97/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1987

Asetus kulutustavarasta annettavista tiedoista

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/86) 24§:n 2 momentin nojalla:

Soveltamisala
1 §

Tämä asetus koskee tuoteturvallisuuslaissa (914/86) tarkoitetuista kulutustavaroista annettavia kuluttajan kannalta tarpeellisia tietoja.

Tätä asetusta ei sovelleta käytettyihin kulutustavaroihin, ellei jäljempänä toisin säädetä.

Määritelmät
2 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kauppatavan mukaisella nimellä kulutustavarasta yleiseen käyttöön vakiintunutta ilmaisua täydennettynä tarvittaessa tavaran käyttötarkoitusta, valmistusmateriaalia tai muuta vastaavaa ominaisuutta koskevalla maininnalla taikka muuta kulutustavaran yksilöimiseksi tarpeellista nimeä;

2) valmistajalla sitä, joka on valmistanut kulutustavaran taikka kokoonpanemalla tai muulla käsittelyllä saattanut kulutustavaran lopulliseen muotoonsa;

3) valmistuttajalla sitä, joka määräämällä koostumuksesta tai muulla oleellisella tavalla on vaikuttanut kulutustavaran valmistukseen;

4) maahantuojalla tullilaissa (573/78) tarkoitettua tavaranhaltijaa; ja

5) myyntipäällyksellä päällystä, jossa tavara on tarkoitettu luovutettavaksi kuluttajalle.

Kulutustavarasta annettavat tiedot
3 §

Myyntipäällyksessä tulee antaa ainakin seuraavat tiedot, jos ne eivät myyntipäällystä avaamatta selvästi käy ilmi:

1) kauppatavan mukainen nimi;

2) valmistajan tai valmistuttajan nimi; valmistuttajan nimen yhteydessä on tällöin oltava sana ''valmistuttaja''; sekä

3) sisällyksen määrä.

Jos kulutustavaran myyntipäällyksen pinta-ala on riittämätön tai jos myyntipäällys muusta syystä on sopimaton tässä asetuksessa säädettyjen merkintöjen tekemiseen, saa merkinnät tehdä erilliselle lipukkeelle tai muuhun vastaavaan selostukseen, joka on liitettävä myyntipäällykseen. Kauppatavan mukainen nimi on kuitenkin aina merkittävä myyntipäällykseen.

Alkuperämaan ilmoittamisesta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

Tietojen antaminen eräissä tapauksissa
4 §

Jos kuluttajan terveyden tai taloudellisen turvallisuuden kannalta on tarpeen, on sen lisäksi, mitä 3§:ssä on säädetty ilmoitettava:

1)tiedot kulutustavaran koostumuksesta;

2)pesu-, puhdistus- ja hoito-ohje;

3)käyttö- ja säilytysohje; sekä

4)tieto tavaran käyttämisestä ja hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvasta vaarasta.

5 §

Jos kuluttajan terveyden tai taloudellisen turvallisuuden kannalta on tarpeen, on myös käytetyn kulutustavaran osalta ilmoitettava tavaran käyttämisestä ja hävittämisestä aiheutuvasta vaarasta.

6 §

Jos kulutustavara myydään ilman myyntipäällystä, on 3-5 §:ssä säädetyt tiedot, jos se kuluttajan terveyden tai taloudellisen turvallisuuden kannalta on tarpeen, merkittävä itse tavaraan tai tavaraan kiinnitettävään lipukkeeseen taikka muuhun vastaavaan selostukseen.

Kielisäännökset
7 §

Tässä asetuksessa vaaditut tiedot on annettava suomen ja ruotsin kielellä, jollei tietoja ole annettu yleisesti tunnetuilla ohje- tai varoitusmerkinnöillä.

Edellä 3-6§:ssä säädetyt tiedot voidaan antaa yksikielisinä, jos tavara myydään vain yksikielisissä kunnissa.

Erinäisiä säännöksiä
8 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi erityisistä syistä myöntää yleisiä poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä.

Elinkeinohallitus voi erityisistä syistä yksittäistapauksissa hakemuksesta myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä.

9 §

Elinkeinohallitus antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.

Voimaantulo
10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Tätä asetusta ja sen nojalla annettuja määräyksiä voidaan ryhtyä noudattamaan jo ennen asetuksen voimaantuloa.

11 §

Valmistaja, valmistuttaja ja maahantuoja saa luovuttaa kulutustavaran kauppaan lokakuun 1988 loppuun, vaikka sen myyntipäällysmerkinnät eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä, jos ne ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset.

Muu kuin 1 momentissa mainittu elinkeinonharjoittaja saa myydä sille ennen lokakuun 1988 loppua toimitetun kulutustavaran, vaikka sen myyntipäällysmerkinnät eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä, jos ne ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Jermu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.