211/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1987

Asetus oikeusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan oikeusministeriöstä 18 päivänä marraskuuta 1977 annetun asetuksen 6 ja 20§, 21§:n 1 momentti ja 2 momentin 1 kohta, 22 §:n 1 momentin 1 kohta, 24§:n 2, 28 ja 29 kohta, 27 §:n 2 momentti sekä 41§:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 24§:n 28 ja 29 kohta 22 päivänä helmikuuta 1985 annetussa asetuksessa (203/85) sekä muut 27 päivänä maaliskuuta 1986 annetussa asetuksessa (261/86), näin kuuluviksi:

6 §

Oikeudellinen toimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) valtiollisia vaaleja ja kunnallisvaaleja;

2) puoluerekisteriä ja puoluelaissa (10/69) säädettyä puolueiden varainkäytön valvontaa;

3) Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa;

4) oikeuskanslerinvirastoa;

5) armahdusta;

6) painovapautta;

7) kielilainsäädäntöä;

8) säätiöitä;

9) avioliitto-oikeudellisia hakemuksia;

10) henkilön luovuttamista rikoksen johdosta ja kansainvälistä yhteistoimintaa vapausrangaistusten täytäntöönpanossa;

11) kansainvälistä oikeusapua;

12) suuronnettomuuksien tutkintaa;

13) oikeuspoliittista tutkimuslaitosta ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Helsingin kriminaalipoliittista instituuttia;

14) osaston toimialaan kuuluvia neuvottelukuntia, lautakuntia ja vastaavia toimielimiä; sekä

15) edustamista tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa, samoin muita oikeudellisia tehtäviä, jolleivät ne kuulu muulle toimistolle.

20 §

Tilitoimisto hoitaa oikeusministeriölle tilivirastona kuuluvat tehtävät, valvoo ja tarkastaa valtion varojen käyttöä hallinnonalalla sekä osallistuu taloussuunnitteluun ja taloushallintoasioiden valmisteluun samoin kuin siihen valvontaan, joka säätiölain ja puoluelain mukaan kuuluu ministeriölle.

21 §

Ministeriössä on seuraavat sopimuspalkkaiset virat:

kansliapäällikkö, osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö lainsäädäntöjohtajana, toimistopäällikkö, lainsäädäntöneuvos toimistopäällikkönä, vankeinhoidon ylitarkastaja toimistopäällikkönä, suunnittelupäällikkö toimistopäällikkönä, lainsäädäntöneuvos, ylilääkäri, tuotantopäällikkö, suunnittelupäällikkö, ylitarkastaja, ulosoton ylitarkastaja, arkkitehti ja suunnittelija.

Ministeriössä on seuraavat peruspalkkaiset virat ja toimet:

1) hallitusneuvos osastopäällikkönä, hallitusneuvos osastopäällikkönä ja vankeinhoitolaitoksen ylijohtajana, hallitusneuvos apulaisosastopäällikkönä, hallitusneuvos toimistopäällikkönä, hallitusneuvos, toimistopäällikkö, ylitarkastaja, vanhempi hallitussihteeri, nuorempi hallitussihteeri, vankeinhoidontarkastaja ja vankeinhoitosihteeri;


22 §

Ministeriössä on seuraavat ylimääräiset toimet:

1) ylitarkastaja, työsuojelupäällikkö, koulutuspäällikkö, markkinointipäällikkö, lainsäädäntösihteeri, taloussihteeri, erikoistutkija, kriminaalihuollon ylitarkastaja, vankeinhoidontarkastaja, vankeinhoitosihteeri, apulaistoimistopäällikkö, ylireviisori, tiedotussihteeri, kielenkääntäjä, kirjastonhoitaja, esittelijä, taloustarkastaja, tarkastaja, toimistoinsinööri, osastosihteeri ja ministerin sihteeri; sekä


24 §

Kelpoisuusehtona vaaditaan:


2) hallitusneuvokselta, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (995/43) on säädetty, vankeinhoito-osaston päällikkönä ja vankeinhoitolaitoksen ylijohtajana toimivalta hallitusneuvokselta ja apulaisosastopäällikkönä toimivalta hallitusneuvokselta lisäksi rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän hyvä tuntemus sekä ainakin kahdelta oikeushallinto-osaston hallitusneuvokselta lisäksi hyvä tuomioistuinlaitoksen tuntemus;


28) vankeinhoito-osaston tarkastajalta soveltuva korkeakoulututkinto tai vankilan apulaisjohtajan kelpoisuus;

29) kirjaajalta, arkistonhoitajalta, osastosihteeriltä sekä kurssisihteeriltä virkaan tai toimeen soveltuva korkeakoulututkinto taikka ylioppilastutkinto ja hyvä perehtyneisyys virkaan tai toimeen kuuluviin tehtäviin; sekä


27 §

Tuotantopäällikön, arkkitehdin, suunnittelupäällikön, rikosrekisteritoimiston ja yhdistysrekisteritoimiston toimistopäällikön, perus- tai sopimuspalkkaisen ylitarkastajan, ylilääkärin, vankeinhoidontarkastajan, vankeinhoitosihteerin ja sopimuspalkkaisen suunnittelijan nimittää valtioneuvosto viran oltua haettavana.

41 §

Yleisen osaston päällikkö ratkaisee myös ministeriön sisäiseen hallintoon kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) vuosilomajärjestystä;

2) virkavapautta sairauden tai raskauden ja synnytyksen vuoksi muissa kuin 40§:n 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

3) omaisuuden poistamista ja tileistä poistoa; sekä

4) ministeriön muuta sisäistä hallintoa, jollei asia kuulu kansliapäällikön, toisen osastopäällikön taikka tilitoimiston päällikön ratkaistavaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.