203/1987

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Laki jätehuoltolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain (673/78) 15 a§:n 2 momentti, 21§:n 1 momentti, 22§, 23 a §:n 2 momentti, 23 f§:n edellä oleva alaotsikko sekä 23 f, 32 ja 40§,

sellaisina kuin niistä ovat 15 a§:n 2 momentti, 23 a§:n 2 momentti ja 23 f §:n edellä oleva alaotsikko 13 päivänä helmikuuta 1981 annetussa laissa (117/81) ja 21§:n 1 momentti sekä 23 f ja 40§ 24 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa (65/86), sekä

lisätään lakiin uusi 8 a §, 21§:n edelle uusi alaotsikko, lakiin uusi 21 a§ ja sen edelle uusi alaotsikko, 22 ja 23§:n edelle uusi alaotsikko, 42§:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 43 a§ seuraavasti:

8 a §

mVesi- ja ympäristöhallinnon tulee osaltaan seurata tämän lain nojalla tapahtuvaa jätteiden käsittelypaikkojen hoitoa ja tehdä niihin kohdistuvia tarkastuksia sekä ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista lääninhallitukselle. Ympäristöministeriö voi määrätä vesi- ja ympäristöhallinnon suorittamaan myös muita jätehuollon seuranta-, tarkastus- ja asiantuntijatehtäviä.

15 a §

Ongelmajätteen kuljetuksen suorittajan on huolehdittava siitä, että ongelmajäte kuljetetaan jätteen tuottajan ilmoittamaan käsittelypaikkaan. Jos jätettä ei oteta käsittelypaikassa vastaan, on kuljetuksen suorittajan palautettava ongelmajäte sen tuottajalle. Jos jäte on viety maasta mutta sitä ei saada toimitetuksi ulkomaiseen käsittelypaikkaan, ongelmajätteen tuottajan on huolehdittava jätteestä ja tarvittaessa sen palauttamisesta.


Jätehuoltosuunnitelma
21 §

Milloin kiinteistön haltijan on 20§:n mukaisesti järjestettävä jätteiden käsittely ja kiinteistöllä syntyy tai siellä käsitellään ominaisuuksiltaan tai laadultaan sellaista jätettä kuin 16§:n 2 momentissa tarkoitetaan taikka poikkeuksellisen paljon muuta jätettä, kiinteistön haltijan on esitettävä ympäristönsuojelulautakunnan tai, ympäristöministeriön määräämissä tapauksissa, lääninhallituksen hyväksyttäväksi suunnitelma kiinteistön jätehuollon järjestämisestä. Jos kiinteistön jätehuolto muuttuu olennaisesti, on esitettävä tarkistettu suunnitelma. Suunnitelmaa ei kuitenkaan tarvitse esittää yleisen jätteiden käsittelypaikan eikä 23§:n 1 momentissa tarkoitetun luvan nojalla tapahtuvan toiminnan osalta eikä myöskään 21 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa.


Jätehuoltoilmoitus
21 a §

Jos kiinteistöllä onnettomuuden, tuotantohäiriön tai muun niihin rinnastettavan poikkeuksellisen tilanteen taikka kertaluonteisen toimenpiteen johdosta syntyy 21 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettua suunnitelmaa edellyttävää jätettä, joka kuljetetaan pois kiinteistöltä, kiinteistön haltijan on suunnitelman asemesta viipymättä tehtävä jätettä koskeva ilmoitus ympäristönsuojelulautakunnalle. Jos tällainen jäte on syntynyt toisen hallitsemalla kiinteistöllä, ilmoittamisvelvollinen on kuitenkin se, jonka toiminta on jätteen tuottanut.

Ympäristönsuojelulautakunta tarkastaa 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Tehtävä voidaan antaa myös ympäristönsuojelulautakunnan määräämälle viranhaltijalle. Jos päätökseen on tarpeen liittää ehtoja, päätöksen tekee kuitenkin ympäristönsuojelulautakunta, ellei ole kysymys kiireellisestä tapauksesta.

Valtioneuvoston erityiset määräykset ongelmajätehuollosta
22 §

Jos tuotteen valmistuksen yhteydessä taikka sen käytön tai käytöstä poistamisen seurauksena syntyy ongelmajätettä, jonka on todettu tai voidaan odottaa aiheuttavan vaikeuksia jätehuollolle tai ympäristön pilaantumista, valtioneuvosto voi määrätä tuotteen tai jätteen tunnistamiseksi tarvittavasta merkitsemisestä taikka määrätä tuotteelle erityisen palautusmaksun.

Jos 1 momentissa tarkoitetun ongelmajätteen on todettu tai voidaan odottaa aiheuttavan huomattavia vaikeuksia jätehuollolle tai ympäristön erityistä pilaantumista, valtioneuvosto voi rajoittaa tuotteen valmistusta, maahantuontia tai käyttöä taikka kieltää sen.

Ongelmajätteiden käsittelylupa
23 §

23 a §

Käsittelylupa voidaan rajoittaa koskemaan tietynlaisia tai tietyistä paikoista taikka tietyiltä alueilta peräisin olevia ongelmajätteitä. Lupaan voidaan liittää tarpeellisiksi katsottavia ehtoja.

Ongelmajätteiden tuonti-, vienti- ja kauttakuljetusilmoitus
23 f §

Sen, joka aikoo tuoda maahan tai viedä maasta taikka kuljettaa Suomen alueen kautta ongelmajätettä, on tehtävä asiasta ilmoitus ympäristöministeriölle vähintään 60 päivää ennen tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta.

Ympäristöministeriön on kiellettävä ongelmajätteen tuonti, vienti tai kauttakuljetus, jos tuonti-, vienti- tai kauttakuljetusmaa ei hyväksy toimenpidettä tai toimenpide on Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen vastainen taikka jos ongelmajäte ei tule kuljetetuksi tai käsitellyksi ympäristönsuojelun kannalta hyväksyttävällä tavalla. Ympäristöministeriö voi kieltää ongelmajätteen tuonnin tai viennin, jos sen katsotaan olevan valtakunnallisen ongelmajätehuollon tai muutoin yleisen edun kannalta haitallista tai epätarkoituksenmukaista. Kieltoa on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Ympäristöministeriö voi hakemuksesta myöntää poikkeuksia 1 momentin säännöksistä.

32 §

Ympäristöön ei saa jättää lasia, peltiä, muovia, paperia eikä muutakaan roskaa tai likaa taikka käytöstä poistettua esinettä tai ainetta niin, että siitä aiheutuu haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle (roskaamiskielto).

40 §

Kiinteistön haltijan tai muun, joka on velvollinen huolehtimaan jätteistä, on annettava 2 luvussa tarkoitetulle viranomaiselle ja jätteiden käsittelypaikkojen hoidosta ja valvonnasta vastaaville henkilöille näiden pyynnöstä tiedot jätteiden määrästä, koostumuksesta, käsittelyn kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä jätehuollosta.

42 §

Lääninhallituksella on oikeus saada vesi- ja ympäristöpiiriltä tarpeellista virka-apua tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi.

43 a §

Valtioneuvosto voi myöntää yksittäistä jätelajia koskevan yleisen poikkeuksen velvollisuudesta:

1) järjestää 13 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu jätteenkuljetus tai liittyä siihen;

2) kuljettaa jäte 19 §:ssä tarkoitettuun paikkaan;

3) esittää 21 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu suunnitelma;

4) hakea 23 §:n 1 momentissa tai 23 b §:n 1 momentissa tarkoitettu lupa; tai

5) tehdä 23 f §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus, jos jätteelle voidaan valtioneuvoston määräämällä muulla tavalla järjestää tämän lain vaatimukset täyttävä jätehuolto.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään tämän lain mukaisesti. Lain tultua voimaan on kaikista maahan tuotavista tai maasta vietävistä ongelmajätteistä tehtävä tämän lain mukainen ilmoitus, vaikka myös aikaisemmin voimassa olleen lain mukainen ilmoitus on tehty. Viimeksi mainitun ilmoituksen nojalla voidaan kuitenkin ilmoitettu tuonti tai vienti toteuttaa kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 195/86
Laki- ja talousvaliok. miet. 17/86
Suuren valiok. miet. 189/86

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.