230/1987

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1987

Valtioneuvoston päätös asunto-, omaksilunastamis- ja perusparannuslainan myöntämisessä sekä asukkaaksi hyväksymisessä sovellettavista arvosteluperusteista

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain (247/66) 5§:n 2 momentin, asuntojen perusparantamisesta 19 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain (34/79) 3§:n 3 momentin ja vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun lain (82/82) 12§:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä ensin mainittu on 19 päivänä tammikuuta 1968 annetussa laissa (33/68):

1 luku

Yleiset määräykset

1 §
Soveltamisala

Asuntotuotantolain 5§:n 1 momentissa, asuntojen perusparantamisesta annetun lain (34/79) 3§:n 2 momentissa ja vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain (82/82) 12§:n 1 momentissa tarkoitettua sosiaalista tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellista tarpeellisuutta on arvosteltava siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §
Tuen perusteet

Edellä 1§:ssä mainituissa laeissa tarkoitetun tuen myöntämisen tai asukkaaksi hyväksymisen perusteena on pidettävä hakijaruokakunnan asunnontarvetta, varallisuutta ja tuloja.

Etusijalle on asetettava eniten asunnon tai asunnon perusparantamisen tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa on määrätty, voi tukea myöntävä tai asukasvalinnan hyväksyvä viranomainen yksittäistapauksessa poiketa etusijajärjestyksestä, jos se hakijaruokakunnan erityisolosuhteet, paikkakunnan vuokra-asuntotilanne tai vuokratalon asukasrakenne huomioon ottaen on erityisen perusteltua.

3 §
Asunnontarve

Asunnontarvetta arvosteltaessa tulee erityisesti ottaa huomioon hakijaruokakunnan asunto-olot ja niiden parantamisen kiireellisyys sekä ruokakunnan koko ja ikärakenne.

4 §
Asumisväljyys

Asunnon tulee olla kooltaan kohtuullinen suhteessa ruokakunnan kokoon ja ikärakenteeseen. Asunnon koon kohtuullisuutta määriteltäessä tulee ottaa huomioon myös erityyppisten asuntojen kysyntä ja tarjonta paikkakunnalla.

5 §
Varallisuus

Varallisuutena tulee ottaa huomioon hakijaruokakunnan yhteenlaskettu varallisuus, jollei sen arvo ole vähäinen tai jollei se ole välttämätön ruokakunnan jäsenelle elinkeinon tai ammatin harjoittamisesta saatavan kohtuullisen toimeentulon hankkimiseksi.

Tukea ei saa myöntää tai asukkaaksi hyväksyä, jos hakijaruokakunnalla on huomioon otettavaa varallisuutta siinä määrin, että se kykenee hankkimaan tarvettaan vastaavan asunnon tai perusparantamaan asuntonsa ilman valtion tukea. Muutoin varallisuus otetaan huomioon lainaosuuteen tai asukkaaksi hyväksymiseen vaikuttavana tekijänä.

6 §
Tulot ja niistä tehtävät vähennykset

Hakijaruokakunnan tuloja määriteltäessä otetaan huomioon ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvät tulot laskettuina kuukautta kohti (kuukausitulot). Tuloksi ei kuitenkaan lueta asumistukea eikä asumistukiasetuksen 3 a§:ssä mainittuja tuloja.

Hakijaruokakunnan kuukausituloista vähennetään:

1) 1 000 markkaa jokaisesta ruokakuntaan kuuluvasta lapsesta, joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jona tässä päätöksessä tarkoitettua tukea tai asukkaaksi hyväksymistä haetaan;

2) lapsen elatusapu, jota suoritetaan tuomioistuimen päätöksen tai asianmukaisen kirjallisen sopimuksen perusteella; ja

3) yksi prosentti ruokakunnan maksamattomien valtion takaamien opintolainojen määrästä.

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi tulonsaaja, vähennetään kunkin muun kuin eniten ansaitsevan henkilön kuukausituloista 2 900 markkaa. Hakijaruokakuntaan kuuluvan henkilön kuukausituloista vähennetään hänen vuorotyöstä saamansa palkanlisä enintään 900 markkaan saakka.

2 luku

Omistusasuntoja koskevat erityismääräykset

7 §
Enimmäistulotaulukot ja lainoitusosuudet

Hakija voi saada omaa asuntoa varten lainaa seuraavien lainoitusosuuksien mukaisesti, jos hakijaruokakunnan kuukausitulot eivät sen jälkeen, kun niistä on tehty 6§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut vähennykset, ylitä seuraavia enimmäismääriä:

Enimmäistulot lainan tai lainoitetun omistusasunnon saamiseksi tai lainan siirtämiseksi

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6 Lainoitusosuus-%
6 800 8 200 9 500 10 800 11 900 12 900 10-25
6 200 7 500 8 700 9 800 10 700 11 500 30
5 800 7 000 7 800 8 900 9 800 10 400 35
5 300 6 400 7 200 8 100 8 900 9 600 40
4 900 5 800 6 700 7 600 8 300 9 100 45
4 600 5 400 6 300 7 100 7 900 8 700 50
4 300 5 100 5 800 6 700 7 500 8 300 55
4 100 4 800 5 400 6 400 7 200 8 000 60

Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) sovelletaan kuitenkin 1 momentin taulukosta poiketen seuraavia tulojen enimmäismääriä:

Pääkaupunkiseudulla sovellettavat enimmäistulot lainan tai lainoitetun omistusasunnon saamiseksi tai lainan siirtämiseksi

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6 Lainoitusosuus-%
7 700 9 300 10 700 12 400 13 500 14 600 10-25
7 100 8 600 9 900 11 400 12 300 13 200 30
6 700 8 000 9 000 10 300 11 200 12 000 35
6 000 7 300 8 300 9 300 10 300 11 000 40
5 600 6 700 7 700 8 700 9 600 10 500 45
5 200 6 200 7 200 8 200 9 200 10 000 50
4 900 5 900 6 700 7 800 8 600 9 600 55
4 600 5 500 6 200 7 400 8 300 9 300 60

Asuntojen perusparantamisesta annetun lain 10§:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa (avustusluonteinen pitkäaikainen perusparannuslaina) myönnettäessä tai siirrettäessä sovelletaan 1 ja 2 momentin taulukosta poiketen seuraavia tulojen enimmäismääriä:

Enimmäistulot avustusluonteisen pitkäaikaisen perusparannuslainan myöntämiseksi tai siirtämiseksi

Henkilöluku
1 2 3 4
3 300 3 900 4 300 5 200
8 §
Enimmäistulotaulukoiden soveltaminen

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä tai avustusluonteista pitkäaikaista perusparannuslainaa myönnettäessä tai siirrettäessä enemmän kuin neljä henkilöä, korotetaan 7§:ssä olevia tulojen enimmäismääriä 500 markalla kutakin lisähenkilöä kohden.

Edellä 7§:n 1 ja 2 momentin taulukon 10-25 prosentin lainoitusosuutta käytetään vain siirrettäessä aikaisemmin myönnettyä lainaa luovutuksensaajan vastattavaksi taikka myönnettäessä omaksilunastamislainaa asunto-osuuskunnan toimintaa jatkamaan perustetun asunto-osakeyhtiön osakkaalle asuntolainaosuuden takaisinmaksamista varten.

Myönnettäessä perusparannuslainaa asuntojen perusparantamisesta annetun lain 6§:n 1 momentin nojalla kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen perusparantamiseen, korotetaan 7§:n 1 ja 2 momentin taulukon lainoitusosuusprosenttia 20 prosenttiyksiköllä. Tällaista lainaa myöhemmin siirrettäessä sovelletaan vastaavasti korotettua lainoitusosuusprosenttia.

9 §
Lainan määrän rajoitukset

Asuntolainaa asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai omakotitalon hankkimista varten sekä omaksilunastamislainaa voidaan myöntää tai siirtää hakijaruokakunnan henkilöluvun mukaan enintään seuraavien huoneistoneliömetrien osalle:

Henkilöluku Huoneistoneliömetrien enimmäismäärä
1 45
2 65
3 80
4 95
5 tai suurempi 120

Asuntolainaa omakotitalon rakentamista varten voidaan myöntää tai siirtää hakijaruokakunnan henkilöluvun mukaan enintään seuraavien huoneistoneliömetrien osalle:

Henkilöluku Huoneistoneliömetrien enimmäismäärä
2 75
3 90
4 100
5 110
6 tai suurempi 120

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä ja lainaa myönnetään tai siirretään kaksi asuntoa käsittävän omakotitalon rakentamista varten, korotetaan 2 momentin taulukossa määrättyä huoneistoneliömetrien enimmäismäärää kymmenellä neliömetrillä kutakin lisähenkilöä kohden. Lainaa voidaan kuitenkin myöntää tai siirtää enintään 180 neliömetrin osalle.

Jos hakijaruokakuntana ovat aviopuolisot, joista kumpikaan ei ole hakemisajankohtana täyttänyt 35 vuotta, sovelletaan kolmihenkiselle ruokakunnalle määrättyä lainoitettavien huoneistoneliömetrien enimmäismäärää.

10 §
Siirrettävän lainan määrä

Omistusasuntoa luovutettaessa lasketaan luovutuksensaajan vastattavaksi siirrettävän lainan määrä asunnon velattomasta lunastushinnasta tai velattomasta enimmäishinnasta taikka alhaisemmasta maksetusta velattomasta myyntihinnasta.

3 luku

Vuokra- ja osuuskunta-asuntoja koskevat erityismääräykset

11 §
Vuokra-asuntojen ilmoitusmenettely

Vuokra-asunnot julistetaan julkisesti ja yleisesti haettaviksi.

Kunnan toistaiseksi antamalla luvalla voidaan vuokra-asunnot julistaa vain rajatun joukon haettavaksi, milloin se edustaa paikkakunnalla riittävän laajaa asunnontarvitsijaryhmää ja rajattu hakumenettely on perusteltu asuntojen omistussuhteet ja käyttötarkoitus huomioon ottaen. Milloin on kyseessä kunnan tosiasiallisesti omistama asunto, luvan myöntää kuitenkin asuntohallitus.

12 §
Enimmäistulot

Asukkaaksi hyväksymisen edellytyksenä on, että ruokakunnan kuukausitulot eivät sen jälkeen, kun niistä on tehty 6§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut vähennykset, ylitä seuraavia enimmäismääriä:

Vuokra- ja osuuskunta-asuntoihin hyväksyttävien enimmäistulot

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
6 200 7 600 8 100 9 200 10 000 10 700

Milloin hakija valitaan työ- tai virkasuhteen perusteella asukkaaksi vuokrataloon, jossa hänen työnantajansa on omistajana, sovelletaan 1 momentin taulukosta poiketen seuraavia tulojen enimmäismääriä:

Enimmäistulot työsuhdeasunnoissa

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
7 500 9 200 9 800 11 100 12 100 12 900

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä, korotetaan edellä olevia tulojen enimmäismääriä 500 markalla kutakin lisähenkilöä kohti.

13 §
Poikkeukset asukkaaksi hyväksymisessä

Hakija voidaan hyväksyä asukkaaksi vuokra-asuntoon, vaikka 5 ja 12§:ssä määrätyt edellytykset eivät täyty, kun kysymyksessä on:

1) sellainen asumisen tukeminen, joka on sosiaalisista tai terveydellisistä syistä erityisen tarpeellista;

2) asunnon osoittaminen valtion peruskorjaus- tai perusparannuslainalla lainoitettavassa vuokratalossa asuvalle ruokakunnalle;

3) vuokra-asuntokäytössä olevan perusparannetun talon ylläpidon ja hoidon kannalta välttämätön ruokakunta; tai

4) ruokakuntien keskinäinen asuntojen vaihtaminen saman tosiasiallisen vuokranantajan omistamissa vuokrataloissa.

14 §
Edellytykset täyttävien hakijoiden puuttuminen

Milloin asunnot on julistettu julkisesti ja yleisesti haettaviksi eikä 5 ja 12§:n mukaiset edellytykset täyttäviä hakijoita ole, voidaan asukkaiksi hyväksyä muitakin hakijoita. Asukkaaksi on tällöin kuitenkin valittava hakija, jonka olot lähinnä ovat tässä päätöksessä määrättyjen edellytysten mukaiset.

Käytettäessä 11§:n 2 momentissa tarkoitettua rajattua hakumenettelyä, voidaan edellytykset täyttävien hakijoiden puuttuessa hyväksyä muita hakijoita vain milloin hakija valitaan 12§:n 2 momentissa tarkoitettuun asuntoon.

15 §
Perusparannuslainan myöntämisen edellytykset

Vuokra-asuntokäytössä olevan talon perusparantamista varten voidaan myöntää lainaa tai muuta tukea, vaikka osa talossa olevista vuokralaisista ei täytä tässä päätöksessä asetettuja edellytyksiä.

4 luku

Voimaantulo- ja siirtymämääräykset

16 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1987.

Tällä päätöksellä kumotaan asunto-, omaksilunastamis- ja perusparannuslainan myöntämisessä sekä asukkaaksi hyväksymisessä sovellettavista arvosteluperusteista 13 päivänä helmikuuta 1986 annettu valtioneuvoston päätös (153/86).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa kunnalle toimitettuihin muun lainan kuin perusparannuslainan myöntämistä tai siirtämistä koskeviin hakemuksiin sovelletaan 2 momentissa mainittua valtioneuvoston päätöstä. Myönnettäessä asuntolainaa omakotitalon rakentamista varten tai siirrettäessä tällaista lainaa sovelletaan lainoitettavien huoneistoneliömetrien enimmäismäärän osalta kuitenkin, mitä tämän päätöksen 9§:ssä on määrätty.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1987

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Apulaisosastopäällikkö
Hannu Junkkari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.