44/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1987

Asetus asuntotuotantoasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

kumotaan 9 päivänä helmikuuta 1968 annetun asuntotuotantoasetuksen (88/68) 60-65§ ja niiden edellä oleva väliotsikko,

näistä 60§ sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 1980 annetussa asetuksessa (798/80), sekä

muutetaan 10§:n 1 momentti ja 33§,

sellaisina kuin ne ovat, 10§:n 1 momentti 19 päivänä maaliskuuta 1982 annetussa asetuksessa (205/82) ja 33§ osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, näin kuuluviksi:

10 §

Vuokramaalla olevan rakennuksen rakentamista, hankkimista, laajentamista tai peruskorjausta varten voidaan asuntolainaa myöntää vain, milloin vuokrasopimus on sellainen, että vuokraoikeus maanomistajaa kuulematta voidaan siirtää kolmannelle henkilölle. Lainan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että jäljellä oleva vuokra-aika on, milloin laina myönnetään asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 6 kohdan nojalla tai muutoin peruskorjausta tai siihen liittyvää laajentamista varten, vähintään kymmenen vuotta pitempi kuin asuntolainan laina-aika ja muulloin vähintään yhtä pitkä kuin asuntotuotantolain 15 f§:ssä tarkoitettu asuntotuotantolain säännösten soveltamisaika. Asuntohallitus voi erityisestä syystä hyväksyä lyhyemmänkin vuokra-ajan. Milloin on kysymys omakotitalon rakentamista, hankkimista, laajentamista tai peruskorjausta varten myönnettävästä asuntolainasta, sanotun hyväksymisen antaa kuitenkin kunnan viranomainen.


33 §

Jos lainan koron tai lyhennyksen maksaminen viivästyy, viivästyneelle määrälle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia eräpäivästä lukien.

Asuntohallitus tai kunnan myöntämän lainan osalta kunnan viranomainen voi erityisestä syystä myöntää lainan saajalle helpotuksia viivästyskoron suorittamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1987.

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa myönnettyihin lainoihin.

Siinä tapauksessa, että viivästyskoron määrä velkakirjaan otetun ehdon mukaan olisi pienempi kuin tämän asetuksen 33§:n 1 momentin mukaan määräytyvä, viivästyskorko kuitenkin maksetaan velkakirjaan otetun ehdon mukaisena.

Mitä 33§:n 1 momentissa on säädetty vuotuisesta viivästyskorosta, sovelletaan asetuksen voimaantulon jälkeiseltä ajalta perittävään viivästyskorkoon.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.