaikalle toimitetuista tavaroista tai tehdyistä töistä. Inventointiluettelo on inventoinnin suorittajan ja telelaitoksen allekirjoitettava. Luettelo on säilytettävä liikevaihtoveroviranomaisten toimittamaa tarkastusta varten.

Sen estämättä, mitä liikevaihtoveroasetuksen 1§:n väliaikaisesta muuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 1985 annetun asetuksen (923/85) voimaantulosäännöksen 3 momentissa on säädetty, telelaitoksen ei ole suoritettava veroa joulukuun 31 päivän 1986 päättyessä hallussaan olevista myyntitarkoitukseen käytettäväksi hankituista tavaroista, niin kuin ne olisi otettu käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen eikä laadittava tätä varten inventointiluetteloa. Telelaitoksen, jolla joulukuun 31 päivän 1986 päättyessä on tavaran toimittaminen tai työsuorituksen tekeminen kesken, ei myöskään ole laadittava inventointiluetteloa.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.