156/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1987

Asetus asumistukiasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

kumotaan 23 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukiasetuksen (488/75) 1§:n 3 momentti ja 3§,

näistä 3§ sellaisena kuin se on 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetussa asetuksessa (548/81), sekä

muutetaan 1§:n 2 momentti ja 5§,

näistä 5§ sellaisena kuin se on 27 päivänä toukokuuta 1976 annetussa asetuksessa (422/76), näin kuuluviksi:

1 §

Hakemus on tehtävä asuntohallituksen vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle ja siihen on liitettävä asuntohallituksen määräämä selvitys. Hakemuksesta tai sen liitteistä tulee ilmetä hakijaruokakuntaan kuuluvien nimi ja henkilötunnus, kiinteistö, jossa asunto sijaitsee ja asunnon tarkemmaksi yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot, tiedot asumistuen saamisen edellytyksistä ja asumistuen määrään vaikuttavista seikoista sekä muut tarpeellisiksi katsottavat tiedot.

5 §

Ennen asumistukilain 15§:n 1 momentissa tarkoitettua asumistuen saamisen edellytysten olemassaolon tarkistamista ja tuen määrän vahvistamista, 15§:n 2 momentissa tarkoitettua tuen lakkauttamista, 15§:n 3 momentissa tarkoitettua tuen määrän tarkistamista, 16§:n 1 momentissa tarkoitettua tuen maksamista suoraan vuokranantajalle, 19§:n 1 momentissa tarkoitettua asumistukiasiain uudelleen käsittelemistä ja 19§:n 3 momentissa tarkoitettua liikaa maksetun tuen takaisinperimistä myöhemmin maksettavista asumistuen eristä on tuensaajalle, jollei asia ole tullut vireille tuensaajan omasta aloitteesta, varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi, mikäli siitä ei aiheudu kohtuutonta viivytystä tai haittaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.