71/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1987

Valtioneuvoston päätös kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa vuonna 1987

Valtioneuvosto on kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa 28 päivänä joulukuuta 1984 annetun lain (1011/84) 5§:n 3 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annetussa laissa (kotieläintuotannon ohjaamislaki) tarkoitettuja lupia voidaan kyseisen lain 5§:n 3 momentin nojalla myöntää sanotun pykälän 1 ja 2 momentissa mainittujen tapausten lisäksi vuonna 1987 sen mukaan kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Kotieläintuotannon ohjaamislain 2§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu maatalouspiirin maataloustoimiston lupa voidaan myöntää sikatalousyrityksen perustamiseen tai laajentamiseen silloin, kun on kysymys yrityksestä, jossa on tapahtunut omistajanvaihdos vuonna 1987 ja luvan hakija on tällöin ollut alle 35-vuotias. Lisäksi edellytetään, että hakija saa pääasiallisen toimeentulonsa maatilataloudesta ja voisi saada tulojensa ja varallisuutensa puolesta maatilalain (188/77) mukaista sisarosuuslainaa ja että tilalla ei tulla harjoittamaan muuta kotieläintuotantoa kotitarvetta laajemmin.

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on määrätty, voidaan kotieläintuotannon ohjaamislain 2§:n 1 momentissa tarkoitettu maatalouspiirin maataloustoimiston lupa myöntää yrityksen laajentamiseen sellaiselle yksityiselle viljelijälle, jonka tilan siirrosta on päätetty jakolain (604/51) 2 luvussa tarkoitetussa uusjaossa.

3 §

Kotieläintuotannon ohjaamislain 2§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu maataloustoimiston ja sanotun pykälän 2 momentissa tarkoitettu maatilahallituksen lupa voidaan myöntää sellaisen kanatalousyrityksen perustamiseen ja laajentamiseen, joka tuottaa kananmunia teuraskananpoikien haudontaa varten. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että tilalla ei harjoiteta muuta kotieläintuotantoa kotitarvetta laajemmin.

Maatilahallitus voi erityisistä syistä myöntää luvan tuotantosuunnan vaihtamiseen ennen vuotta 1980 toimintansa aloittaneelle kanatalousyritykselle, joka tuottaa siitoskananmunia kananpoikasten haudontaa varten taikka kasvattaa kanoja munien tuotantoa varten, siirtymiseksi tuottamaan kulutukseen tarkoitettuja kananmunia.

4 §

Kotieläintuotannon ohjaamislain 5§:n 3 momentissa tarkoitettu maatilahallituksen lupa yrityksen tuotantosuunnan vaihtamiseen voidaan myöntää kokonaan tai osittain enintään entistä tuotantotasoa vastaavassa laajuudessa seuraavissa tapauksissa:

1)yrityksen hoitoon osallistuvan yksityisen viljelijän tai yhtymän osakkaan taikka heidän perheenjäsenensä terveydentilassa on tapahtunut sellainen muutos, joka merkittävästi vaikeuttaa aikaisemman tuotannonsuunnan jatkamista entisessä laajuudessa tai

2)tuotantorakennuksen uusiminen on käynyt tarpeelliseksi entisen tultua tulipalon, tulvan tai muun vastaavan syyn vaikutuksesta korjauskelvottomaksi tai

3)luvan myöntämiselle on olemassa muu näihin rinnastettava pätevä syy.

Sen estämättä, mitä edellä 3§:n 2 momentissa ja tässä pykälässä on määrätty, voidaan kotieläintuotannon ohjaamislain 5§:n 3 momentissa tarkoitettu maatilahallituksen lupa myöntää siirtymiseksi harjoittamaan sikataloustuotantoa yritykselle, jonka omistaja on vaihtunut kotieläintuotannon ohjaamislain 5§:n 1 tai 2 momentissa sanotulla tavalla vuonna 1985 tai sen jälkeen ja luvan hakija on tällöin ollut alle 35-vuotias. Lisäksi edellytetään, että hakija saa pääasiallisen toimeentulonsa maatilataloudesta. Lupa voidaan myöntää kokonaan tai osittain enintään vakiintunutta tuotantoa vastaavassa laajuudessa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu eri tuotantosuuntien suuruuden vertaileminen suoritetaan käyttäen apuna kotieläinten muuntamista eläinyksiköiksi siten, että lypsylehmä vastaa yhtä täyttä eläinyksikköä, muu nauta 0,5 eläinyksikköä, vuohi 0,2 eläinyksikköä, yli kahdeksan viikon ikäinen sika 0,1 eläinyksikköä, kana 0,01 eläinyksikköä. Emakon katsotaan kuitenkin vastaavan 0,5 eläinyksikköä.

5 §

Edellä 4§:n 2 momentissa tarkoitettua lupaa ei saa myöntää kotieläintuotannon ohjaamislain 2§:n 1 momentin 2 kohdassa säädettyä enimmäismäärää suuremmaksi.

6 §

Tässä päätöksessä tarkoitettujen lupien hakemista koskevan menettelyn osalta on, sikäli kuin tässä päätöksessä ei ole toisin määrätty, noudatettava, mitä kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annetussa asetuksessa (117/85) on kyseisestä menettelystä säädetty.

Hakemukseen, joka on tehtävä edellä 1 momentissa mainitun asetuksen 2§:ssä tarkoitetulle lomakkeelle, on haettaessa tämän päätöksen 2§:n mukaista lupaa liitettävä maatilahallituksen tarkemmin määräämät selvitykset.

Edellä 4§:ssä tarkoitettua tuotantosuunnan muuttamista koskevaan hakemukseen on liitettävä tarvittavat selvitykset sanotun pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista olosuhteista.

Hakemus tämän päätöksen 2§:n 1 momentissa ja 4§:n 2 momentissa tarkoitetun luvan myöntämiseksi on tehtävä viimeistään heinäkuun 31 päivänä 1987.

7 §

Edellä 2§:n 1 momentissa ja 4§:n 2 momentissa tarkoitettuja lupia saadaan vuonna 1987 myöntää enintään 30 000 yli kahdeksan viikon ikäisen sian sikapaikkaa vastaava määrä. Sikojen lukumäärää laskettaessa katsotaan emakon vastaavan viittä sikaa.

Mikäli hyväksyttävien hakemusten mukainen sikamäärä 2§:n 1 momentissa ja 4§:n 2 momentissa tarkoitettujen lupien osalta ylittää niihin käytettävissä olevan kiintiön, hakemuksiin on sovellettava seuraavaa etusijajärjestystä:

1)tuotantosuunnan vaihtaminen silloin, kun hakija on saanut tilan omistukseensa vuonna 1985 tai sen jälkeen;

2)sikatalousyrityksen perustaminen tai laajentaminen silloin, kun hakija on saanut tilan omistukseensa vuonna 1987 ja tuotanto voidaan aloittaa tai sitä laajentaa ilman tuotantorakennuksen laajentamista tai uuden tuotantorakennuksen rakentamista.

8 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa maatilahallitus.

9 §

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä helmikuuta 1987 ja on voimassa sanotun vuoden loppuun, kuitenkin niin, että viimeksi mainittuna ajankohtana vireillä olevat hakemukset voidaan käsitellä myöhemminkin tämän päätöksen mukaisesti.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1987

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo Yläjärvi

Osastopäällikkö
Jorma Kallio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.