197/1987

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Asetus kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan kansanterveyslaitoksesta 5 päivänä helmikuuta 1982 annetun asetuksen (116/82) 13§,

muutetaan 2§:n 2 ja 3 momentti, 4§, 8§:n 2 ja 6 momentti, 14§ ja 23§:n 2 kohta,

näistä 2§:n 2 momentti, 8§:n 2 ja 6 momentti, 14§ ja 23§:n 2 kohta sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa asetuksessa (1006/84), sekä

lisätään 23§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 28 päivänä joulukuuta 1984 annetulla asetuksella, uusi 2 a kohta, seuraavasti:

2 §

Osastoja ovat bakteriologian, biokemian, epidemiologian, immunobiologian ja virologian osastot, ympäristöhygienian ja toksikologian osasto sekä yleinen osasto. Kansanterveyslaitoksella on lisäksi tekninen toimisto. Kansanterveyslaitoksessa voi olla myös erillisiä toimintayksiköitä, joiden tehtävistä määrätään työjärjestyksessä. Osastojaosta riippumatta voidaan laitoksen tehtäviä suorittaa erillisinä hankkeina siten kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

Osasto ja aluelaitos voivat jakaantua tehtävien laadun mukaan laboratorioihin, toimistoihin, yksikköihin ja jaoksiin sekä toimisto yksikköihin ja jaoksiin siten kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.


4 §

Yleisen osaston tehtävänä on erityisesti käsitellä kansanterveyslaitoksen henkilöstö- ja taloushallintoon kuuluvat asiat sekä ne laitoksen sisäisten palveluiden ja hallinnon alaan kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu muiden osastojen tai teknisen toimiston käsiteltäviin.


8 §

Kunkin osaston päällikkönä on osastonjohtaja ja aluelaitoksen päällikkönä ylilääkäri. Teknisen toimiston päällikkönä on toimistopäällikkö. Laboratorion päällikkönä on laboratorionjohtaja.


Ylijohtajalla, johtajalla ja muun kuin yleisen osaston osastonjohtajalla on professorin arvonimi. Ylilääkärillä on professorin arvonimi, jos hänellä on korkeakoulussa todettu dosentin pätevyys.

14 §

Toimistopäällikön tehtävänä on johtaa toimiston toimintaa ja huolehtia, että toimistolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti.

23 §

Kelpoisuusehtona kansanterveyslaitoksen virkoihin tai toimiin vaaditaan sellainen taito ja kyky, jota viran tai toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Sen lisäksi vaaditaan:


2)yleisen osaston osastonjohtajalta, että hänellä on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys hallintoon ja taloudenpitoon;

2 a)muulta osastonjohtajalta ja tutkimusprofessorilta, että hänellä on hyväksytty alaan liittyvä tohtorin väitöskirja sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys viran alaan kuuluviin tehtäviin;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.